تأثیر پیشبینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش …

۲یعنی دو برابر مجموع کواریانس‏های اجزاء پرتفولیو
از طریق معادله زیر محاسبه می
= (۲-۱۱)
برای محاسبه ضریب همبستگی () اوراق بهادار مزبور از فرمول زیر استفاده می
(۲-۱۲)
این ضریب هبستگی همیشه مقداری بین ۱- و ۱+ دارد. این نشان می
ریسک و بازده سال‏های آتی یک مجموعه سرمایه‏گذاری از طریق فرمول‏های زیر بدست می
(۲-۱۳) بازده چند سال آینده W =
(۲-۱۴) واریانس =
یا
= + ۲ (۲-۱۵)
(۲-۱۶) کواریانس =
(۲-۱۷) ضریب همبستگی

۲-۴-۵ ریسک در بافت پرتفولیو

اغلب سرمایه‏گذاران پرتفولیویی از اوراق بهادار شرکت‏های مختلف را نگهداری می
 
نمودار ۲-۲ : تعداد نوع اوراق بهادر موجود در پرتفو لیو
ریسک تنوع‏پذیر یک ورقه بهادار از مجموعه عوامل خاص مرتبط با شرکت و مدیریت آن، از قبیل؛ پیدایش یک رقیب تازه، پیاده‏سازی یک ماشین، دعوای حقوقی، قابلیت دسترسی به مواد خام و … ناشی می

۲-۴-۶ تئوری قیمت‏گذاری دارایی‏های سرمایه‏ای[۳۲]

CAPM یک پارادایم اصلی در حوزه مالی است که بر اساس مدل تحلیل پرتفوی دو پارامتری مارکویتز، بنا نهاده شده است و با این فرض شروع می
از آنجا که مدل CAPM به ارائه یک فرمول واحد برای ارزیابی ارتباط بین بازده مورد انتظار و ریسک برای عموم دارایی‏های ریسک‏دار در هنگامی که بازارها در تعادلند، می
مدل‏های قیمت‏گذاری دارایی‏ها، همگی زیر مجموعه نظریه‏ای به نام نظریه بازار سرمایه قرار می
از آنجایی که نظریه بازار سرمایه بر اساس مدل سبد اوراق بهادار مارکویتز ایجاد می
همه سرمایه‏گذاران، سرمایه‏گذاران کارای مارکویتز می

  1. سرمایه‏گذاران می
  2. همه سرمایه‏گذاران دارای انتظارات مشابهی هستند. یعنی آنها توزیع احتمال یکسانی برای نرخ بازده آینده، برآورد می
  3. همه سرمایه‏گذاران دارای افق زمانی مشابهی هستند.
  4. همه سرمایه‏گذاری‏ها قابل تقسیم می
  5. خرید یا فروش دارایی‏ها فاقد مالیات یا هزینه معامله می
  6. تورم یا تغییر در نرخ بهره وجود ندارد، یا به طور کلی پیش‏بینی می
  7. بازار سرمایه در حال تعادل می

مدل قیمت‏گذاری دارایی‏های سرمایه‏ای از نتایج بازار سرمایه برای استخراج روابط بین بازدهی مورد انتظار و ریسک سیستماتیک تک تک سهام موجود در پرتفوی استفاده می
اساس استخراج مدل CAPM، توجه به این امر بدیهی است که سرمایه‏گذاران تمامی بودجه خود را به خرید یک نوع اوراق بهادار اختصاص نمی‏دهند، بلکه پرتفوی خود را از طبقات گوناگونی از دارایی‏ها تشکیل می
ساده‏ترین شکل الگوی قیمت‏گذاری دارایی‏های سرمایه‏ای، عبارت زیر را برای بازده مورد انتظار، E ، روی دارایی j به دست می
(۲-۱۱)
در اینجا نرخ بهره بدون خطر است، بازده مورد انتظار پرتفوی بازار کل دارایی‏ها را نشان می
جنسن در مطالعات خود مدلی را ارائه کرد که اساس آن بر مدل قیمت‏گذاری دارایی‏های سرمایه‏ای استوار بود. بر اساس این مدل بازده یک سهم تابع خطی از مقدار بازده بدون ریسک و صرف ریسک در دوره نگهداری است. صرف ریسک تابعی از ریسک سیستماتیک است که بر اساس معیار بتای سهم ، آن را بیان می
(۲-۱۲)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.