تأثیر روش‌های حل مسئله به‌صورت کار گروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت …

۱٫۲۹-

در جدول ۴-۱۹ نتایج آزمون آماری مستقل برای مقایسه میزان برخورداری افراد از مهارت قضاوت در دو گروه آورده شده است. گروه اول شامل افراد پس‌آزمون کنترل و گروه دوم را افراد پس‌آزمون آزمایش تشکیل دادهاند. با توجه به اینکه آزمون لون برابر با ۱۳٫۶۱۷ و سطح معنی‌داری آن کمتر از ۱ درصد است (۰٫۰۰=Sig) میزان آزمون t و معناداری آن بر اساس واریانس نابرابر محاسبه شده است.
بر طبق مقدار آزمون t (5.940) و با توجه به درجه آزادی ۴۳۹=d.f، با قبول خطای کمتر از ۰۱/۰ (۰٫۰۰=Sig) و درجه اطمینان بیش از ۹۹/۰ میتوان نتیجه گرفت بین این دو گروه ازنظر میزان میانگین قضاوت مقایسه تفاوت معناداری وجود دارد. یعنی فرضیه خنثی که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی‌توانیم بپذیریم و رد می‌کنیم.
بر اساس نتایج مندرج در جدول، میانگین مهارت قضاوت گروه پس‌آزمون ۱۵٫۶۰و میانگین مهارت قضاوت گروه پس‌آزمون آزمایش ۱۶٫۸۸است. بنابراین میانگین مهارت قضاوت گروه پس‌آزمون آزمایش به میزان ۱٫۲۹ نمره بیشتر از میانگین گروه پس‌آزمون کنترل بود. می توان تفاوت مشاهده شده را ناشی از روش تدریس حل‌مسئله دانست.
۴-دانش آموزانی که با روش حل مسئله به صورت کارگروهی آموزش می بینند، دردرس علوم پیشرفت داشته اند.
آزمون درس علوم از ۲۰ سؤال تشکیل شده است که در دو نوبت سه ماهه اول و دوم سال تحصیلی از دانش آموزان گرفته شده است. هر دو آزمون از ۲۰ نمره محاسبه شده‌‌‌است.میانگین نمرات دو گروه کنترل و آزمایش جهت بررسی مد نظر می‌باشد.
جدول شماره ۴-۲۰ : مربوط به مقایسه میانگین درس علوم در دو گروه پیش‌آزمون آزمایش و پس‌آزمون آزمایش

میانگین تعداد انحراف معیار
علوم پیش‌آزمون آزمایش ۱۲٫۹۰ ۲۰۳ ۲٫۵۵۶
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.