بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان- قسمت ۱۸

هدف تمام علوم،شناخت ودرک دنیای پیرامون ماست. به منظورآگاهی ازمشکلات اجتماعی،روش های علمی،تغییرات قابل ملاحظه ای پیداکرده اند.این حرکت ها سبب شده که برای برسی رشته های مختلف انسانی ازروش علمی استفاده شود.ازجمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است،استفاده ازیک روش تحقیق مناسب می باشدوانتخاب روش تحقیق مناسب هدفها،ماهیت وموضوع موردتحقیق راامکانات اجرایی بستگی داردوهدف ازتحقیق دسترسی دقیق وآسان به پرسش های تحقیق است(ابراهیم نژاد،۸۱)دراین فصل ضمن تشریح روش انجام تحقیق،روش گردآوری اطلاعات وهمچنین فرضیه های تحقیق بطورمفصل بیان می شود.
۲-۳-متغیرهای تحقیق
درهرپژوهش برای پاسخ به سوالات یاآزمون فرضیه هالازم است که متغیرهاشناسایی شوند.دراین پژوهش ازدونوع متغیراستفاده شده است.
متغیروابسته
متغیروابسته تابع تغییرات مستقل است یادرواقع معلول آن محسوب می شود.به عبارت دیگریک متغیراست که درغالب یک مسئله برای تحقیق موردبررسی قرارمی گیرد.یعنی متغیرهای وابسته،شرایط یاخصایصی هستندکه باواردکردن،ازمیان برداشتن یامتغیرهای مستقل ظاهرمی شوندیاتغییرمی کنند(حافظ نیا،۸۶،۴۴)
متغیرمستقل
متغیرمستقل ویژگی وخصویتی است که بعدازانتخاب توسط محقق درآن دخالت یادستکاری می شود و مقادیری را می پذیرد تا تاثیرآن برروی متغیر وابسته مشاهده شود.یعنی تغییردرمتغیرمستقل،تغییرات قانونمندی درمتغیروابسته بوجودمی آورد.این متغیرهانقش علت رابه عهده دارندوبرمتغیرهای دیگر تاثیرمی گذارند(همان ماخذ،۴۴)
دراین پژوهش متغیروابسته علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه است که پژوهشگردرصدد است تاعلل اجتناب آن رادرپرداخت بیمه به تامین اجتماعی بررسی کند ومتغیرهای مستقل تاثیرگذاربرعلل اجتناب کارفرمایان نرخ حق بیمه بالا،حق بیمه کمک دولت،عدم آگاهی وشناخت کارفرمایان،بازرسی کارگاه ها،بالابودن هزینه های پرسنلی وعدم تمایل کارگران نسبت به پرداخت حق بیمه می باشد.
۳-۳-روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه ای ازقواعد،ابزارها وراه های معتبراطمینان ونظام یافته برای بررسی واقعیت هاوکشف مجهولات برای دستیابی به راه حل مشکلات است.
روش اجرای هرپژوهشی،یکی ازمهمترین عواملی است که برآن تحقیق ونتایج بدست آمده ازآن تاثیرمی گذارد وغالبا به هدف پژوهش،ماهیت موضوع،امکانات اجرایی تحقیق و فرضیه های تدوین شده بستگی دارد.تحقیق توصیفی یکی ازانواع روش های تحقیقی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یاپدیده های مورد بررسی است وجمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیات یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه را شامل می شود.دراین گونه تحقیقات پژوهشگربدون اینکه دخالت های ذهنی یا عملی درآنچه که هست را داشته باشد،نتایج عینی خود را ازموقعیت گزارش می دهد وبا بهره گرفتن ازروش های گوناگونی به توصیف آن می پردازد.(حافظ :۸۶،۵۸)
این تحقیق ازنظرهدف،کاربردی وهمانگونه که ذکرشد ازنظرگردآوری داده ها وآزمون فرضیه وازنظرتوصیف وضعیت فعلی،توصیفی است وبه صورت پیمایشی انجام شده است.
دراین تحقیق برای تلخیص اطلاعات جمع آوری شده وازآماراستنباطی برای تحلیل اطلاعات موجود استفاده شده است.
۴-۳-روش های گردآوری داده های تحقیق
روش کتابخانه ای :هیچ کارتحقیقی را نمی توان یافت که ازکتاب وکتابخانه،اسناد ومدارک بهره نگیرد . دراستفاده ازکتاب،اسنادومدارک باید رعایت امانت به بهترین صورت انجام شود.هرکلمه،جمله ویامتن که ازآنها به کارگرفته می شود،باید منبع آن به صورت کامل آورده شود.
روش غیرکتابخانه ای :دراین زمینه جمع آوری اطلاعات جامعه مورد تحقیق بوسیله پرسشنامه ویژه این تحقیق انجام پذیرفته است وازفنون آمارتوصیفی برای نتایج تحقیق وآزمون فرضیات استفاده شده است.
روش های گردآوری شده اطلاعات درتحقیق حاضربه دو روش زیراست:
الف-روش مطالعات کتابخانه ای وجستجودراینترنت:
دراین پژوهش محقق به بررسی ومطالعه پایان نامه ها،مقالات،کتب،مجلات وسایرمستندات درکتابخانه ها پرداخته است وهمچنین ازشبکه جهانی اینترنت برای دستیابی وگردآوری اطلاعات استفاده کرده است.
ب- روش مطالعات غیرکتابخانه ای میدانی:
روش های میدانی،به روش هایی اطلاق می شودکه محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر ازموسسات ، سکونتگاه ها،موردها وغیره اطلاعات مورد نظرخود را گردآوری کند.ازروش متداول ومعروف گردآوری اطلاعات میدانی پرسشنامه می باشد که امرگردآوری اطلاعات را درسطح وسیع امکان می سازد که این پژوهش نیزازطریق پرسشنامه به اجرا درآمده است.( حافظ :۸۶،،۱۷۹)
۵-۳-جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است ازکلیه عناصروافرادی که دریک مقیاس جغرافیایی مشخص یک یا چند صفت مشترک هستند.(همان ماخذ،۱۱۹)
باتوجه به اینکه دراین تحقیق،درسازمان تامین اجتماعی کارگاه هادررابطه با پرداخت حق بیمه به سه گروه تقسیم می شوند گروه اول کارگاه هایی هستندکه مشمول بازرسی نمی شوند وحق بیمه رانیزواریز می کنند،گروه دوم کارگاه هایی هستند که مشمول بازرسی می شوند وحق بیمه کارگران رانیزمی پردازند اما گروه سوم آن دسته ازکارگاه هایی هستند که حق بیمه به تامین اجتماعی واریزنمی کنند که باید ازاین گروه ازطریق تامین اجتماعی بازرسی به عمل آید تا حق بیمه کارگران شاغل درکارگاه را بپردازند.که درواقع جامعه آماری این تحقیق همین گروه سوم می باشد.
۶-۳-ن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

