بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران – پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

آمریکائی،مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره شخص واحدی هستند (رادرس[1] و دیگران،2001،314).اما رویه های رایج در اروپا،این دو تأثیر را تفکیک کرده اندو تنها 10% از شرکت‌های انگلیسی،مدیر عامل همزمان رئیس هیات‌مدیره می باشد(مک[2]و دیگران ،2001،247). براساس ماده 124 قانون تجارت،مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال ریاست هیات‌مدیره ی آن شرکت را نیز به عهده داشته باشد.مگر این که این موضوع با سه چهارم آراء حاضر به تصویب برسد همچنین بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار،تصدی  همزمان پست مدیرعامل و ریاست هیات‌مدیره توسط یک نفر در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ممنوع شده می باشد. رودیگر[3]و دیگران (2010)،درپژوهشی نشان دادند جدائی ترکیب تأثیر ریاست هیات مدیره و مدیرعامل شرکت،ارتباط معناداری با عملکرد شرکت ندارد.

4-9-2-2) اندازه هیات‌مدیره

ادبیات تئوریک دو دیدگاه متضاد پیرامون تأثیر اندازه هیات‌مدیره بر عملکرد شرکت ارائه نموده می باشد.دیدگاه اول اظهار می دارد که هیات مدیره کوچک تر باعث ارتقاء عملکرد شرکت می گردد.هنگامی که هیات‌مدیره از تعداد زیادی از اعضا تشکیل شده باشد،مشکل نمایندگی افزایش می‌یابد؛زیرا تعدادی از اعضای هیات‌مدیره ممکن می باشد به عنوان افراد بی منفعت اقدام کنند (هرمالین[4]ودیگران،106،2003).همچنین زمانی که تعداد اعضای هیات‌مدیره بیش از اندازه باشد،کنترل و نظارت بر مدیر عامل به صورت کارآ انجام نمی پذیرد(لیپتین[5]ودیگران،1992،65).ضمن آنکه طرح ریزی،هماهنگی تیمی،تصمیم‌گیری و برگزاری جلسات منظم برای هیات‌مدیره بزرگ تر دشوار می باشد (جنسن ،1993،849).یک هیات‌مدیره بیش از اندازه بزرگ توانایی ایفای وظایف خود را به نحو احسنت از دست می دهندو بیشتر در یک جایگاه سمبلیک قرار می گیرند (هرمالین و دیگران،112،2003). از سوی دیگر دیدگاه دوم اظهار می دارد که هیات‌مدیره کوچک تر، از مزیت ها و منافع،نظرات و پیشنهادهای تخصصی و متنوع که در هیات‌مدیره بزرگتر هست،محروم می باشد.به علاوه هیات‌مدیره بزرگتر در زمینه های از قبیل مسائلی زیرا انتخاب[6] بین ویژگی قابل اتکاء بودن یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری قابل گزارش می گردد. با وجود این که مسئله قضاوت و انتظارات مدیران شرکتها مسئله ای غیرقابل حل (غیرقابل حذف) در هر مدل جدی گزارشگری مالی محسوب میشود، اما ارزش راهبری اطلاعات حسابداری از همان گزارشات بیطرف (عینی) و قابل رسیدگی حاصل خواهد گردید. نتایجی که قابل رسیدگی باشند در یک سیستم گزارشگری به متغیرهایی منجر خواهد گردید که در نهایت به عنوان مبنایی برای نظارت برون سازمانیها و ایجاد نظم در عملکرد درون سازمانیها لحاظ خواهد گردید(هرمالین و ویسباخ، 2007).

همانطور که از این مطالب برداشت می گردد، وقتی که اطلاعات مالی حسابداری در اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردارند و لذا تبعات زیادی بر عملکرد اقتصادی خواهند داشت (همانطور که در بخشهای بعدی ملاحظه خواهد گردید)، مسئله شفافیت نیز اعتبار و اهمیت ویژهای کسب خواهد نمود. در واقع شفافیت که در برگیرنده اطلاعات حسابداری مالی به عنوان یکی از اجزای پیچیده ساختار اطلاعاتی شرکت هاست، در این مبحث نمود ویژهای خواهد پیدا نمود. در بخشهای بعدی و پس از مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری مالی بر عملکرد اقتصادی، به ویژگی شفافیت پرداخته خواهد گردید.

 

 

2-102-2) تأثیر اطلاعات حسابداری مالی بر نتایج اقتصادی

کواث (1973) هر شرکت را به عنوان محل تلاقی قراردادهای ذینفعان مختلفی در نظر میگیرد که هر یک به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند و البته حداقل کردن هزینه قراردادها نیز به عنوان یک فاکتور مهم در نظر گرفته می گردد. اطلاعات در این قراردادها تأثیر مهمی بازی می کنند، اطلاعاتی که نه تنها مبین توانایی شرکت در انجام تعهدات خود مطابق قرارداد می باشد، بلکه در نهایت نشاندهنده رعایت تعهدات توسط شرکت می باشد (مانند این قراردادها میتوان به قرارداد پاداش مدیران اشاره[1]Rhoders,. and sundaramurthy

[2] Mak & Li

[3]Rüdiger, and René

[4]Hermalin, and Weisbach

[5]Lipton, and Lorsch

[6]– Trade off

 مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حسابداری : مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی