بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن – پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

شکل(1- 10): دیاگرام شماتیکی فرآیند DMD – 2K

مخلوط هیدروکربوری در دمای 40 الی 50 درجه سانتیگراد و فشار 15 الی 30 بار به عنوان خوراک از پایین به برج استخراج (V-1) وارد می گردد و محلول کاستیک 10 الی 20 درصد وزنی از بالای برج وارد می گردد.

با بهره گیری از واکنش های زیر حذف H2S و RSH انجام می گردد

H2S+2NaOH Na2S+2H2O                                                                                            (1- 19)

RSH+NaOH  RSNa +H2O                                                                                                     (1- 20)

برش نفتی سپس از بالای برج (V-1) به جداکننده (V-2) ارسال شده و در نهایت در تانک ذخیره می گردد. محلول قلیایی اشباع از مرکاپتاید سدیم به برج احیاء (R-1) فرستاده می گردد. در این راکتور هوا با فشار  4 الی 5 بار تزریق می گردد و اکسیداسیون مرکاپتاید به صورت زیر انجام می گردد:

(1-22)                                                                         2RSNa+0/5O2+H2O RSSR+2NaOH

از بالای برج احیا محلول کاستیک به همراه هوا وارد یک جداکننده گازی شده و هوای آن از بالای جداکننده (V-4) خارج می گردد و از پایین این ظرف محلول کاستیک به همراه دی سولفید وارد جداکننده دی سولفید (V-5) می گردد. در این جداکننده، دی سولفید از محلول کاستیک جدا می گردد و محلول کاستیک مجددا توسط پمپ به ستون استخراج برگشت داده می گردد. محلول کاستیک دورریز هر از چند مدت به صورت پریدیک از سیستم به درون ظرف

 مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن