تاثیر دوره های نوری و جیره های جلبکی بر رشد، تولید، هم …

(فرد در لیتر)
 
۶ L: 6 D
روزهای پرورش
تراکم جمعیت
(فرد در لیتر)
 
۸ L: 8 D
روزهای پرورش
تراکم جمعیت
(فرد در لیتر)
 
۱۲ L: 12 D
روزهای پرورش
تراکم جمعیت
(فرد در لیتر)
شکل ۴-۴: میانگین (± خطای استاندارد) تراکم جمعیت (فرد در لیتر) در روزهای مختلف پرورش آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula در رژیم های مختلف نوری و رژیم های متفاوت تغذیه جلبکی. (بخش الف) تراکم جمعیت در تیمار نوری D4:L4، (بخش ب) تراکم جمعیت در تیمار نوری D6:L6، (بخش ج) تراکم جمعیت در تیمار نوری D8:L8، (بخش د) تراکم جمعیت در تیمار نوری D12:L12.
الف
تیمارهای آزمایشی
ب
تیمارهای آزمایشی
ج
تیمارهای آزمایشی
د
ه
تیمارهای آزمایشی
تیمارهای آزمایشی
و
تیمارهای آزمایشی
شکل۴-۵: تراکم بالغین و نوزادان در جمعیت C. quadrangula پرورشیافته تحت رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی متفاوت. (بخش الف) تراکم بالغین در بیشترین میزان تراکم جمعیت C. quadrangula در ۱۰ روز ابتدایی آزمایش، (بخش ب) تراکم بالغین در بیشترین میزان تراکم جمعیت ۱۰ روز میانی آزمایش، و (بخش ج) تراکم بالغین در بیشترین میزان تراکم جمعیت ۱۰ روز انتهایی آزمایش، (بخش د) تراکم نوزادان در بیشترین میزان تراکم جمعیت C. quadrangula در ۱۰ روز ابتدایی آزمایش، (بخش ه) تراکم نوزادان در بیشترین میزان تراکم جمعیت ۱۰ روز میانی آزمایش، و (بخش و) تراکم نوزادان در بیشترین میزان تراکم جمعیت ۱۰ روز انتهایی آزمایش. دادهها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار میباشد. میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنیدار در سطح ۵ درصد هستند.
۴-۱-۳- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی بر خصوصیات مرفومتریک بالغین و نوزادان
نتایج حاصل از آنالیز واریانس دوطرفه، اثر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی بر خصوصیات مورفومتریک در C. quadrangula در جدول۴-۲ نشاندادهشدهاست. نتایج نشانداد میانگین بیشترین طول و عرض و وزن بدن در بالغین در تیمار نوری ۴ ساعت تاریکی: ۴ ساعت روشنایی تغذیهشده با جلبک C. vulgaris بهترتیب برابر با ۳۰/۵۹±۳۳/۸۳۳ و ۵۷/۲۸±۳۳/۵۵۳ میکرومتر و ۱۳/۱±۸۴/۶ میکروگرم وکمترین آن مربوط به تیمار نوری ۴ ساعت تاریکی: ۴ ساعت روشنایی برابر با ۹۴/۶۷±۶۶/۶۴۶ و ۴۷/۷۹±۶۶/۴۱۶ میکرومتر و ۹۳/۰±۹۰/۳ میکروگرم در تغذیه با جلبک S. quadricauda بود. در نوزادان تفاوت معنیداری در خصوصیات مورفومتریک مشاهده نشد. نتایج حاصل از اندازهگیری چشم C. quadrangula تحت تیمارهای مختلف در جدول ۴-۳ نشاندادهشدهاست. همچنین خصوصیات مرفومتریک بالغین و نوزادان تحت رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی در شکل ۴-۶ ارائه شدهاست.
۴-۱-۴- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی بر همآوری
براساس نتایج بدست آمده ، رژیمهای نوری اثر معنیداری بر میزان هماوری در C. quadrangula داشتند. نتایج حاصل از آنالیز واریانس دوطرفه تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی بر همآوری C. quadrangula در جدول ۴-۴ ارائهگردیدهاست. آنالیز نتایج نشان داد که بیشینه و کمینه میزان همآوری در C. quadrangula تغذیهشده با جلبک S. quadricauda بهترتیب ۳ فرد بر ماده و ۶۷/۰ فرد بر ماده در رژیمنوری ۶ ساعت تاریکی: ۶ ساعت روشنایی و ۴ساعت تاریکی: ۴ساعت روشنایی میباشد. همآوری تحت رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی در شکل ۴-۷ ارائه شدهاست.
جدول۴-۲: نتایج آنالیز واریانس (Two-Way ANOVA) از اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر طول، عرض و وزن بالغین و نوزادان در C. quadrangula.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است