تعیین معیارهای انتخاب سیستم ERP

Business graph with arrows tending downwards

فرآیند انتخاب معیارهای انتخاب سیستم ERP بر مبنای دو حوزه زیر بنا نهاده شده است:

  • بررسی معیارهای مورد استفاده توسط پژوهشگران گذشته
  • بررسی شاخص های موفقیت سیستم های ERP از منظر مدیران و کاربران

برمبنای فرآیند گفته شده، مجموعه ای از مهم ترین شاخص های انتخاب سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، به عنوان اصلی ترین معیارهای سنجش مد نظر قرار گرفتند.

جدول (۲-۲) مجموعه ای از مهم ترین معیارهای مورد استفاده در پژوهش های پیشین را ارائه می کند. این معیارها بر مبنای بیشترین میزان تکرار و تأکید در مقاله ها مد نظر قرار گرفته اند (سهرابی و همکاران، ۱۳۸۹ ).

 

 

 

 

جدول ۲-۲: مهم ترین معیارهای انتخاب ERP در پژوهش های پیشین

ردیفمعیارها و زیرمعیارهامنبع
۱۱٫     معیارهای پروژه : هزینه زمان راه اندازی

۲٫     ویژگی های سیستم : انطباق با فرآیندهای سازمان، کیفیت و قابلیت اطمینان، کیفیت کاربری و واسط کاربر، امکان توسعه و روز آمد شدن

۳٫     وضعیت فروشنده : تکنولوژی مورد استفاده، پشتیبانی، آموزش، ثبات مالی و اقتصادی فروشنده، اعتبار و شهرت

[۲۷]
۲۱٫     ویژگی های سیستم : کارکرد نرم افزار، قابلیت اطمینان، سهولت استفاده، کارایی (ویژگی های غیر کار کردی نرم افزار)، قابلیت نگهداری

۲٫     معیارهای مدیریتی : وضعیت فروشنده، هزینه و زمان پیاده سازی

[۱۶]
۳سازگاری سیستم، کیفیت پشتیبانی و مشاوره، آموزش، پذیرش سیستم توسط کاربران، زمان راه اندازی، نگهداشت و تطبیق پذیری و هزینه[۲۸]
۴۱٫     ویژگی های سیستم : هزینه، زمان پیاده سازی، کارکرد نرم افزار، کاربری و واسط کاربر، انعطاف پذیری، قابلیت اطمینان

۲٫     وضعیت فروشنده : شهرت، توانایی فنی، خدمات پشتیبانی

[۲۶]
۵۱٫     هزینه: هزینه خرید، هزینه پیاده سازی

۲٫     ویژگی های سیستم : کارکرد نرم افزار، انعطاف پذیری، قابلیت اطمینان، کاربری و واسط کاربر، امکان توسعه و روزآمد شدن، میزان انطباق با فرآیندهای سازمان

۳٫     وضعیت فروشنده : پشتیبانی، شهرت

[۷]
۶۱٫     کیفیت سیستم : صحت، قابلیت اطمینان، کاربری و واسط کاربر، یکپارچگی، کارایی، قابلیت نگهداشت، آزمون پذیری

۲٫     وضعیت فروشنده : سهم بازار، نیروی انسانی، شهرت، آموزش، تمایل به همکاری

۳٫     هزینه : هزینه نرم افزار، هزینه سخت افزار

۴٫     زمان راه اندازی

[۱۷]
۷۱٫     ویژگی های سیستم : کارکرد نرم افزار، انعطاف پذیری، کاربری و واسط کاربر، زمان راه اندازی، هزینه قابلیت اطمینان،
فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.
۲٫     ویژگی های فروشنده : سهم بازار، ثبات اقتصادی، توانایی پیاده سازی، پشتیبانی، توانایی به روز آوری
[۲۲]

 

 

 

