تحقیق درباره توسعه محصول جدید

Businessman touching stock market graph on a virtual screen display.

سنگ گچ – سیمان پرتلند- محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد و روغن های حاصل از مواد قیری) می پردازد. نتایج تحقیقات آنها بیانگر آن بود که سهم ایران در اکثر بازارهای مورد بررسی، رضایت بخش نیست.
ابراهیم عبدلی و مسعود تبادلی نیز در تحقیقی با عنوان اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی استان اردبیل با بهره گرفتن از روش تصمیم گیری چند معیاره فازی(1388) به بررسی کشورهای پیرامون این استان پرداخته و با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS کشور آذربایجان را جهت صادرات محصول سیب زمینی تعیین نموده اند.
در خصوص تبیین استراتژی دکتر سیدمحمد سیدحسینی و دکتر سیدجواد ایرانیان مقاله ای بنام استراتژی توسعه محصول جدید رویکردها و یافته ها (1383) به رشته تحریر درآورده اند. ایشان ادبیات توسعه محصول را به 4 بخش بازنگری محتوای تحقیقات اصلی توسعه محصول جدید، عوامل متمایز کننده در تحقیقات توسعه محصول جدید، شناسایی مقروضات مهم در تحقیقات توسعه محصول و مطالعات خاص گرایان در توسعه محصول جدید تقسیم نموده اند. از نظر ایشان در توسعه محصول جدید موضوعات راهبردی نظیر ارتباط بین توسعه محصول جدید و راهبرد شرکت، گرایش راهبردی، بازاریابی و فناوری و نیز موضوعات پروژه ای شامل فرایند توسعه محصول جدید اندیشه کاهش دادن عدم اطمینان به عنوان هدف اصلی پروژه فعالیتهای توسعه، کارکنان و اطلاعات سازمانی دارای اهمیت و نیز ارتباط درونی نزدیکی با یکدیگر هستند.
دکتر طهمورث حسنقلی پور و هاشم آقازاده نیز در مقاله ای با عنوان برنامه ریزی استراتژیک برای موسسات کوچک و متوسط (1384) به بررسی تفاوتهای میان برنامه ریزی های استراتژیک در سازمانهای بزرگ و کوچک پرداخته و به طور مفصل سه نوع مدل برنامه ریزی استراتژیک جهت سازمانهای کوچک بنامهای مدل استراتژیک پایه ای – کارترومک نامارا، برنامه ریزی استراتژیک مازور و برنامه ریزی استراتژیک فرای واستونر را تشریح می نماید.
در این خصوص آقایان پرویز تویه و علی بیادی با راهنمایی دکتر منوچهر منطقی پایان نامه ای بنام تدوین راهبرد مناسب برای ورود به بازارهای منطقه (1385) را به رشته تحریر درآورده، با بهره گرفتن از شاخص های کلان نظیر تولید ناخالص کلی، درآمد ملی و … به مقایسه کشورها پرداخته و جهت تولید و صادرات تلویزیون صنام با بهره گرفتن از روش آنتروپی و AHP، به ارزیابی شاخصها پرداخته و کشور پاکستان را به عنوان بازار هدف معرفی و به تدوین استراتژی جهت صادرات این کالا به آن کشور پرداخته اند.
سید محمود قوچانی و فاطمه کاظمی در مقالهای با عنوان کاربرد ماتریس SPACE (2012) به بررسی کامل این ماتریس، چهار عامل تعیین کننده آن، نحوه محاسبه عوامل و چهار منطقه ماتریس پرداخته، استراتژیهای هر قسمت را به طور کامل تشریح نموده اند.
2 محقق دیگر به نامهای تورلاک و شانل در مقاله ای با عنوان چارچوب فرمولاسیون استراتژی دیوید(2007)، به بررسی و ارزیابی استراتژیک خطوط هوایی ترکیش ایر پرداخته و از ترازنامه و گزارش حسابداری جهت اید ارزیابی استفاده نموده اند.
سازمان بهداشت جهانی در مقاله ای تحت عنوان هپاتیت ب(2012) به تشریح این بیماری پرداخته، این بیماری را 100 برابر عفونی تر از بیماری ایدز معرفی کرده، انتشار اندمیک آن را مورد بررسی قرار داده و خاورمیانه را یکی از مناطق اندمیک این بیماری معرفی می نماید.
سازمان یونیسف در گزارشی تحت عنوانگزارش دارو و درمان ایران(2012)، در تابلویی تحت عنوان رتبه بندی محیط تجارت دارویی آفریقا و خاورمیانه و جایگاه کشورهای این حوزه را در این صنعت مور مداقه قرار داده جایگاه ایران را در رده 50 ارزیابی می کند در حالی که برخی از کشورهای خاورمیانه نظیر قطر، امارات متحده عربی و بحرین از وضعیت بهتری در این تجارت برخوردارند.
دکتر سعید عطایی در مقاله ای با عنوان جایگاه صنعت واکسن در اقتصاد ایران و جهان، (دکتر سعید عطایی, 1389) به بررسی وضعیت ساخت واکسن در جهان پرداخته، دلایل زیاد بودن هزینه های تولید واکسن را برشمرده و تاکید بر ادامه و توسعه این صنعت در ایران دارد.
دکتر مهبودی نیز در مقاله ای بنام جایگاه بیوتکنولوژی در ایران(جایگاه بیوتکنولوژی در ایران, 1377)، به تحلیل وضعیت این صنعت در ایران و جهان پرداخته و پیشنهاداتی از قبیل ایجاد تمرکز در تصمیم گیری، رفع کمبود نیروی انسانی لازم، ایجاد احساس رقابت بین المللی و … را مطرح نموده است.
روش تحقیق:
مقدمه
جمع آوری و تحلیل داده ها در مورد موضوع پژوهش یکی از اصلی ترین مراحل هر تحقیق می باشد. با توجه به اینکه جهت تدوین استراتژی نیاز به داده های جامع و کارآمد می باشد، لذا جمع آوری اطلاعات به صورت مناسب می موثرترین گام در انجام پژوهش است. در این پژوهش، اطلاعات ازطریق پرسشنامه گردآوری گردید.
این پژوهش به منظور بررسی وضعیت فروش واکسن هپاتیت ب و تدوین استراتژی صادرات برای این محصول، صورت گرفته است.در این فصل توضیحات لازم در خصوص جامعه پژوهش، روش پژوهش، ابزار پژوهش،روش گردآوری داده ها، مکان و زمان مطالعه، روش تحلیل داده ها ارائه می گردد.
جامعه پژوهش:
با توجه به آنکه جامعه آماری به مجموعه ای از افراد اطلاق می شود که لااقل دارای یک صفت مشخص کننده مشترک باشندو با عنایت به موضوع تحق
یق که بررسی وضعیت فروش واکسن هپاتیت ب در انستیتو پاستور ایران می باشد، لذا جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شاغل در مجتمع تحقیقاتی تولیدی انستیتو پاستور ایران
می باشند.تعداد کل مدیران درگیر ساخت واکسن هپاتیت ب 35نفر و تعداد کارشناسان شاغل در این قسمت700 نفر می باشند که به عنوان جامعه آماری شناخته می شوند.
حجم نمونه:
پژوهش اغلب با یک یا چند مسئله و یک یا چند سوال آغاز می شود. پژوهشگر به منظور دسترسی به پاسخ سوال یا حل مسئله، به برنامه ریزی پژوهش اقدام می کند. هنگام برنامه ریزی نخستین سوالی که پیش می آید حجم یا اندازه نمونه مورد نیاز است.اندازه نمونه در نتایج پژوهش اثر تعیین کننده ای دارد. با توجه به جامعه آماری و با توجه به نوع تحلیل که تحلیل عاملی اکتشافی بوده، هرچه تعداد متغیرها بیشتر باشد، حجم نمونه نیز باید بیشتر باشد. به عنوان مثال، گورسوچنسبت 5 نمونه(پاسخگو یا آزمودنی) به ازای هر یک متغیر را اشاره کرده و معتقد است که حجم نمونه هرگز نباید از 100 کمتر باشد. (Lingard H. C. & Rowlinson S., 2006)
سرمدی و همکاران نیز بیان میدارند که تعداد نمونه باید 4 تا 6 برابر تعداد گویه ها باشد. ( سرمد،زهره؛و همکاران, 1388)
با عنایت به مطالب فوق با عنایت به این که 26 متغیر مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به نظر گورسوچ 130 پرسشنامه می باید توزیع می گردید که تعداد 131 پرسشنامه بین کارکنان، مدیران و اعضای هیات علمی شاغل در بخش تولید واکسن هپاتیت ب انستیتو پاستور ایران توزیع گردید و پس از دریافت پاسخ با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و تحلیل عاملی به بررسی متغیرهای موجود در پاسخ نامه پرداخته شد که نتایج آن در فصل بعد تشریح خواهد شد.
روش نمونه گیری:
با توجه به اینکه در این پژوهش جامعه مورد پژوهش از گروه های کوچکتر و متجانس تری تشکیل یافته اند، برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده گردیده است. بدین منظور ابتدا جامعه کارکنان شاغل در مجتمع تحقیقاتی تولیدی انستیتو پاستور ایران به سه طبقه کارکنان ، کارشناسان، و مدیران تقسیم شدند. نتیجه نمونه گیری تصادفی در شکل زیر مشخص گردیده است:
شکل 4روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
در پژوهش انجام یافته جهت جمع آوری اطلاعات لازم پژوهش از پرسشنامه استفاده گردید. برای بدست آوردن شاخصهای مهم صادرات واکسن هپاتیت- ب و اندازه گیری میزان اهمیت آنها پرسشنامه ای تهیه (پیوست1) و در بین 131 نفر از مدیران، کارکنان و ریاست مجتمع تولیدی انستیتو پاستور ایران، توزیع گردید.
با توجه به اینکه نرم افزار مورد استفاده در این تحلیلSPSS می باشد،این نرم افزارها فقط می توانند برای داده هایی که به گونه پیوسته اندازه گیری شده است تحلیل عاملی انجام دهد. از دیگرسو، وقتی تحلیل عاملی خطی برای داده های چند ارزشی (مانند داده های طبقه ای مرتب شده) به کار می رود نتایج تورش داری به دست می دهد ( هومن،حیدر علی؛عسگری،علی , 1384)بنابراین، جهت تعیین میزان تاثیر متغیرها از پاسخ دهندگان خواسته شد که از صفر تا 100، عددی را برحسب اعتقادشان بر شدت اهمیت آنها، انتخاب و درج نمایند.
مقیاس سنجش
نقش متغیر
نوع متغیر
نام متغیــــــــر
ردیف
نسبتی
مستقل
کمی پیوسته
قیمت
1
نسبتی
مستقل
کمی گسسته
اندازه واکسن
2
نسبتی
مستقل
کمی پیوسته
استاندارد واکسن
3
اسمی
وابسته
کیفی
عنوان حلال
4
نسبتی
مستقل
کمی پیوسته
تراز مالی
5
اسمی

