تاریخ حدیث و اندیشه‌های حدیثی در بحرین- قسمت ۳۸

و توضیحات: کاظم مدیرشانه چى، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامى، ۱۳۷۵ش.

 

 • فضل الکوفه ومساجدها، محمّد بن جعفر المشهدی الحائری، تحقیق: محمّد سعید الطریحی، بیروت: دار المرتضی.

 

 • فهرست الفبائی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوى، محمد آصف فکرت، مشهد: آستان قدس رضوی، کتابخانه مرکزى، ۱۳۶۹ش.

 

 • فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشکده الهیات ومعارف اسلامی، دانشگاه تهران، محمدباقر حجتی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۵ش.

 

 • فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی، زیرنظر: محمودمرعشی، نگارش: احمد حسینی، قم: کتابخانه حضرت آیه الله العظمی نجفی مرعشی، ۱۳۹۵ق.

 

 • الفهرست، محمّد بن الحسن الطوسی (م۴۶۰ق)، تحقیق: جواد القیومی، قم: مؤسسه نشر الفقاهه، ۱۴۱۷ق، اوّل.

 

 • الفوائد الرجالیه، محمداسماعیل بن الحسین الخواجوئی، مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، ۱۴۱۳ق .

 

 • الفوائد المدنیه، محمد امین استرآبادی، دار النشر لاهل البیت، ۱۳۶۳ ش.

 

 • قاموس الرجال فی تحقیق رواه الشیعه ومحدّثیهم، محمّد تقی التستری (شوشتری) (م۱۳۲۰ق)، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ق، دوم.

 

 • القاموس المحیط، محمدبن یعقوب الفیروز آبادی، بیروت: دار الفکر، ۱۴۲۰ق.

 

 • کاشف فی معرفه من له روایه فی الکتب السته، شمس الدین ابی عبدالله محمد بن احمد الذهبی الدمشقی، جده: دارالقبله وموسسه علوم القرآن ، ۱۴۱۳ق.

 

 • کاشفه الحال عن احوال الاستدلال، محمدبن علی بن ابراهیم بن ابی جمهورالاحسائی، بیروت: موسسه ام القری للتحقیق و النشر، ۱۴۱۶ق.

 

 • الکافی، محمّد بن‏یعقوب الکلینی الرازی (م۳۲۹ق)، تحقیق: علی أکبر الغفّاری، بیروت: دار صعب ودار التعارف، ۱۴۰۱ق، چهارم.

 

 • الکامل فی التاریخ، علی بن محمّد الشیبانی الموصلی (ابن الأثیر) (م۶۳۰ق)، تحقیق: علی شیری، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۸ق، اوّل.

 

 • کتاب الازمنه و الامکنه، احمد بن محمد بن حسن اصفهانى‏مرزوقى، : بیروت‏دار الکتب العلمیه‏، ۱۴۱۷ق.

 

 • کتاب الاوائل، سلیمان ابن احمد الطبرانی، بیروت: دار الجیل، ۱۴۱۳ق.

 

 • کشف الحجب و الاستار، اعجازحسین النیسابوری الکنتوری، کلکته: انجمن آسیایی بنگال، ۱۳۳۰ق.

 

 • لسان العرب، محمّدبن مکرم المصری الأنصاری (ابن منظور) (م۷۱۱ق)، بیروت: دار صادر، ۱۴۱۰ق، اوّل.

 

 • لغت‏نامه، علی‏اکبر دهخدا و دیگران، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۲ ش.

 

 • لولوه البحرین فی الاجازات و تراجم رجال الحدیث، یوسف بن احمدالبحرانی، قم: موسسه آل البیت.

 

 • مجالس المؤمنین، نور الله شوشتری (قاضی) (م۱۰۱۹ق)، تهران: کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۵ش، اوّل.

 

 • مجله مقالات و بررسی‌ها، دانشکدۀ الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه تهران.

 

 • المحبر، محمد بن حبیب بن امیه بن عمرو الهاشمی البغدادی، بیروت: دارالافاق الجدیده.

 

 • مختار الصحاح، محمد بن ابی بکر الرازی، بیروت: الیمامه للطباعه و النشر و التوزیع، ق۱۴۰۷ / ۱۹۸۷م.

 

 • مراصد الاطلاع على اسماء الامکنه و البقاع‏، صفى الدین عبد المؤمن بن عبد الحق بغدادى، بیروت : دار الجیل‏، ۱۴۱۲ق‏.

 

 • مراصد الاطلاع علی أسماء الأمکنه والبقاع، عبدالمومن بن عبدالحق البغدادی، بیروت: دار المعرفه، ۱۳۷۳ق/۱۹۵۴م.

 

 • المزار الکبیر، محمّد بن جعفر المشهدی (ق ۶ق)، تحقیق: جواد القیومی الإصفهانی، قم: قیوم، ۱۴۱۹ق، اوّل.

 

 • المزار، محمّد بن محمّد بن النعمان العکبری البغدادی (الشیخ المفید) (م۴۱۳ق)، تحقیق: محمّد باقر الأبطحی، قم: المؤتمر العالمی لألفیه الشیخ المفید، ۱۴۱۳ق، اوّل.

 

 • مسالک الابصار فیما لک الامصار، شهاب الدین احمد بن یحیى بن فضل الله، ابو ظبى: المجمع الثقافى‏، ۱۴۲۳ق‏.

 

 • المسالک و الممالک، ابو اسحاق ابراهیم بن محمد الفارسى‏ (الاسطخری)، قاهره: الهیئه العامه لقصور الثقافه.

 

 • المستدرک علی الصحیحین، محمّد بن عبد الله الحاکم النیسابوری (م۴۰۵ق)، تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۱ق، اوّل.

 

 • مستدرکات علم رجال الحدیث، علی النمازی الشاهرودی (م۱۴۰۵ق)، اصفهان: حسینیه عماد زاده، ۱۴۱۲ق.

 

 • مسند احمد، أحمد بن محمّد الشیبانی (ابن حنبل) (م۲۴۱ق)، تحقیق: عبد الله محمّد الدرویش، بیروت: دار الفکر، ۱۴۱۴ق، دوم.

 

 • مسند الشهاب، محمّد بن سلامه (القاضی القضاعی) (م۴۵۴ق)، بیروت: مؤسسه الرساله.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*