بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی- قسمت ۱۸

۷۷۶/۰

 

 

۴

 

 

وجدان کاری

 

 

 

۷۸۲/۰

 

 

۴

 

 

رفتار مدنی

 

 

 

۷۹۳/۰

 

 

۲۰

 

 

پایایی کل رفتار شهروندی سازمانی

 

 

 

۷۶۸/۰

 

 

۱۲

 

 

مشارکت در ورزش

 

 

ضریب بدست آمده از پرسشنامه، نشان دهنده‌ پایایی بالا و قابل قبول برای همه مولفه‌ها می‌باشد.
۳-۸) روش اجرای تحقیق
پس از اخذ معرفی نامه و مجوز برای اجرای تحقیق از دانشگاه مازندران و هماهنگی با استانداری استان خراسان شمالی و دریافت مجوز لازم از آن اداره محترم ، جهت همکاری ادارات کل با محقق ، پرسشنامه بین زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی پخش گردید. برای تکمیل پرسشنامه توسط زنان شاغل، با مراجعات مکرر به ادارات و توزیع آن ها و دادن اطلاعات لازم و رفع هرگونه ابهام، پرسشنامه ها توسط شاغلین تکمیل و جمع آوری گردید ، با این توصیف که در بیشتر موارد جهت تحویل پرسشنامه در محل حضور داشته و پس از تکمیل جمع آوری می گردید.
۳-۹) روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها
انتخاب روش های آماری مناسب یکی از ارکان اصلی یک تحقیق علمی است. تجزیه و تحلیل و استنتاج صحیح منوط به بهره گیری از روش آماری مناسب و متناسب با موضوع است. از امار توصیفی نظیر میانگین، حداقل، حداکثر، فراوانی، درصد و انحراف استاندارد برای توصیف متغیر ها در جامعه تحقیق استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی با توجه به آزمون کالموگراف اسمیرنف از آزمون یومن ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن برای به‌ آزمون گذاشتن فرضیه‌های تحقیق درسطح معناداری ۰۵/۰ =α استفاده می شود. هر یک از فرضیه های تحقیق با روش های آماری استنباطی وبا بهره گرفتن از نرم افزار ۱۵SPSS آزمون می شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

فصل چهارم

 

 

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

 

 

۴-۱) مقدمه

 

از آن جایی که هر پژوهش به دنبال اهداف خاص خود می باشد و رسیدن به آن اهداف می تواند موضوع پژوهش را توجیه نماید ، لذا انجام پژوهش ، تجزیه و تحلیل آماری و بررسی یافته های محققان و پژوهشگران را به سوی شناخت بهتر هدایت و زمینه را برای پژوهش های بعدی آماده می سازد.
در این فصل، ابتدا نتایج بصورت یافته‌های توصیفی در دو بخش ویژگی‌های جمعیت شناختی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی و توصیف سوالات پرسشنامه‌های مشارکت ورزشی و رفتار شهروندی سازمانی ارائه می‌گردد و سپس نتایج استنباطی داده‌ها که همانا به آزمون گذاشتن فرضیه‌ها می باشد، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. همچنین جهت نشان دادن نتایج از جداول و شکل برای تنوع و خلاصه نویسی استفاده گردیده است.

 

۴-۲) توصیف یافته های تحقیق

 

در این قسمت مشخصات فردی نمونه های تحقیق و شاخص های توصیفی داده‌های مربوط به سؤالات پرسشنامه با بهره گرفتن از جدول و نمودار بررسی شده است.

 

۴-۲-۱) توصیف مشخصات فردی

 

تعداد ۲۵۳ نفر از بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی در تحقیق حاضر حضور داشته‌اند که مشخصات فردی آنها در جداول ذیل ارائه شده است.
جدول (۴-۱): توزیع و درصد فراوانی سن آزمودنی‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*