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مستقل
کیفی
ثبات مدیریت
6
نسبتی
مستقل
کمی پیوسته
دارایی جاری
7
اسمی
مستقل
کیفی
قوانین اداری مالی موسسه
8
اسمی
مستقل
کیفی
قوانین گمرکی
9
اسمی
مستقل
کیفی
قوانین صادراتی
10
اسمی
مستقل
کیفی
تشابهات فرهنگی
11
اسمی
مستقل
کیفی
زبان
12
اسمی
مستقل
کیفی
مذهب
13
اسمی
وابسته
کیفی
محدودیتهای گمرکی
14
اسمی
وابسته
کمی پیوسته
حجم مبادلات تجاری
15
اسمی
مستقل

 
 
کیفی
وابستگی علمی
16
نسبتی
مستقل
کمی پیوسته
توسعه یافتگی راه ها
17
نسبتی
مستقل
کمی پیوسته
تولید ناخالص ملی
18
نسبتی
مستقل
کمی پیوسته
درآمد ملی
19
نسبتی
مستقل
کمی پیوسته
امید به زندگی
20
نسبتی
مستقل
کمی پیوسته
نرخ رشد جمعیت
21
جدول متغیرها
جدول 6:جدول متغیرها

آزمودن برازش ابزار پژوهش: روایی و پایایی پرسشنامه
روایی تعیین می کند که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد مفهوم خاص، را اندازه می گیرد. روایی معین می کند که یک ابزار اندازه گیری تا چه میزان سازگاری و مفهوم موردنظر را اندازه می گیرد.
جهت روایی پرسشنامه، سوالات بر حسب متغیرهای مورد نظر(26 متغیر) طرح گردیده و بین 7 نفر از اساتید دانشگاهها، صاحب نظران رشته های مختلف دانشگاهی و نیز ریاست و معاونین انستیتو پاستور ایران توزیع گردید و پس از کسب نظر و ایجاد تغییرات لازم حسب صلاحدید این افراد، پرسشنامه نهایی تهیه گردید.
پایاییبدین معناست که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد و پایدار است. پایایی در یک آزمون می تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشند.(دکتر محمد رضا ملکی-دکتر سیدجمال الدین طبیبی, 1385)
در تحقیق صورت یافته جهت سنجش پایایی پرسش – ارزش آلفای کرونباخ استفاده شده است که مهم ترین و پرکاربردترین روش محاسبه میزان پایایی ابزار اندازه گیری در نرم افزار SPSS است. روش آلفای کرونباخ مستلزم تنها یکبار اجرای آزمون است. با توجه به اینکه چنانچه مقدار آلفا بیشتر از 70/0 باشد می توان گفت ابزار دارای پایایی بالایی است و در این پژوهش این ضریب 0.893 بود، لذا پرسشها از پایایی مطلوبی برخوردار است. (پیوست 2)
همچنین در این پژوهش از روش دو نیمه کردن نیز استفاده شد. به این ترتیب که پرسش نامه به دو نیمه سوالات زوج و فرد(دو نیمه) تقسیم شده و به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفتبا عنایت به اینکه در صورتیکه ضریب همبستگی بین آنها 30 تا 50 صدم باشد،همبستگی متوسط و اگر بیش از 50صدم باشد، همبستگی صرف نظر از جهت، قوی محسوب می شود و در این آزمون نتیجه حاصله، 0.87 بود، لذا پرسش از پایایی بالایی برخوردار بود. (پیوست2)
مکان و زمان پژوهش
با در نظر گرفتن این نکته که تنها کارخانه تولید کننده واکسن هپاتیت ب در ایران، انستیتو پاستور ایران می باشد، لذا، مکان پژوهش مجتمع تحقیقاتی تولیدی انستیتو پاستور ایران بوده و زمان تحقیق نیز فاصله تیر تا شهریور ماه سال 1391 بوده است.