مونه آماری
به دلیل اینکه امکان بررسی کل جامعه به صورت سرشماری وجود نداردبنابراین پژوهشگران باتوجه به چنین واقعیتی درصدد برمی آیند که ازطریق نمونه گیری،اطلاعات احتمالی رابا بهره گرفتن ازتحلیل داده های بدست آمده پیرامون نمونه بدست آورند ودرنهایت ازطریق تعمیم،این اطلاعات رابه جامعه اصلی متناسب کنند.به عبارت دیگرنمونه عبارتست ازتعدادی ازافراد جامعه که صفات آنهابا صفات جامعه مشابهت داردومعروف جامعه است. .(همان ماخذ،۱۲۱)
باتوجه به تعدادافرادآماری وعدم دسترسی به کل،تعدادمحدودی ازآحاد را که بیانگرویژگی های اصلی آن جامعه باشد،به عنوان نمونه درنظرمی گیریم.
۷-۳-تعیین حجم نمونه
برآوردحجم نمونه باتوجه به معلوم بودن حجم جامعه آماری(تعدادکارفرمایان)ازفرمول زیراستفاده شده است.
Nzpq
N=
که درآن: (N-1)e+zpq
N:حجم جامعه
n:حجم نمونه
P:نسبت درجامعه وq=1-p
e:حداکثرخطای برآوردکه ازپیش تعیین می شود.
Z:مقداری ازتوزیع نرمال استاندارداست که باتوجه به سطح اطمینان مشخص می شود.

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*