بررسی نقش استراتژی های مدیریت بر خود مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی …

۳- مدیران از طریق بهبود مهارتهای فراشناختی و خودتنظیم کنندگی و نیز تصور نتایج کار خود قبل از انجام عملی آن، استراتژی الگوی فکری خود را توسعه دهند و به این ترتیب اعتماد به نفس خود را افزایش و عمکرد آتی خود را بهبود بخشند، که نتیجه آن برای دبیران انگیزه عمل کردن فراتر از وظایف رسمی است.
ب) پیشنهادات به سایر محققان
۱- با توجه به محدودیت پژوهش حاضر از حیث نمونه آماری، پیشنهاد میشود پژوهشهای دیگری با این عنوان یا عناوین مشابه در نمونه آماری گستردهتر صورت پذیرد تا تصویر روشنتری از نتایج به دست آید.
۲- در این پژوهش بررسی نقش استراتژیهای مدیریت بر خود مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه مورد تأیید قرار گرفت .پیشنهاد میشود که تحقیقهایی از این دست، در دیگر سازمانهای آموزشی و پژوهشی، دانشگاهها و سایر محیطهای اداری مشابه انجام پذیرد، تا در این زمینه نتایج بهتری حاصل شود.
۳- با توجه به نقش عوامل فرهنگی خاص در ایران، به محققان پیشنهاد میشود که به هنجاریابی و بومیسازی ابزار اندازهگیری میزان خودمدیریتی در محیط اداری کشور پرداخته شود، تا بتوان از این طریق به انجام تحقیقات اثربخشتری اقدام کرد.
۴- این پژوهش در محدوده مدارس دوره دوم متوسطه شهر خرمآباد صورت گرفت، پیشنهاد میشود پژوهش یا پژوهشهای مشابهی در مقاطع تحصیلی مختلف در این شهر و نیز در سطح مدارس استان و یا حتی کشور صورت گیرد.
۵- رابطه بین استراتژیهای مدیریت بر خود و متغیرهای جمعیتشناسی در بین مدیران مدارس مورد بررسی قرار گیرد.
منابع و مآخذ
ازگلی، محمد،(۱۳۸۲)، مدیریت و رهبری در سازمانها، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، دانشگاه امام حسین.
الوانی، سید مهدی؛ دانایی فرد، حسن،(۱۳۸۰)، گفتارهایی در فلسفه تئوریهای سازمان دولتی، چاپ اول، تهران، انتشارات صفار اشراقی.
الهیاری، محبوبه؛ حمیدی، مهرزاد؛ همتینژاد، مهرعلی؛ الهیاری، فاطمه،(۱۳۹۰)، رابطه هویت سازمانی و عوامل اجتماعی- جمعیتشناختی با رفتار شهروندی سازمانی در ورزش، فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی، سال هشتم، بهار، شماره ۹، صص ۱۱۲- ۹۵٫
اسلامی، حسن؛ سیار، ابوالقاسم؛(۱۳۸۶)، رفتار شهروندی سازمانی، ماهنامه تدبیر، آذر، شماره ۱۸۷، صص ۵۹-۵۶٫
اسماعیلی، محمدرضا؛ عامری، میرحسن؛ قاسمزاده، ابوالفضل؛ سهرابی، پوریا،(۱۳۹۰)، رابطه بین توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران، فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی(پژوهش در علوم ورزشی)، سال هشتم، تابستان، شماره ۱۰، صص ۱۸۸-۱۶۹٫
آقابابایی، راضیه؛ هویدا، رضا؛ سیادت، علی؛ رحیمی، حمید؛(۱۳۹۰)، تحلیل استراتژیهای خودرهبری و ارتباط آن با خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، پژوهشنامه مدیریت تحول، سال سوم، تابستان و بهار، شماره ۵، صص ۴۳-۲۵٫
آندره بوفر، مقدمهای بر استراتژی، ترجمه مسعود کشاورز،(۱۳۶۶)، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، وزارت امور خارجه، تهران.
بردبار، غلامرضا؛ صفریشاد، فرانک؛(۱۳۹۳)، بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با خودمدیریتی شغل در کارکنان، دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار، بهمن ماه، همدان.
بیان، حسامالدین،(۱۳۶۸)، جستارگری شالوده پژوهشهای پیشرفته، تهران، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
بیکزاد، جعفر؛ حمدالهی، مریم؛ حمدالهی، کبری،(۱۳۹۰)، بررسی تأثیر معنویت محیط کاری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش نواحی پنجگانه شهر تبریز، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال پنجم، زمستان، شماره ۴، صص ۴۴-۲۳٫
پورسلطانی زرندی، حسین؛ امیرجی نقندر، رامین،(۱۳۹۲)، ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد در سال ۱۳۹۰، نشریه مدیریت ورزشی، بهار، شماره ۱۶، صص ۱۴۷-۱۲۸٫
توره، ناصر،(۱۳۸۵)، شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.(پردیس قم).
جعفری، پریوش؛ مکتبی، سید حبیب،(۱۳۸۷)، ارائه مدل مدیریت آموزشگاهی مبتنی بر فراشناخت برای مدیران مدارس ابتدایی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال دوم، زمستان، شماره ۴، صص ۵۲-۳۵٫
حاج کریمی، عباسعلی؛ طبرسا، غلامعلی؛ رحیمی، فرجالله،(۱۳۸۷)، بررسی تأثیرگذاری اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش تعهد سازمانی، فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی، سال دوم، شماره ۱، بهار و تابستان، صص ۱۲۳-۱۰۳٫
حافظنیا، محمدرضا،(۱۳۷۷)، مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، چاپ اول، انتشارات سمت.
خائفالهی، احمدعلی؛ نرگسیان، عباس؛ باباشاهی، جبار،(۱۳۹۱)، مطالعه رابطه بین اعتیاد به کار و رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه: پرستاران شهر تهران)، پژوهشنامه مدیریت تحول، سال چهارم، بهار و تابستان، شماره ۷، تهران، صص ۳۷-۲۲٫
خاکی، غلامرضا،(۱۳۷۸)، روش تحقیق با رویکردی به پایاننامه نویسی، چاپ اول، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی مرکز تحقیقات علمی کشور.
داناییفرد، حسن؛ خائفالهی، احمد؛ حسینی، سید مجتبی،(۱۳۹۰)، تأملی بر ارتقاء تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه: وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و ترابری)، پژوهشهای مدیریت عمومی، سال چهارم، زمستان، شماره ۱۴، صص ۸۴-۶۳٫
 

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir