تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان- قسمت …

۲ _ در تبصره المتعلمین آمده است 🙁 ولو ضرب الحامل قالقت جنینا فمات بالالقا قتل به ان کان عمد).
۳ _ کاشف اللثام در شرح عبارت قواعد حکم قصاص را تایید می کند.
۴ _ صاحب ارشاد الاذهان می گوید ( قتل الضارب مع العمد).
۵ _ در شرایع الاسلام آمده است : ( ولو ضربها فالقته فمات عند سقوط فالضارب قاتل یقتل ان کان عمد) اگر حامل در اثر جنایت ضارب سقط جنین کند و در همین بمیرد ضارب قاتل است اگر قتل عمدی باشد قصاص می شود.
۶ _ صاحب مسالک الافهام ضابط حکم به قصاص را زنده بودن در حین انفصال می داند و فرقی بین استقرار حیات و عدم آن نمی گذارد.
۷ _ در کتاب جواهر الکلام آمده است : در این مورد موجب قصاص که (ازهاق الروح المحترمه) است وجود دارد خواه حیات مستقر داشته باشد خواه نه.
۸ _ محقق خوئی قده در وجوب قصاص اشکال می گوید : بر اثبات قصاص دلیلی وجود ندارد و کسانی که حکم به وجوب قصاص کرده اند به ادله زیر استناد می کنند: اطلاقات و عمومات قصاص نفس و حدیث مرسل ابن فضال که در آن حدیث آمده است : امام صادق فرمود ( کل من قتل شیئاً صغیرا او کبیرا بعد ان بتعمد فعلیه القود).
عموم و اطلاق را با صحیح ابی بصیر می توان تخصیص زد در آن صحیحه آمده است : (و ان کان قتله من غیر ان یکون المجنون اراده فلاقود لمن لایقادمنه) اگر کسی مجنون را بکشد قصاص نمیشود.
این حدیث هر چند در خصوص مجنون وارد شده لست لکن عبارت (فلاقود لمن لایقادمنه) می رساند که اگر شخص بالغ صغیری را بکشد قصاص نمی شود و در مساله مورد نظر نیز می توان به حکیم این صحیحه به عدم قصاص فتوی داد.
۹ _ در تحریر الوسیله در مورد قتل صغیر آمده است : ( وان کان الاحتیاط ان لایختار ولی المقتول قتله بل یصالح علیه بالدیه).
۲-۲۸-سقط درمانی و علل آن
۲-۲۸-۱-تعریف:
سقط درمانی یا ضرورت سقط مواردی است که بنا به علل پزشکی مجاز به سقط جنین هستیم . این علل گاهی جنینی و گاه علل مادری می باشد بدین معنا که گاهی ناهنجاری های جنین موجب جواز سقط می گردد و گاه به جهت حفظ سلامت مادر اقدام به سقط جنین می نمائیم .
گفته شد که سقط جنین به لحاظ اخلاقی، فقهی، قانونی و پزشکی فعلی حرام و جرم مستوجب مجازات و یا پرداخت دیه است . مگر آنکه عواملی باعث شود که سقط لازم آید . در این جا برآنیم که موارد جواز سقط جنین و یا سقط درمانی رامورد بررسی قرارداده نظر حقوقی و قانونی را در این خصوص بیان داریم . با این توضیح سقط درمانی را می توان اینگونه تعریف کرد :« سقط درمانی ، عبارتست از اخراج عمدی جنین به خاطر حفظ حیات مادر، ویا وجود مواردی که ادامه بارداری به مرگ جنین یا مرگ مادر منجر می شود. » برخی از پزشکان معتقدند که باید دو مورد زیر را به موارد ضرورت سقط جنین به علت مادری افزود ؛
۱-جنین حاصل از تجاوز جنسی. چون این سقط از نظر روحی- روانی واجد اثر درمان می باشد .
۲-سندرم مارفان در صورتی که قطر آئورت زن بیمار ۴۹ تا ۴۸ میلی متر باشد .
از جمله مواردی که مجوز ختم حاملگی داده شده می شود ناهنجاریهای جنینی است .پزشکان با آگاهی و اعتقاد به قوانین موجود و حاکم بر سقط جنین و هدایت وراهنمایی و آموزش مادران باردار می توانند گامی بزرگ در حفظ جان مادر و جنین بردارند.(دکتر زهرا جلیلی و همکاران، نظرات متخصصان زنان و زایمان و پزشکان عمومی شهر کرمان در مورد سقط جنین قانونی ، مجله پایش ، سال پنجم ، شماره ۳ ، تابستان ۸۵ ، )
۲-۲۸-۲-شرایط اساسی سقط درمانی :
۱-ادامه بارداری برای جان مادر خطرناک باشد .
۲-سقط قبل از حلول روح صورت پذیرد .
۳-خود عمل سقط جنین برای مادر خطر بیشتری نداشته باشد .
۲-۲۹-سقط درمانی :
۲-۲۹-۱-یک– علل جنینی :
این علل شامل تکامل غیر طبیعی تخم با تعداد طبیعی کرومزوم ویا با تعداد غیر طبیعی کرومزوم می باشد . و نیز شامل علل و بیماری های است که منجر به ناهنجاری های جنینی می شود که به مرگ جنین (مرده زایی) و یا مرگ نوزاد بلافاصله پس از تولد می انجامد و قابل پیشگیری نیست . بررسی های کمیته سقط جنین سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص دیگر بیماری ها و ارتباط آن با سقط درمانی همچنان ادامه دارد . برخی از ضرورت های سقط جنین در بیماری ها و ناهنجاری های جنینی که به مرگ جنین داخل رحم یا مرگ نوزاد بلافاصله بعد از تولد منجر می شوند عبارتند از :
۱- استیوژنزیس ایمپرفکتا مادرزایی .
۲-دیسپلازی استخوانی – غضروفی کشنده یا اسیتپل اپی فیزیال .
۳- بیماری استیوپتیروزیس انفانتیل(فرم بدخیم) .
۴-آژنزی دو طرفه کلیه .
۵-کلیه پلی سیتیک نوع مغلوب .
۶- دیسپلازی مولتی سیتیک کلیه ها .
دوم – علل مادری :
برخی از ضرورت های سقط جنین در بیماری های مادر عبارتند از :
۱- هر بیماری‌دریچه ای که به‌نارسایی‌منجر‌به Class function 4 و ۳ رسیده باشد و غیر قابل برگشت به ۲ باشد .
۲- هر نوع مسایل حاد قلبی غیر‌از‌کرونر‌که به‌Class function 4 و‌۳ رسیده باشد‌؛‌از قبیل‌میوکاردیک و پریکاردیک .
۳- سابقه بیماری کاردیومایو پاتی دیلاته در حاملگی های قبلی .
۴- سندرم مادفان در صورتی که قطر آئورت صعودی بیش از ۵ سانتی متر باشد .
۵- سندرم ایزن منگر .
۶- کبد چرب حاملی .
۲-۳۰-علت اختلاف نظر در تدوین مقررات مربوط به سقط جنین
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن ازجمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .
منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دامنه این اختلاف می باشد .

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.