بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

مدیریت در پیش بینی سود.
لطفی و حاجی پور
۱۳۸۹
نتایج بدست آمده حکایت از این دارد که در شرکت هایی که حسابداری محافظه کارانه تری دارند، خطای مدیریت در پیش بینی سود کمتر است.
۶
بررسی پیش بینی سود توسط مدیران و عوامل مؤثر بر آن.
مشایخ و شاهرخی
۱۳۸۶
بین اشتباه مدیران و اشتباه پیش بینی بر اساس گام تصادفی تفاوت معنا داری وجود دارد به علاوه مقایسه اختلاف میانگین های دو مدل بیانگر دقت بالاتر پیش بینی مدیران نسبت به پیش بینی بر اساس گام تصادفی است.
۷
بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود مدیریت با بازده غیرعادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
مشکی و عاصی ربانی
۱۳۹۰
نتایج پژوهش از وجود یک رابطه مثبت خطی معنادار بین دو عامل خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام و نبود رابطه خطی بین خطای پیش بینی سود و ریسک سیستماتیک حکایت دارد.
۸
بررسی تأثیر برخی ویژگی های نظام راهبری شرکت بر تصمیم های ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقدم و مومنی یاسری
۱۳۹۱
نتایج پژوهش حاکی از آن است که در شرکت هایی که وظایف ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل از یکدیگر تفکیک شده و همچنین شرکت های با تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر، تمایل بکارگیری بدهی افزایش می یابد.
۹
بررسی تاثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در کاهش شدت مدیریت سود.
مهرانی و همکاران
۱۳۹۰
فقط زمانی که سود مدیریت نشده، کمتر از سود گزارش شده سال قبل است، مدیران غیر موظف تا حدی این گونه رفتارها را کاهش می دهند.
۱۰
بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر کارایی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نمازی و ابراهیمی
۱۳۹۲
نتایج پژوهش بیانگر آن است که پس از کنترل سایر عوامل تأثیرگذار بر کارایی، بین مالکیت نهادی با کارایی فنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد اما بین تمرکز مالکیت و ترکیب هیأت مدیره با کارایی فنی رابطه مثبت بی معنی وجود دارد.

جدول ۲-۲- خلاصه پژوهش های پیشین در خارج از کشور
ردیف
موضوع پژوهش
پژوهشگر
سال
نتایج
۱
اثرات پیش بینی عواید توسط مدیریت بر رفتار تحلیل گر.
بای
۲۰۰۹
رابطه مثبت چشمگیری بین اطلاعات افشا شده با درستی و دقت پیش بینی های سالانه مدیریت وجود دارد.
۲
تأثیر اثربخشی ساختار هیئت مدیره بر کارایی فنی
گارسیانچز
۲۰۱۰
بین کارایی فنی با ناهمگنی هیئت مدیره، محدود نبودن تعداد اعضای مشهور و با کیفیت و افزایش تعداد کمیته های تخصصی رابطه مثبتی وجود دارد.
۳
انقلاب صنعتی، خروج و شکست سیستم کنترل داخلی
جنسن
۱۹۹۳
اگر مدیران مالکیت قابل توجهی از سهام را دارا باشند، کنترل های داخلی مؤثرتر خواهد بود و همان طور که مالکیت مدیران افزایش می یابد، آن ها منافع سهامداران دیگر را در نظر نمی گیرند بنابراین، مالکیت بالای هیئت مدیره، عملکرد شرکت را کاهش می دهد.
۴
رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود در شرکت های استرالیایی
کو
۲۰۰۳
رابطه سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود به طور غیرخطی و مقعر است.
۵
بررسی رابطه بین کارایی، بهره وری و ساختار مالکیت در شرکتهای کارگزاری تایوانی.
لیائو و همکاران
۲۰۱۰
بین اندازه هیات مدیره، درصد مالکیت هیات مدیره و درصد مالکیت مدیریت با کارایی همبستگی وجود ندارد اما بین سهامداران عمده ی برون سازمانی با کارایی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
۶
آیا پیش بینی هایی که توسط مدیریت در چین صورت می گیرند معتبر هستند؟
لوئو و سانگ
۲۰۱۲
شرکتهایی که دارای پیش بینی های نادرستی توسط مدیریت در سالهای قبل بوده اند، بازار واکنش کمتری را نسبت به پیش بینی های فعلی شان نشان می دهند همچنین پیش بینی های غلط یا گمراه کننده توسط مدیریت به شهرت شرکتهایی فهرست شده آسیب می رساند و بدین وسیله اعتبار پیش بینی های بعدی را کاهش می دهند.
۷
تأثیر سهامداران بزرگ و ساختار هیئت مدیره در بهره وری
نانکابروس
۲۰۰۶
سهامداران عمده ی برون سازمانی، می توانند به افزایش کارایی شرکت کمک کنند. همچنین، بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره با کارایی رابطه ی منفی وجود دارد.
۸
بررسی تاثیر توازن مالکیت بر کارایی نظارتی مدیران مستقل و کیفیت پیش بینی های عواید توسط مدیریت.
سانگ و همکاران
۲۰۱۳
در شرکتهای با توازن کمتر مالکیت، مدیران مستقل درستی پیشبینی های عواید را توسط مدیریت را بهبود می بخشد در شرکت های با توازن بیشتر مالکیت، مدیران مستقل می توانند تاثیرات منفی بر کیفیت پیش بینی های عواید توسط مدیریت داشته باشند و هیچ گونه تاثیر مهم و چشمگیری بر پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت ندارند.
۹
اقدامات اجرایی و اثرات این اقدامات در تنظیم اوراق بهادار: شواهد تجربی از پیش بینی عواید توسط مدیریت.
سانگ و جی
۲۰۱۲
اگردرآمد سالانه ی شرکتهای فهرست شده، پیش بینی شود که از میزان اولیه مشخص آن فراتر رود، شرکتها باید پیش بینی مدیریت انجام دهند.
۱۰
ارتباط درآمد قبل از پیش بینی های مدیریت و پاسخ تحلیل گر به پیش بینی های فعلی مدیریت.
ویلیامز
۱۹۹۶
پیش بینی های غلط یا گمراه کننده توسط مدیریت به شهرت شرکتهای فهرست شده آسیب می رساند.

