جایگاه زن در رمان شمس وطغرا از محمدباقر خسروی

ای بر روانشناسی یونگ، ترجمه مسعود میربها. تهران: اشرفی.

 

قطب، محمد. ( ۱۴۰۸ ). فی ظلال القرآن. بیروت: دارالشروق.

 

کالوین اس، هال، ورنون جی، نورد بای. ( ۱۳۷۵ ). مبانی روانشناسی تحلیلی یونگ، ترجمه محمدحسین مقبل. تهران: مرکز فرهنگی انتشارت جهاد دانشگاهی تربیت معلم.

 

کراچی، روحانگیز. ( ۱۳۷۴). اندیشهنگاران زن در شعر مشروطه. تهران: دانشگاه الزهرا.

 

کریستن‌سن، آرتور. ( ۱۳۸۹). ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی. تهران: نگاه.

 

____________. ( ۱۳۱۴ ). وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساسانیان، ترجمه مجتبی مینوی. تهران: کمیسیون معارف.

 

گرین، ویلفرد. (۱۳۷۶ ). مبانی نقد ادبی، ترجمه فرزانه طاهری، چاپ اول. تهران: نیلوفر.

 

لوکاس، هنری. (۱۳۶۶ ). تاریخ تمدن، از کهنترین روزگار تا سده ما، ج اول. ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران: موسسه کیهان.

 

مایلز، رُزالیند. ( ۱۳۸۰ ). زنان و رمان، ترجمۀ علی آذرنگ. تهران: روشنگران.

 

مدرسی، یحیی. ( ۱۳۶۸). درآمدی بر جامعهشناسی زبان. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 

مردی‌ها، مرتضی. (۱۳۸۴). «فمینیسم و رمانتیسم» مجله زنان در توسعه و سیاست، شماره ۱۲.

 

مطهری، مرتضی. ( ۱۳۸۸ ). نظام حقوق زن در اسلام. تهران: صدرا.

 

معین، محمد. ( ۱۳۷۵ ). فرهنگ فارسی؛ یک جلدی. تهران: سرایش. ( چاپ نهم).

 

ﻣﮏ ﮐﺎل، هنریتا. (۱۳۷۳ ). اسطوره های بین النهرینی، ترجمه عباس مخبر. تهران: مرکز.

 

مندنی پور، شهریار. ( ۱۳۸۳ ). ارواح شهرزاد، سازه ها، شگردها و فرم های داستان نو. تهران: ققنوس.

 

مورنو، آنتونیو. (۱۳۷۶). یونگ؛ خدایان و انسان مدرن، ترجمه داریوش مهرجویی. تهران: مرکز.

 

مهریزی، مهدی. ( ۱۳۸۱ ). زن در اندیشه اسلامی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.

 

_________. ( ۱۳۸۲ ). شخصیت و حقوق زن در اسلام. تهران: علمی و فرهنگی.

 

میرصادقی، جمال. ( ۱۳۹۱ ). زاویه دید در داستان. تهران: سخن.

 

__________. ( ۱۳۸۵ ). عناصر داستان. تهران: سخن. ( چاپ اول ).

 

نفیسی، آذر. ( ۱۳۸۰ ). رمان و رماننویسی در ایران؛ ایران و مدرنیته، گفت و گوهای رامین جهانبگلو. تهران: گفتار.

 

نولدکه، تئودور. ( ۱۳۵۸ ). تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان، ترجمه عباس زریاب. تهران: انجمن آثار ملی.

 

هام، مگی و گمبل، سارا. ( ۱۳۸۲). فرهنگ نظریه های فمینیستی. ترجمه فیروزه مهاجر، نوشین احمدی خراسانی و فرخ قرهداغی. تهران: توسعه.

 

یاحقی، محمدجعفر. (۱۳۷۵ ) فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی. تهران: سروش. ( چاپ دوم).

 

یاوری، حورا. (۱۳۷۴ ). روانکاوی و ادبیات: دومتن؛ دوانسان؛ دو جهان. تهران: سخن.

