دسته بندی علمی – پژوهشی : تأثیر پیشبینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش …

برای تعمیم نتایج با توجه به این که در این تحقیق از نمونه تصادفی استفاده شده است.

۳-۹-۱-۵ پیش‏فرض‏های DATA PANEL

آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها
قبل از برآورد مدل رگرسیون بر روی دادهها، لازم است مانایی تک تک متغیرها بررسی شود، چون در صورتی که متغیرها نامانا باشند، باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب میشود. فرض صفر در این آزمون وجود ریشه واحد یا به طور معادل، عدم مانایی متغیرها می

۳-۹-۱-۶ بررسی ناهمسانی واریانس

یکی از موضوعات مهم در اقتصادسنجی، موضوع واریانس ناهمسانی است. واریانس ناهمسانی به این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جملات خطا دارای واریانس‏های نابرابر هستند. در واقع ما در تخمین رگرسیون که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی انجام می
برای بررسی وجود ناهمسانی واریانس جملات اخلال از آزمون وایت استفاده شده است.
H0: همسانی واریانس
H1: ناهمسانی واریانس

۳-۹-۱-۷ آزمون F لیمر

به منظور گزینش یکی ازروش‏های داده‏های تابلویی و یا داده‏های تلفیقی از آماره اف لیمر استفاده شده است. به عبارت دیگر، آماره اف لیمر تعیین می
:H0 داده‏های تلفیقی
H1: داده‏های تابلویی

۳-۹-۱-۸ آزمون هاسمن

اگر پس از آزمون F لیمر، فرضیه صفر رد شده باشد، این پرسش مطرح می
H0: روش آثار تصادفی
H1: روش آثار ثابت

نرم‏افزار تحلیل آماری

برای تجزیه و تحلیل داده‏ها، ابتدا داده‏های گردآوری شده را به صفحه گسترده اکسل منتقل و پس از سازماندهی و انجام محاسبات لازم جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم‏افزار اقتصادسنجی Eviews8 استفاد گردید.

خلاصه و جمع‏بندی فصل

در این فصل محقق متدولوژی تحقیق را بیان نمود. روش تحقیق، جامعه مطالعاتی، قلمرو تحقیق، نحوه جمع‏آوری داده‏های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات مطالبی بود که در این فصل مورد کنکاش و کاوش قرار گرفت.

فصل چهارم

تجزیه وتحلیل داده‏ها

مقدمه

دادهها به عنوان آگاهیهای خام و پردازش نشده ابتدایی‏ترین شناخت پژوهشگر پیرامون پاسخهای احتمالی هستند که در رابطه با مسأله تحقیق مطرح شدهاند، لذا پژوهشگر پس از دستیابی به این دادهها با توجه به ماهیت آنها و ساختار و قالب فرضیهها، با این سئوال رو به رو میشود که از چه طریقی این دادهها را طبقه‏بندی، پردازش و در نهایت تحلیل کند تا بتواند فرضیهها را که حالت پاسخ‏های احتمالی و موقتی برای مسأله تحقیق هستند، تعیین تکلیف نماید. از طرفی تجزیه و تحلیل به عنوان مرحله‏ای از روش علمی از پایههای اساسی هر تحقیق میباشد که به وسیله آن کلیه فعالیتهای تحقیق تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت میشود. به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق عبارت است از روشی که به وسیله آن کل فرآیند تحقیق و پژوهش از انتخاب مسأله تا رسیدن به یک نتیجه مورد کنترل قرار میگیرد. پس از آن که در فصل سوم نحوه جمع‏آوری دادهها، متغیرهای مورد بررسی و روش‏شناسی تحقیق بیان گردید؛ در این فصل به بیان نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‏ها و یافتههای آنها پرداخته خواهد شد. در این فصل ابتدا آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بیان میشود. سپس فرضیه‏های تحقیق مورد آزمون قرار میگیرد و با استفاده از آمارههای کای دو، آماره t و … تست خواهند شد.

آمار توصیفی

هنگامی که توده‌ای از اطلاعات کمی ‌برای تحقیق گردآوری می‌شود، ابتدا سازماندهی و خلاصه کردن آنها به طریقی که به صورت معنیداری قابل درک و ارتباط باشند، ضروری است. روشهای آمار توصیفی به همین منظور به کار برده می‌شوند. غالباً مفیدترین و در عین حال اولین قدم در سازماندهی داده‌ها مرتب کردن داده‌ها بر اساس یک ملاک منطقی است و سپس استخراج شاخص‌های مرکزی و پراکندگی می‌باشد. در یک جمع‏بندی با استفاده مناسب از روش‏های آمار توصیفی می‌توان دقیقاً ویژگی‏های یک دسته از اطلاعات را بیان کرد. آمار توصیفی همیشه برای تعیین و بیان ویژگیهای اطلاعات پژوهش‌ها به کار برده می‌شوند.
در ابتدا آمارههای توصیفی دادههای تحت مطالعه محاسبه میگردد. جدول (۴-۱) آمار توصیفی متغیرهای مدل را نشان می
جدول ۴-۱ آمار توصیفی متغیرهای مدل

نوع متغیر متغیرها تعریف عملیاتی متغیرها حداقل حداکثر شاخص‏های مرکزی شاخص پراکندگی شاخص‏های توزیع
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.