r
/>

فصل سوم:
روش اجرای تحقیق

۳ – ۱– مقدمه
هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزاء، موضوع تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی، پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی، شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است (امیری خوریه،۱۳۹۲).
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش تحقیق، ویژگی‌های تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع‌آوری داده‌های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

۳ – ۲- روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر طبقه‌بندی بر مبنای هدف،‌ از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در این زمینه خاص است. هم‌چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق توصیفی- همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیرهاست. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می‌باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها مورد نظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته ودر پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی بر اساس داده‌های تاریخی می‌باشد. بنابراین می‌توان آنرا از نوع پس رویدادی طبقه‌بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می‌پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این تحقیق می‌باشد.

این نوشته را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه ارشد دربارهصنایع، بانکی، مالی، نتایج

۳–۳- قلمرو تحقیق
قلمرو هر پژوهش در ۳ زمینه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی قابل بررسی است تا بتوان داده‏ها را در چارچوب این قلمروها جمع‏آوری و تجزیه و تحلیل نمود که به این شرح می‏باشد:

۳-۳-۱- قلمرو موضوعی
این پژوهش از لحاظ قلمرو موضوعی و علمی در حوزه تاثیر ویژگی های مدیران مستقل بر پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت و تاثیر توازن مالکیت بر رابطه های مذکور در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

۳-۳-۲- قلمرو مکانی
موضوع پژوهش از لحاظ قلمرو مکانی در محدوده شرکت‏های غیر مالی (تولیدی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد.

۳-۳-۳- قلمرو زمانی
این تحقیق محدود به دوره زمانی از ابتدای سال ۱۳۸۹الی انتهای سال ۱۳۹۱ می‏باشد.

۳ –۴ – جامعه و نمونه آماری
با استفاده از بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم‌افزارهای سهام مانند نرم‌افزار ره‌آورد نوین، داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می‌شود.جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری این تحقیق شامل شرکتهای خودروسازی و سیمان (۴۹ شرکت) می‌باشد که دارای شرایط زیر بوده‌اند:
۱) پایان سال مالی آن‌ها ۲۹/۱۲ باشند.
۲) حداقل ۱۰۰ روز کاری معامله داشته‌اند.
۳) تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار قرار دهند.

۳ – ۵- روش گردآوری داده‌ها
جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق مورد نیاز از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. در این روش، ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای که شامل کتاب، مجلات، پایان‌نامه‌ها، مقالات و اینترنت، مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می‌گیرد.

