تحقیق درمورد سطح معنادار، سلامت روان، آزمون فرضیه، جنس مخالف

Arrow

پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی،1378).
در یک پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوائی، ملاکی و اعتبار سازه استفاده می شود. روایی محتوائی بیشترین کاربرد را در تعیین روائی یک مقیاس دارد. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. برای تعیین اعتبار محتوائی پرسشنامه به تعدادی از صاحب نظران و اساتید مدیریت و علوم رفتاری از جمله استاد راهنما و مشاور داده شده و از آنها در مورد سوالات و ارزیابی فرضیه ها نظرخواهی می گردد تا روائی پرسشنامه را تایید نمایند.
3-6- پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability)
قابلیت پایائی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است که نشان دهنده این است که ابزار اندازه گیری تا چه اندازه نتایج یکسانی در شرایط مشابه به دست می دهد. بازآزمائی، آزمون همتا، تصنیف، کودر-ریچاردسون و آلفای کرونباخ از جمله روشهای سنجش پایائی هستند که در این جا روش آلفای کرونباخ تشریح می شود.
یکی از روش های محاسبه قابلیت پایایی، ضریب آلفای کرونباخ می باشد که برای محاسبه آن  ابتدا باید واریانس نمرات هر سوال پرسشنامه و واریانس کل آزمون را محاسبه کرد و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آن  را محاسبه نمود(بازرگان،1376).

α = ضریب آلفای کرونباخ
k = تعداد سوال های پرسشنامه
= واریانس مربوط به سوال i
= واریانس کل آزمون
ضریب آلفای کرونباخ در یک پژوهش، با یک مطالعه مقدماتی با توزیع 20 الی 30 پرسشنامه محاسبه میشود. لازم به ذکر است چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 محاسبه گردد، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی می شود.
3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل اطلاعاتی با استفاده از شاخص های آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی مقایسه میانگین می باشد و همچنین از سیستم (SPSS) کامپیوتر هم می توان برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده کرد.
3-8- جدول زمان‏ بندی (Time Table)
• مهمترین و متداول‏ترین جدول زمان‏بندی مورد استفاده جدول گانت (Gantt Chart) می‏باشد که قدمت آن به یک قرن می‏رسد
• جدول گانت یک ابزار سودمند مدیریّتی برای برنامه‏ریزی و کنترل (پایش فعّالیّت‏ها) می‏باشد که ترتیب زمانی فعّالیّت‏های پیش‏بینی (برنامه‏ریزی) شده و فعاّلیّت‏های انجام‏گرفته را نشان می‏دهد
• جدول گانت یک نمودار ستونی است که زمان در محور افقی و فعّالیّت‏ها در محور عمودی آن قرار گرفته‏اند

• ستون‏های نمودار نشان‏دهنده نتیجه کار در یک مدّت معین است
• برای تهیه نمودار گانت ابتدا کلیه فعّالیّت‏های هر هدف اختصاصی لیست شده، سپس موعد و مدّت زمان هر فعّالیّت پیش‏بینی می‏شود و براساس تقدّم زمانی، جدول گانت رسم می‏گردد
• درحین اجرای برنامه، فعّالیْت‏هایی که عملاً انجام گرفته‏اند نیز در جدول ، برای مقایسه (پایش) و انجام اقدامات اصلاحی، مشخص می‏شوند

جدول گانت برای برنامه زمانبندی انجام پایان نامه
ردیف
فعالیتهای اجرائی
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
        1.    
 نوشتن طرح تحقیق
 *
 
 
 
 
        2.    
 ارائه به گروه آموزشی
 *
 
 
 
 
        3.    
 تصویب در گروه
 *
 
 
 
 
        5.    
مروری بر برسی های قبلی
 
*

        6.    
 جمع آوری داده ها
 
 
 *

        7.    
ورود اطلاعات به رایانه
 
 
 *
 

        8.    
 تجزیه و تحلیل داده ها
 
 
 
  *
 
        9.    
 نوشتن گزارش تحقیق
 
 
 
  *
 
      10.   
 دفاع از پایان نامه
 
 
 
 
  *
 

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش پس از پخش پرسشنامه در بین افراد متاهل و مجرد دانشگاه پیام نور ز ابل گرایش افراد مجرد و متاهل را نسبت به دوستی قبل ازدواج بررسی کردیم .کلا 80 نفر رابررسی که 40نفر (20دختر و 20پسر) سابقه دوستی با جنس مخالف راداشتند و 40 نفر نداشتند.
4-2- آمار توصیفی :
جدول 4-1: میانگین سنی افراد شرکت کننده در پژوهش
زن
مرد
23
27

