برنامه ملل متحد برای محیط زیست،پایان نامه حفاظت از لایه ازن

Leadership concepts with orange paper airplane leading among white

اقدام جهانی: برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست[1]

 

حل مشکل تخریب لایه ازون نیازمند همکاری شاخه های علم و فناوری و حقوق بود از یکسو تجارب قبلی نشان میداد که تجهیزات علمی و آزمایشگاهی مروبط به اندازه گیری غلظت لایه ازون و مواد کاهش دهنده لایه ازون نیاز به تحول دارد و از سوی دیگر تغییر و اصلاح فناوری زمانی موثر خواهد بود که براساس داده های علمی باشد حقوق با کمک داده های علمی دولت ها را متعهد به اقداماتی از جمله در بخش های صنعتی می نماید تا در نتیجه آن اقدامات از ادامه تخریب لایه ازون پیشگیری شود.

سه جهت عضو برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست – ایالت متحده ، فرانسه، انگلیس در سال 1976 توافقی در خصوص نظارت بر استراتوسفر منعقد کردند موضوع توافق همکاری علمی در زمینه بررسی ابعاد تخریب لایه ازون توسط بشر بود در توافق مزبور از برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست درخواست شده بود که هماهنگی برای اقدامی جهانی در مورد حفاظت از استراتوسفر را بعهده گرفته و در این کار سرعت عمل به خرج بوده[2] و مقرر شد سازمان جهانی هواشناسی[3] ، سازمان جهانی بهداشت[4] و سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی[5]  تحت چتر حمایتی برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست همکاری کنند.[6]

 

 

 

 

گفتار چهارم:طرح اقدام جهانی در خصوص ازن

 

نظام نظارت جهانی بر ازون در سال 1976 تشکیل و از همان موقع فعالیت خود را آغاز نمود برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست اولین نشست بین المللی خود را در مارس 1977 در واشنگتن برگزار کرد. در این نشست متخصصینی از 32 دولت و از سازمان های مختلف شرکت داشتند و بررسی لایه ازون را دستور کار خود قرار دادند در این نشست طرح اقدام جهانی درخصوص ازون[7] تصویب شد[8] این طرح در واقع مکمل توافق همکاری 1976 بود و بموجب آن مقرر شد که هماهنگی تحقیقات بین المللی و نظارت بر وضعیت لایه ازون به کمیته ای بنام کمیته بین المللی هماهنگی درخصوص لایه ازون[9] واگذار شود مقرر شد کمیته به صورت دوره ای تشکیل جلسه داده و موضوع کاهش لایه ازون را مورد بررسی قرار داده و تائید آن را بر محیط زیست ارزیابی نماید.[10] همچنین نشست هایی برای تبادل افکار و نظر در مورد آسیب به لایه ازون برگزار کند.[11] اعضای این کمیته عبارت بود از نمایندگان سازمان های بین الملی سازمان های تخصصی مختلف سازمان های غیر دولتی به موسسات علمی.[12]

این طرح برای رفع نقائص علمی در مورد عوامل موثر برکاهش لایه ازون و برای تکمیل اطلاعات اختصاص در مورد عوامل ناشناخته تنظیم شد براساس طرح مزبور مواد موجود در هوا مورد آزمایش و بررسی کامل قرار می گرفتند و الگوی رفتاری آنها معین می شد. هدف این بود که اطلاعات علمی حاصله از ضریب اطمینان بالایی برخوردار باشد.[13]

[1] – United nections endrionment (UNEP)

[2] – Agreement Between the Government of the united states of America, France and the united kingdom regarding monitoing of  the stratospher.(1976).IPE.XVI.8289

76-World meteorological organization(WMO)

[4] – World health organization(WHO)

[5] – Food and Agriculture organization(FAO)

79-Ibid,supra note75.                                                                                                                                                               

[7] – World plan of Action on the ozone layer (1977).

[8] – World plan of Action on the ozone layer (1977) IPE XXVIII , 390.

[9] – International coordinating committee on the ozone layer (ccol)

[10] – Diane M.Doolittle  , p 419.

[11] – Report of the UNEP meeting of Experts Designed by governmental,intergovernmental and non-governmental organization on the ozone layer .UNEP/WG/7  annex  3,8 march 1977.

[12] – R.K.Anand ‘the ozone  layer , united nations and the law,IJEC  (2005) .p 18

83-ibid,supra note 81.

 

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سازوکار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی حفاظت از لایه ازن