۳ –۶- ابزار گردآوری داده‌ها
با استفاده از بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهاردار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم‌افزارهای سهام مانند نرم‌افزار ره‌آورد نوین، داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می‌شود.
۳ –۷- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی ۱ :بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی ۱:در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی ۲:در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه اصلی ۲: بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی ۳:در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی ۴:در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

۳ – ۸- مدل تحقیق و شیوه اندازه‌گیری متغیرها
۳ – ۸ – ۱ – مدل مفهومی فرضیه‌های تحقیق

توازن کمتر مالکیت

شکل ۳-۱- در حالت توازن کمتر مالکیت

تو
ازن بیشتر مالکیت

شکل ۳-۲- در حالت توازن بیشتر مالکیت

۳ –۸ –۲– مدل های آماری تحقیق
از آنجایی که BIAS (پیش‌داوری در مورد پیش بینی عواید توسط مدیریت) و FE (درستی پیش‌بینی عواید توسط مدیریت) متغیرهای پیوسته هستند، در این پژوهش از رگرسیون چندگانه و مدل های زیر به ترتیب دنبال خواهد شد.
مدل(۱)
BIAS_it=α_۰+α_۱ OUT_it+α_۲ CPA_it+α_۳ 〖REPUT〗_it+α_۴ 〖COMPEN〗_it+α_۵ 〖UE〗_it+α_۶ 〖ROA〗_it+α_۷ 〖MONTH〗_it 〖+α〗_۸ 〖SIZE〗_it+ε_(i,t)

مدل (۲)
FE_it=α_۰+α_۱ OUT_it+α_۲ CPA_it+α_۳ 〖REPUT〗_it+α_۴ 〖COMPEN〗_it+α_۵ 〖UE〗_it+α_۶ 〖ROA〗_it+α_۷ 〖MONTH〗_it 〖+α〗_۸ 〖SIZE〗_it+ε_(i,t)

۳ –۸ –۳- شیوه اندازه‌گیری متغیرها
۳ –۸ –۳ – ۱- متغیرهای وابسته

۳ –۸ –۳– ۲- متغیرهای مستقل

OUT= درصد مدیران مستقل در هیأت مدیره
اعضای موظف هیأت مدیره+ اعضای غیرموظف هیأت مدیره= کل اعضای هیأت مدیره

COMPEN=اگر پاداش اعضای هیأت مدیره بیشتر از میزان متوسط صنعت باشد مساوی است با یک و در غیر این صورت صفر می‌باشد.
متوسط صنعت= جمع پاداش شرکت های بررسی شده تقسیم بر تعداد شرکت های بررسی شده.
CPA= اگر شرکت حداقل یک مدیر مستقل با مدرک لیسانس حسابداری داشته باشد مساوی است با یک در غیر این صورت صفر می‌باشد.
توازن مالکیت= توازن مالکیت با استفاده از نمره Z طبقه‌بندی خواهد شد، که مساوی با سهام‌های نگه داشته شده توسط بزرگترین سهامدار تقسیم بر مجموع سهام‌های نگه داشته شده توسط دومین تا پنجمین سهامدار بزرگ است. اگر نمره Z بزرگتر از حد متوسط صنعت همان سال نباشد، به گروه توازن بالاتر مالکیت در غیر این صورت به گروه توازن پائین‌تر مالکیت اختصاص داده می‌شود.
متوسط صنعت= جمع سهام های شرکت های موجود در صنعت مورد نظر تقسیم بر تعداد شرکت های موجود در صنعت مورد نظر.

۳– ۸–۳– ۳- متغیرهای کنترلی
MONTH= اگر پیش‌بینی‌های عواید(EPS ) شرکت قبل از پایان سال مالی انجام شود مساوی یک، اگر پیش‌بینی یک ماه بعد از پایان سال مالی (فروردین) انجام شود مساوی با ۲ و اگر پیش‌بینی‌ها بین اردیبهشت و تیرماه انجام شود مساوی ۳ است.

اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها)

۳ -۹- تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع‌آوری داده‌ها محقق باید آن‌ها را دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل نماید، آنگاه به آزمون فرضیه‌هایی بپردازد که تا این مرحله تحقیق او را یاری کرده‌اند، تا پاسخی برای پرسش‌های تحقیق بیابد. تجزیه و تحلیل داده‌ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌های گردآوری شده به طرق مختلف خلاصه، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در این فرآیند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می‌شوند و روش‌های گوناگون آماری نقش به سزایی در استنتاج‌ها به عهده دارند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های این تحقیق در مرحله اول، داده‌ها

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*