بررسی نقش عملکرد پلیس ۱۱۰ در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه ۸ تهران- قسمت ۲۶

۴-۳-۴- آزمون رگرسیون خطی چند گانه:
نحوه ایجاد ارتباط خطی بین دو یا چند متغیر و تحلیل آنها موضوع بحث رگرسیون است.واژه رگرسیون به معنای” بازگشت” است و نشان دهنده آن است که مقدار یک متغیر به متغیر دیگری بر می گردد.در رگرسیون یک متغیره , x متغیر مستقل (متغیری که در انتخاب مقادیر خود آزاد است ) و y متغیر وابسته ( متغیری که مقادیر خود را با توجه به مقادیر متغیر x بدست می آورد) است.معادله خط مستقیم آن ها به صورت y=a+bx است که در آن b شیب خط و a عرض از مبدا (محل تلاقی با محور y ) است. شیب خط نشان دهنده نوع رابطه دو متغیر است.شیب مثبت نشان دهنده رابطه مستقیم دو متغیر است.و شیب منفی نشان دهنده رابطه معکوس دو متغیر است. و شیب صفر نشان می دهد که دو متغیر با یکدیگر رابطه خطی نداشته و مستقلند.
گاهی دو یا چند متغیر تاثیر عمده ای بر روی یک متغیر وابسته دارند. در این زمان می توان به کمک رگرسیون چند متغیره ,تاثیر همزمان و خطی دو یا چند متغیر را بر روی یک متغیر وابسته ای اندازه گرفت.در رگرسیون چند متغیره , معادله خط مستقیم متغیر ها به صورت زیر است:
Y= a+ b1X1+ b2X2+…bkXK
در رگرسیون چندگانه , بجای ضریب همبستگی معمولی ,” ضریب همبستگی چند گانه” , داریم . این ضریب نشان می دهد که شدت رابطه های مستقل به طور کلی با متغیر وا بسته به چه میزان است)کلانتری،۱۳۸۷: ۱۷۸)
جدول۴-۲۲) آزمون رگرسیون خطی چندگانه بین مولفه های تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*