 

یزدخواستی، بهجت و شیری، حامد. (۱۳۸۷ ). ارزش پدرسالاری و خشونت علیه زنان، مجله مطالعات زنان، زمستان ، شماره ۱۸٫

 

یوسفی، غلامحسین. ( ۱۳۸۰ ). دیداری با اهل قلم؛ درباره بیست کتاب نثر فارسی، جلد دوم. تهران: علمی.

 

یونگ، کارل گوستاو. ( ۱۳۸۳ ). آیون، پژوهشی در پدیده شناسی خویشتن، ترجمه پروین فرامرزی فریدون فرامرزی. تهران: به نشر.

 

_____________. ( ۱۳۵۹ ). آشنایی با ناخودآگاه؛انسان و سمبولهایش، ترجمه ابوطالب صارمی. تهران: کتاب پایا.

 

_____________. ( ۱۳۷۷ ). انسان و سمبولهایش، ترجمه محمود سلطانیه. تهران: جامی.

 

_____________. ( ۱۳۷۰ ). روانشناسی و دین، ترجمه فواد روحانی. تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

Abstract:

 

Woman, as a half figure of human’s social life or in other words, as the most basic foundation of human’s spiritual and worldly life was always oppressed in different forms during history. In this research, using analytical-descriptive approach and focusing on used library studies, the status and personality of woman in Shams and Toghra novel of Mohammad Bagher Khosravi had been studied. Moreover, in separate discussions, some cases of woman’s merits and improprieties, her different roles in the society and family and the insults and disdains towards her in society was stated. Based on the results of this study, we can say that the limited cultural and social environment of Shams and Toghra novel had ruined the necessary grounds for women’s personality development and had made them obedient, slave creatures, without abilities to decide freely for their destiny and also to be active for changing their lives. Also, patriarchy and the dominant cultural-social prejudice in this novel overshadows the destinies of all the women and girls and make them to be silent and obedient. Not only the women of this novel are deprived of the freedom and the human’s excellent dignity, rather the thought of patriarchy in novel would exert different kinds of insults and disdains in every opportunity.

 

Keywords: woman, Shams and Toghra, Khosravi, Personality, patriarchy.

 

Allameh tabatabai university

 

Faculity of Persian literature and foreign languages

 

“The Status of Woman in Shams and Toghra Novel of Mohammad Bagher Khosravi”

 

“A Thesis for MA Degree in Persian Literature”

 

Supervisor: Dr.Davood Esparham

 

Advisor: Dr.Shirzad Tayefi

 

Writer: Mohammad Mohammadi

 

July 2014

 

    1. . مطالب مربوط به لغتنامۀ دهخدا، از مقالهای به همین نام در کتاب جنس دوم نوشتۀ نوشین احمدی خراسانی آورده شده است. ↑

 

    1. ۲٫ در فارسی باستان، واژۀ مرد به صورت martyah حالت فاعلی مفرد مذکر از marta + پسوند ya است. همچنین واژۀ مردم در فارسی دری، مرکب از دو جزء martya از فارسی باستان و taoxman از فارسی اوستایی است که به معنی آدمیزاده است.پس اینکه گاهی مرد را توسعاً به جای انسان و آدمی گرفتهاند، به نظر میرسد که بدون اشکال است و نباید استفاده از واژۀ مرد را در زبان فارسی به عنوان جنسیتزدگی به حساب آورد و این همان نکتهای است که لزوم توجه بیشتر از سوی زبانشناسان را میطلبد( ابوالقاسمی، ۱۳۸۴: ۲۱۸). ↑

 

    1. . البته از این نکته نیز نباید غافل بود که هر سه این بزرگواران تحت تأثیر ادبیات و فرهنگ محیط و زمانۀ خویش دارای این نگرش شدهاند. ↑

 

    1. . در ترجمۀ آیات از متن ترجمه شدۀ استاد محمدحسین انصاریان استفاده شده است. ↑

 

  1. . تمامی ابیاتِ متناسب با موضوع، از بوستان سعدی تصحیح غلامحسین یوسفی، صفحۀ ۱۶۳ برداشته شده است. ↑

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*