روش تحلیل داده ها
معمولا”در تحقیقات اقتصادی و اجتماعی به دلیل ماهیت کار و مقیاس متغیرهای موردسنجش، با حجم زیادی از گویه ها روبرو هستیم. روش تحلیلعاملی یکی از متداولترین روش ها جهت تعیین میزان اعتبار سازه در ابزار اندازه گیری می باشد.
در انجام تحلیل عاملی، ابتدا بایستی از این مسئله اطمینان حاصل کنیم که آیا می توان داده های موجود را تقلیل، و به چندین عامل پنهانی کاهش داد و یا خیر؟ در انجام تحلیل عاملی، برای این مقصود، از دو آزمون KMO و بارتلت استفاده می کنیم که هر این دو آزمون نشان می دهند آیا داده های موردنظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟
آزمون KMO مشخص می کند که آیا می توان گفت که واریانس مجموعه متغیرها ناشی از یک سری عوامل پنهانی و بنیادی است و نه تمامی این متغیرها؟
مقدار آماره این آزمون بین (0) تا (1) نوسان دارد. به طوریکه می توان سه طیف برای این نوسان تعریف کرد و در هر مورد تصمیم به انجام یا عدم انجام تحلیل عاملی گرفت.

1- مقادیر 49/0 و پائینتر: در اینصورت، انجام تحلیل عاملی پیشنهاد نمی شود
2- مقادیر 50/0 تا 69/0: در اینصورت، انجام تحلیل عاملی در صورت اصلاحات داده ها پیشنهاد می شود.
3- مقادیر 70/0 و بالاتر: در اینصورت، انجام تحلیل عاملی پیشنهاد می شود.
آزمون کویت بارتلت نیز درصدد برآوردن هدف دوم تحلیل عاملی می باشد. آزمون بارتلت این فرض صفر را آزمون می کند که آیا ماتریس همبستگی داده ها یک ماتریس واحد و همسانی است یا خیر؟
البته شایان ذکر است که هرچه مقدار آزمون KMO بالاتر (به خصوص از مقدار 70/0) باشد، در آن صورت از میزان همسانی و واحد بودن ماتریس همبستگی داده ها کاسته می شود. در آزمون انجام یافته KMO برابر با 0.835 بوده است. همچنین تست بارتلت نیز در سطح 2309.6 بوده است. (پیوست4)
با توجه به اینکه تحقیق انجام یافته در رشته‌های علوم انسانی است و در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی چون پدیده‌ها عموماً چند بعدی و چند سطحی‌اند، بنابراین، عوامل از همبستگی بالایی برخوردارند. به همین جهت از چرخش متمایل جهت نقد پاسخ مناسب می توان استفاده نمود.اما به جهت آنکه در روش متعامد،روش واریماکس نیز دارای نتایج بسیار نزدیکی به روش متمایل می باشد از این رو در این مطالعه این نتایج حاصله مورد استناد قرار گرفته است.
در مرحله بعد، برای شناخت سهم مجموعه عاملها در تبیین واریانس هر گویه، نتایج اشتراکات، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور مقدارواریانس هر متغیر که مجموعه عامل مورد نظر توانسته‌اند آنرا تبیین کنند مورد مطالعه قرار گرفت. هر چه مقادیر به عدد (1) نزدیکتر باشند، بهتر است و مقادیر کوچکتر هر متغیر نشان از آن دارد که متغیر مورد نظر به اندازه کافی برای تحلیل عاملی مناسب نمی‌باشد.
به عنوان مثال، 7/58 % از واریانس استاندارد واکسن و 7/83 % از واریانس متغیر توسعه یافتگی