۲-۱۰ سنجش موفقیت سیستم های اطلاعاتی

بسیاری از محققان بر این باورند که ایجاد یا تغییر در سیستم های اطلاعاتی، تأثیرات عمیقی بر رفتار کارکنان و ساختار  سازمان ایجاد می کند و شیوه انجام فرایندها را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. سیستم های اطلاعاتی با خود تغییرات گسترده ای را به همراه می آورند و اغلب به توزیع مجدد قدرت و مسئولیت در سازمان منجر می­شوند. این تغییرات درون سازمانی مقاومت و مقابله هایی را در سازمان به وجود می آورد که برخی اوقات منجر به پایان عمر سیستمی می شود که در شرایط دیگری می توانست سیستم بسیار خوبی هم باشد. یکی از مشخصه های مهم اغلب سیستم های اطلاعاتی آن است که از افراد خواسته می شود یا گاه مجبور می شوند تغییراتی در رفتار خود به وجود آورند، تا سیستم به درستی عمل کند (لئودان، ۲۰۰۲) . جنبه های رفتاری تغییرات، اهمیت زیادی دارد زیرا بهترین سیستم ها نیز در صورتی که حمایت استفاده کنندگان سیستم را نداشته باشد، با ناکامی مواجه خواهند شد (عرب مازار یزدی و همکاران، ۱۳۸۶).
شکل ۲ -۳: اندازه گیری موفقیت سیستم های اطلاعاتی

 

۲-۱۱  بررسی مقالات بین المللی و تعیین CSFهای اولیه

به منظور استخراج CSFهای اولیه ۳۷ مقاله در حوزه ERP در مجلات معتبر مطالعه شده است. موضوع این مقالات عموماً به عامل کلیدی موفقیت ERP اختصاص داشته است. تعداد از این ۳۷ مقاله به این عوامل به صورت منطقه ای پرداخته و تعدادی نیز با نگاه جهانی و کلی به این مقوله توجه کرده اند. طبعاً در این میان بسیاری از عوامل کلیدی در دو یا چند تحقیق مورد اشاره قرار گرفته اند. نتیجه بررسی اشاره شده، تعداد ۲۳ عامل کلیدی در دو یا چند تحقیق مورد اشاره شده، تعداد ۲۳ عامل کلیدی است که در جدول (۲-۲) نشان داده شده است (محمودی و احمدی، ۱۳۹۰).

مراجع و تحقیقاتی که به هر CSF مربوط می شود در جدول (۲-۳) آماده است.

جدول ۲-۳: CSFهای اولیه بدست آمده از مطالعه ادبیات

ردیفCSF های اولیهردیفCSF های اولیه
۱٫پوشش کامل عملیات جاری سازمان توسط نرم افزار ERP۱۳میزان انگیزش و مشارکت کارکنان سازمان در استقرار ERP
۲٫انتخاب ERP مناسب۱۴مدیریت پروژه قوی در دوره پیاده سازی
۳٫همراستایی انتخاب ERP با چشم انداز، اهداف بالادستی و استراتژی (راهبرد)های سازمان۱۵اجرای مهندسی ارزش در سازمان
۴٫سازگاری نرم افزار ERP با فرهنگ سازمان۱۶بهبود فرایندهای سازمان در دوره پیاده سازی ERP
۵٫امنیت بالای نرم افزار ERP۱۷تأمین نیازهای ذی نفعان خارج از سازمان توسط ERP
۶٫انعطاف پذیری بالای نرم افزار ERP۱۸استفاده از تولیدکنندگان نرم افزار به عنوان پیاده سازی
۷٫قابلیت شخصی سازی نرم افزار ERP۱۹اعتبار محصول و پیاده ساز ERP
۸٫راحتی کار با نرم افزار ERP۲۰انعطاف ایجاد شده در سازمان در طی دوره پیاده سازی
۹٫آموزش مناسب نرم افزار توسط تیم پیاده سازی ERP۲۱میزان خلاقیت ایجاد شده در سازمان در طی دوره پیاده سازی، اجرا و پشتیبانی
۱۰٫پشتیبانی و مشاوره مناسب در طول دوره اجرا توسط تیم پشتیبانی ERP۲۲زمان پیاده سازی کوتاه ERP
۱۱٫هزینه مناسب (خرید لیسانس، پیاده سازی، اجرا و پشتیبانی)۲۳استفاده از پیاده سازان بومی
۱۲٫چند زبانه بودن نرم افزار ERP