جدول4-2:مقایسه فراوانی معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین پاسخگویان
وضعیت تجربیات قبل از
ازدواج با جنس مخالف
زن
مرد
رابطه دوستی قبل ازدواج
20
20
نوع رابطه تلفنی قبل ازدواج
15
10
رابطه از نوع نامه
5
5
رابطه از نوع لمسی
0
5

جدول 4-3: فراوانی تعداد سالهای تجربه دوستی قبل ازدواج:
مدت
زن
مرد
کمتر از یکسال
10
15
یک تا پنج سال
5
3
از پنج سال بیشتر
5
2

جدول 4-4: میزان درصد موافقت با دوستی قبل ازدواج (در نمونه 80 نفری)
عوامل
زن
مرد
موافق با دوستی قبل ازدواج
40
70
موافق رابطه از نوع تلفنی
30
65
موافق نوع رابطه نامه نگاری
25
56
موافق نوع رابطه لمسی
0
10

4-3- آمار استنباطی :
آزمون فرضیه اول سازگاری اقتصادی بر دوستی قبل ازدواج تاثیر دارد .
متغیرهای کمی نمر ه های مانند میزان سازگاری اقتصادی، فرهنگی و مذهبی که نمر ه ی آنها بین عدد 1 تا 5 متغیر است، عدد 1 معرف سازگاری خیلی کم و عدد 5 معرف سازگاری خیلی زیاد است.
جدو
ل
4-5: نتایج آزمون ANOVA برای تاثیر سازگاری اقتصادی بر دوستی قبل ازدواج
متغیر
f
مجذور میانگین
درجه آزادی
سطح معناداری

بین گروهی
18.190
16.466
3
001/0

درون گروهی

915/0
76

کل

79

با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 05/0کمتر است برای مشخص کردن اینکه کدام گروهها با هم تفاوت دارند از آزمون تعقیبی LSDاستفاده می کنیم.
جدول 4-6: نتایج آزمونLSDمقایسه میانگین ها
گروهها
زیر گروهها
میانگین
خطای استاندارد
سطح معناداری
پسر (مجرد
دخترمجرد
550/0
302/0
07/0

مرد متاهل
1.70
302/0
001/0

زن متاهل
1.90
302/0
001/0
دختر(مجرد)
پسر مجرد
550/0-
302/0
07/0

مرد متاهل
1.150
302/0
001/0

زن متاهل
1.350
302/0
001/0
مرد(متاهل)
پسرمجرد
1.70-
302/0
001/0

دختر مجرد
1.15-
302/0
001/0

زن متاهل
200/0
302/0
511/0
زن (متاهل)
دختر مجرد
1.90-
302/0
001/0

پسر مجرد
1.350-
302/0
001/0

مرد متاهل
200/0
302/0
511/0
در سازگاری اقتصادی بین پسر مجرد با مرد و زن متاهل و همچنین دختر مجرد با زن و مرد متاهل تفاوت معناداری وجود دارد .
آزمون فرضیه دوم: سازگاری فرهنگی بر دوستی قبل ازدواج تاثیر دارد .
جدول 4-7: نتایج آزمون ANOVA برای سازگاری فرهنگی با دوستی قبل ازدواج
متغیر
f
مجذور میانگین
درجه آزادی
سطح معناداری

بین گروهی
36.918
16.912
3
001/0

درون گروهی

457/0
76

کل

79

با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 05/0 است برای مشخص کردن اینکه کدام گروهها با هم تفاوت دارند از آزمون تعقیبی LSDاستفاده می کنیم.

جدول 4-8: نتایج آزمون LSD
گروهها
زیر گروهها
میانگین
خطای استاندارد
سطح معناداری
پسر (مجرد
دخترمجرد
850/
213/0
001/0

