تحقیق – تأثیر پیشبینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکتهای …

اعتبار پیش‏بینی سود
دقت پیش‏بینی سود
بازده دارایی‏ها
ارزش شرکت
شکل۳-۱: مدل مفهومی تحقیق

مدل آزمون فرضیات

برای آزمون فرضیات از مدل‏های زیر استفاده می
مدل ۱-۱٫
SR i,t = + ۱ F i,t +2 Size i,t + ۳ Lev i,t + ۴Growth i,t + ۵ ROA i,t + ۶ GNi,t + ۷ GB i,t + e it
مدل ۱-۲٫
SR i,t = + ۱ FE i,t +2 Size i,t + ۳ Lev i,t + ۴Growth i,t + ۵ ROA i,t + ۶ GNi,t + ۷ GB i,t + e it
مدل ۱-۳٫
SR i,t = + ۱ MEf i,t +2 Size i,t + ۳ Lev i,t+ ۴Growth i,t + ۵ ROA i,t + ۶ GNi,t + ۷ GB i,t+e it
مدل ۲-۱٫
USR i,t = + ۱ F i,t +2 Size i,t + ۳ Lev i,t + ۴Growth i,t+ ۵ ROA i,t + ۶ GNi,t + ۷ GB i,t + e it
مدل ۲-۲٫
USR i,t = + ۱ FE i,t +2 Size i,t+ ۳ Lev i,t+ ۴Growth i,t + ۵ ROA i,t+ ۶ GNi,t + ۷ GB i,t + e it
مدل ۲-۳٫
USR i,t = + ۱ Mef i,t +2 Size i,t + ۳ Lev i,t+ ۴Growth i,t + ۵ ROA i,t + ۶ GNi,t + ۷ GB i,t+e it
مدل ۳-۱٫
EVA i,t= + ۱ F i,t +2 Size i,t + ۳ Lev i,t+ ۴Growth i,t + ۵ ROA i,t + ۶ GNi,t + ۷ GB i,t+ eit
مدل ۳-۲٫
EVA i,t= + ۱ FE i,t +2 Size i,t + ۳ Lev i,t+ ۴Growth i,t + ۵ ROA i,t + ۶ GNi,t + ۷ GB i,t+ e it
مدل ۳-۳٫
EVA i,t= + ۱ Mef i,t +2 Size i,t + ۳ Lev i,t+ ۴Growth i,t+ ۵ ROA i,t + ۶ GNi, + ۷ GB i,t+ e it

روش‏های تجزیه وتحلیل اطلاعات

روش‏های آماری

۳-۹-۱-۱روش‏های توصیفی

در این تحقیق از جدول توزیع فراوانی، نمودار هیستوگرام و محاسبه شاخص‏های آماری از قبیل میانگین، انحراف معیار، ضریب چولگی استاندارد، ضریب کشیدگی استاندارد، حداقل و حداکثر برای توصیف نمونه و توصیف یافته‏ها استفاده شده است.

۳-۹-۱-۲ روش‏های تحلیل پیش‏فرض‏ها

با توجه به این که در این تحقیق از رگرسیون خطی مرکب به روش ترکیبی یا Data Panel استفاده شده، از روش‏های زیر برای تحلیل پیش‏فرض‏ها استفاده گردیده است:
۱-آزمون کلموگروف-اسمیرونوف برای تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای مستقل و وابسته.
۲-آماره دوربین واتسون برای تعیین نرمال بودن توزیع باقی‏مانده‏ها در رگرسیون.
۳-آزمون همبستگی پیرسون برای تحلیل استقلال خطی متغیرهای مستقل.
۴-ارزیابی ضریب تعیین(R2) برای تحلیل برقراری فرض خطی بودن رابطه بین متغیرها.
۵- برای پیش‏فرض‏های دیتا پنل از آزمون‏های چاو و هاسمن. ضمناً با توجه به این که متغیرها به صورت
ارقام مطلق استفاده می

۳-۹-۱-۳ روش‏های تعیین ارتباط بین متغیرها

برای تعیین ارتباط بین متغیرها از رگرسیون خطی مرکب به روش ترکیبی یا Data Panel استفاده شده و بر مبنای علامت ضرایب نوع ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم و با توجه به Rاعتبار معادله برآوردی سنجیده شده است. اگر R2 به سمت صفر میل کند از آزمون استقلال برای تعیین ارتباط بین متغیرها استفاده گردیده است.

۳-۹-۱-۴ روش‏های تعمیم نتایج

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.