تحلیل مدل تصمیم گیری اخلاقی

Abstract science, hands holding atomic particle, nuclear energy imagery and network connection on dark background.
۲-۲-۱۰-۲٫ توان دلیل آوردن­گری اخلاقی:

توان دلیل آوردن­گری اخلاقی که از اون در ادبیات موضوع با عنوان آگاهی اخلاقی هم یاد شده، به معنی توانایی شخص در تشخیص، تمییز، بررسی حولوحوش، بدیل­ها و عامل­های تاثیر­گزار بر تصمیم و در آخر توان تصمیم ­گیری اخلاقی می­باشه. یعنی به معنی شناسایی و درک فعل اخلاقی و گسترش دادن ارزش­های اخلاقی به کارای روزمره ما می­باشه. باید توجه داشت که ممکنه عمل اخلاقی ما از طرف بعضی غیر اخلاقی محسوب شه،  چون درک ادما از یه عمل واحد متفاوت می­باشه (مک کالیستر وهمکاران[۱]، ۲۰۰۶).

هم اینکه توان دلیل آوردن­گری اخلاقی شامل حساسیت اخلاقیه که به معنی توانایی فرد در شناسایی و درک موقعیت اخلاقی می­باشه. به بیان دقیق­تر  حساسیت اخلاقی رو می­توان با عنوان شناسایی و درک جنبه­ های اخلاقی جور واجور موضوع که به وسیله فرد صورت می­گیرد، تعریف کرد. مطمئنا توانایی افراد جور واجور در مورد شناسایی و درک موضوع اخلاقی فرق داره. مسایل اخلاقی از پیچیدگی زیادی بهره مند می­باشن که به خاطر تقریب ذهن می­توان مثال جنگل انبوه رو گفت. ما درون جنگلی انبوه قرار داریم و می­بایست توانایی درک و فهم جنگل رو از بین درختان متراکم و تو در تو داشته باشیم. اینجا نیازمند توانایی بالای آدما به خاطر شناسایی جنبه­ های جور واجور اخلاقی یه موضوع می­باشیم (خسروی، ۱۳۸۷)

رهبران با در نظر گرفتن توان دلیل آوردن­گری اخلاقی خود، چارچوبی رو در سازمان به خاطر رویارویی با مسائل اخلاقی ایجاد می­کنن،  که این چارچوب بر جو اخلاقی سازمان تاثیرگزار میشه ( قراملکی، ۱۳۸۷)

۲-۲-۱۰-۳٫ خصایص دموگرافیک:

از جمله خصایص دموگرافیک تاثیرگزار بر پروسه تصمیم ­گیری اخلاقی، در ادبیات موضوع به طور خاص تاثیر  سه شاخص سن، اندازه تجربه و اندازه تحصیلات افراد روش زوم شده ( واردی، ۲۰۰۱).

بر این پایه افراد جوون­تر و کم تجربه­تر از توان دلیل آوردن­گری اخلاقی شناختی ضعیف­تری در مقایسه با افراد باتجربه، بهره مند باشن. هر چند یافته های تحقیقات روشن کننده این نکته س که مدیران با تجربه، در بعضی شرایط و موقعیتهای مشابه توان دلیل آوردن­گری اخلاقی کمتری از افراد با تجربه کمتر بهره مند بوده ­ان (پیتی و کرلس[۲] ، ۲۰۰۸).

شاخص دموگرافیک سن، هم اینکه در تحقیقات دلیل آوردن اخلاقی در نظر گرفته شده. تحقیقات این بخش تا حدی یافته های متناقضی رو نمایش می­دهد. الم و نیکولز یه اتحاد منفی رو بین سن و دلیل آوردن اخلاقی در سازمان­های پیدا کردن. در مقابل گلاور و بقیه به این نتیجه رسیدن که هیچ اتحاد بین سن و سال دلیل آوردن اخلاقی وجود نداره ( گیوریان، ۱۳۹۰)

[۱] – McCalister, et all

 

[۲] – Petti John, M., Charles. B