مرد متاهل
1.05
213/0
001/0

زن متاهل
1.05
213/0
001/0
دختر(مجرد)
پسر مجرد
850/0-
213/0
001/0

مرد متاهل
1.90
213/0
001/0

زن متاهل
1.90
213/0
001/0
مرد(متاهل)
پسرمجرد
1.05-
213/0
001/0

دختر مجرد
1.90-
213/0
001/0

زن متاهل
001/0
213/0
1
زن (متاهل)
دختر مجرد
1.05
213/0
001/0

پسر مجرد
1.90
213/0
001/0

مرد متاهل
200/0
213/0
1
تفاوت معناداری بین دختر و پسر مجرد با زن و مرد متاهل در متغیر سازگاری فرهنگی وجود دارد اما بین زن و مرد متاهل تفاوتی دیده نمیشود.
آزمون فرضیه سوم:سازگاری مذهبی بر دوستی قبل ازدواج تاثیر دارد .
جدول 4-9: نتایج آزمون ANOVA در سازگاری مذهبی
متغیر
f
مجذور میانگین
درجه آزادی
سطح معناداری

بین گروهی
14.177
10.950
3
001/0

درون گروهی

772/0
76

کل

79

با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 05/0 است برای مشخص کردن اینکه کدام گروهها با هم تفاوت دارند از آزمون تعقیبی LSDاستفاده می کنیم.
جدول 4-10: نتایج آزمون LSD
گروهها
زیر گروهها
میانگین
خطای استاندارد
سطح معناداری
پسر (مجرد
دخترمجرد
1.050-
277/0
001/0

مرد متاهل
750/0
277/0
009/0

زن متاهل
001/0
277/0
1
دختر(مجرد)
پسر مجرد
750/0
277/0
001/0

مرد متاهل
1.050
277/0
001/0

زن متاهل
1.800
277/0
001/0
مرد(متاهل)
پسرمجرد
750/0-
277/0
009/0

دختر مجرد
1.800-
277/0
001/0

زن متاهل
750/0-
277/0
009/0
زن (متاهل)
دختر مجرد
001/0
277/0
0/001

پسر مجرد
1.05-
277/0
1

مرد متاهل
750/0-
277/0
009/0
بین پسر مجرد با مرد متاهل و دختر مجرد و دختر مجرد با زن متاهل و مرد و زن متاهل تفاوت معناداری وجود دارد
حال با برررسی این سه متغیر ما میزان تاثیر رابطه دوستی قبل ازدواج را بر زندگی آینده بررسی می کنیم .
آزمون فرضیه چهارم:دوستی قبل از ازدواج بر زندگی آینده تاثیر دارد.

جدول 4-11: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر رابطه دوستی قبل ازدواج
متغیر
f
مجذور میانگین
درجه آزادی
سطح معناداری

بین گروهی
139.738
57.550
3
001/0

درون گروهی

412/0
76

کل

79

با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 05/0 است برای مشخص کردن اینکه کدام گروهها با هم تفاوت دارند از آزمون تعقیبی LSDاستفاده می کنیم.
جدول 4-12: نتایج آزمون LSD
گروهها
زیر گروهها
میانگین
خطای استاندارد
سطح معناداری
پسر (مجرد
دخترمجرد
3.1-
202/0
001/0

مرد متاهل
3.850-
202/0
001/0

زن متاهل
2.95-
202/0
001/0
دختر(مجرد)
پسر مجرد
3.10
202/0
001/0

مرد متاهل
750/0-
202/0
001/0

زن متاهل
150/0
202/0
462/0
مرد(متاهل)
پسرمجرد
3.85
202/0
001/0

دختر مجرد
750/0
202/0
001/0

زن متاهل
900/0
202/0
009/0
زن (متاهل)
دختر مجرد
2.95
202/0
0/462

پسر مجرد
150/0-
202/0
0/001

مرد متاهل
900/0-
202//0
009/0
بین پسر مجرد با دختر مجرد و مرد و زن متاهل و دختر مجرد با مرد متاهل و زن متاهل تفاوت معناداری وجود دارد .
آزمون فرضیه پنجم : دوستی قبل ازدواج بر پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد.
جدول 4-13: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر دوستی قبل ازدواج بر پیشرفت تحصیلی
متغیر
f
مجذور میانگین
درجه آزادی< br />سطح معناداری

بین گروهی
29.427
18.117
3
001/0

درون گروهی

618/0
76

کل

79

با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 05/0 است برای مشخص کردن اینکه کدام گروهها با هم تفاوت دارند از آزمون تعقیبی LSDاستفاده می کنیم.
جدول 4-14: نتایج آزمون LSD
گروهها
زیر گروهها
میانگین
خطای استاندارد
سطح معناداری
پسر (مجرد
دخترمجرد
1.050
248/0
001/0

