تأثیر پیشبینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در …

Rit = (۳-۳)
که در آن:
= قیمت سهام در پایان دوره t
= قیمت سهم در ابتدای دوره t یا پایان دوره t-1
= منافع حاصل از مالکیت سهام که در دوره t به سهامدار تعلق گرفته است.
که این منافع به شکل‏های مختلفی به سهامداران پرداخت می
= (۳-۴)
: درصد افزایش سرمایه (از محل اندوخته یا آورده نقدی و مطالبات)
:C آورده نقدی به هنگام افزایش سرمایه است
بازده بازار (Rm): جهت محاسبه نرخ بازده بازار از شاخص کل قیمت سهام و بازده سهام استفاده می
بر همین اساس نرخ بازده ماهیانه مجموعه اوراق بهادار بازار با استفاده از فرمول زیر از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۲ محاسبه شده است.
Rm = (۳-۵)
بازده بدون ریسک(Rf): عبارت است از متوسط نرخ بازدهی که سرمایه‏گذاران بدون تحمل ریسک انتظار کسب آن را دارند. اوراق بهاداری را که هیچ گونه ریسک سیستماتیک ندارند، اوراق بهادار بدون ریسک می
از معادله از طریق رگرسیون‏گیری، به عنوان معیار ریسک سیستماتیک استخراج شده است و انحراف معیار خطاها نیز به عنوان معیار ریسک غیر سیستماتیک در نظر گرفته شده است.

متغیر کنترل

به منظور تأثیر سایر متغیرهایی که به نحوی در تجزیه و تحلیل مؤثرند، متغیر کنترلی لازم تعیین گردید. این متغیرها عبارتند از:
اندازه شرکت: تعیین‏کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت است. شرکت‏های بزرگ‏تر به دلیل ارتباطات بیشتر با ذی‏نفعان و وجود مکانیزم‏های کنترلی بیشتر از ریسک کمتری برخوردارند. همچنین در شرکت‏های بزرگ به دلیل سیستم‏های کنترلی و نظارتی دقیق، به کارگیری کارکنان و مدیران متخصص، پاسخگویی به طیف گسترده‏ای از سرمایه‏گذاران، بستانکاران از جمله دلایل دقت بیشتر در پیش‏بینی سود است. برای محاسبه متغیر اندازه از معیارهایی هم چون اندازه دارایی‏ها و ارزش بازار شرکت استفاده می
اهرم مالی: عبارت است از، وجود هزینه‏های ثابت در فهرست هزینه‏های شرکت (اسماعیل‏زاده،۱۳۹۰). اهرم مالی از تقسیم جمع کل بدهی‏ها به جمع کل دارایی‏ها به دست می
رشد شرکت: از جمله مزایای رقابتی، نرخ رشد هر شرکت است. ایرانی(۲۰۰۱) دریافت که شرکت‏های با میزان رشد بالاتر از متوسط صنعت سود را با حالت بدبینانه پیش‏بینی می
بازده دارایی‏ها: یکی از نسبت‏های سودآوری است که هدف کلی آن اندازه‏گیری میزان توفیق یا ناتوانی مؤسسه در استفاده از منابع مالی شرکت می

متغیر مجازی

خبر مثبت: با در نظر گرفتن خبر مثبت به عنوان یک متغیر مجازی، اگر اختلاف سود پیش‏بینی شده سال جاری با سود واقعی سال قبل مثبت باشد، این متغیر ارزش یک می‏گیرد در غیر این صورت صفر منظور می
خبر منفی: این متغیر نیز به عنوان یک متغیر ساختگی، اگر شرکت در طول دوازده ماه گذشته زیان گزارش کرده باشد، ارزش یک می

مدل تحقیق

مدل مفهومی تحقیق، ابزار تحلیلی است که به کمک آن متغیرهای تحقیق و روابط میان آنها مشخص می
آماده‏سازی یک مدل مفهومی، کاری تدریجی است که معمولاً در سه مرحله صورت می
مرحله اول: با بررسی و مطالعه متون نظری مرتبط و انجام مصاحبه و …، جنبه‏های گوناگون مسئله پژوهش و روابط میان ابعاد گوناگون آن مشخص می
مرحله دوم: ساخت دیدگاه‏های جدید یا انتخاب یک دیدگاه نظری موجود بر اساس ابعاد گوناگون مسئله پژوهش.
مرحله سوم: آشکارسازی مدل مفهومی که با ابعاد و خصوصیات مسئله پژوهش متناسب است.
از آنجایی که مدل مفهومی تحقیق باید به صورت نمودار شماتیک ( مدل تحلیلی) ارائه شود تا تعداد متغیرها و روابط بین آنها مشخص گردد، مدل مورد نظر در این پژوهش در نمایه زیر ارائه شده است.
وابسته مستقل
اهرم مالی
رشد شرکت
اندازه شرکت
متغیرهای کنترلی
ریسک
ریسک سیستماتیک
ریسک غیر سیستماتیک
پیش‏بینی سود هر سهم توسط مدیریت
دفعات پیش‏بینی سود

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.