مرد متاهل
2
248/0
001/0

زن متاهل
2
248/0
001/0
دختر(مجرد)
پسر مجرد
1.050-
248/0
001/0

مرد متاهل
950/0
248/0
001/0

زن متاهل
950/0
248/0
001/0
مرد(متاهل)
پسرمجرد
2-
248/0
001/0

دختر مجرد
950/0-
248/0
001/0

زن متاهل
001/0
248/0
1
زن (متاهل)
دختر مجرد
2-
248/0
001/0

پسر مجرد
950/0-
248/0
001/0

مرد متاهل
001/0
248/0
1
بین مرد متاهل با زن متاهل تنها تفاوتی وجود ندارد اما رابطه دوستی قبل ازدواج با پیشرفت تحصیلی اینده تاثیر دارد .
آزمون فرضیه ششم: رابطه دوستی قبل ازدواج بر سلامت روان افراد تاثیر دارد .
برای این فرضیه از پرسشنامه 28 سوالی استفاده کردیم که این پرسنامه دارای 4 معیار بود فرم ۲۸ ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی  توسط گلدبرگ و میلر  بر اساس تکنیک تحلیل عاملی بر روی فرم ۶۰ ماده ای آن طراحی شده است . این پرسشنامه مشتمل بر چهار مقیاس فرعی است که در هر یک از آنها هفت سؤال قرار دارد. عناوین مقیاس های این پرسشنامه عبارتند از :
۱- علایم جسمانی ۲- علایم اضطراب و اختلال خواب ۳- کنش اجتماعی ۴- علایم افسردگی
در بخش علائم جسمانی یا زیر مقیاس اول A  ، وضع سلامت عمومی و علائم جسمانی که فرد در طی یک ماه  گذشته تجربه کرده اند ، بررسی می شود. 
در بخش علائم اضطراب و اختلال خواب یا زیرمقیاس دوم B علائم و نشانه های بالینی اضطراب شدید ، بی خوابی ،تحت فشار بودن ، عصبانیت و دلشوره فرد بررسی می شود.
در مقیاس کنش اجتماعی یا زیرمقیاس سوم C توانایی فرد در انجام کارهای روزمره ، احساس رضایت در انجام وظایف ، احساس مفید بودن ، قدرت یادگیری و لذت بردن از فعالیت های روزمره زندگی مطالعه می شود. 
در بخش علائم افسردگی یا زیرمقیاس چهارم D احساس بی ارزشی ، ناامیدی ، افکار خودکشی ،آرزوی مردن و توانایی در انجام کارها بررسی می شود. نمره کلی هر فرد از حاصل جمع نمرات چهار زیر مقیاس به دست می آید .پایین بودن نمره در این مقیاس نشانه سلامت و بالابودن نمره نشانگر عدم سلامت است . از روش ساده لیکرت (با نمرات ۰،۱،۲،۳ ) برای گزینه های سوالات پرسشنامه استفاده شده است . نمرات ۱۴ تا ۲۱ در هر زیر مقیاس وخامت وضع آزمودنی را در آن عامل نشان می دهد. نمره کلی ۲۳ و بالاتر نشانگر عدم سلامت عمومی و نمره پایین تر از ۲۳ بیانگر سلامت روانی می باشد (گلدبرگ، ۱۹۷۲ ؛ به نقل از هومن، ۱۳۷۷) امتیاز 0 تا 21 نشاندهنده این است که فرد سلامت روانی مطلوبی دارد .امتیاز 22 تا 42 که سلامت روان در برخی از حوزه ها دچار آسیب شده است .امتیاز 43 تا 63 نشان دهنده ی آن است که سلامت روان در بسیاری از موارد در معرض آسیب قرار گرفته است و باید به فکر بهبود شرایط زندگی و سلامت روان باشید. امتیاز 64 تا 84 نشان دهنده ی وضعیت وخیم سلامت روان است . مراجعه به متخصص ذی ربط، اکیداً توصیه می گردد.
جدول 4-15: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر رابطه دوستی قبل از ازدواج بر سلامت روان
متغیر
f
مجذور میانگین
درجه آزادی
سطح معناداری

بین گروهی
25.148
1158.43
3
001/0

درون گروهی

46.06
76

کل

79

با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 05/0 است برای مشخص کردن اینکه کدام گروهها با هم تفاوت دارند از آزمون تعقیبی LSDاستفاده می کنیم.
جدول 4-16: نتایج آزمون LSD
گروهها
زیرگروهها
میانگین
خطای استاندارد
سطح معناداری
پسر