بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود – پایانامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

تکه ای از متن پایان نامه :

 

رطوبت هوا :

بخار آب موجود در هوا به علت پدیده تبخیر از سطوح آزاد آب و تبخیر و تعرق گیاهان به وجودمی آید که توسط جریان وزش باد جابجا می گردد. میزان بخار آب و هوا از تغییرات دمای هوا تبعیت می کند و افزایش دما موجب افزایش بخار آب می گرددو روند افزایش آن تا حد اشباع هوا از بخار آب ادامه می یابد.

وجود بخار آب در هوا و حرکت هوای مرطوب به زنجیره پدیده های باران، برف، تگرگ و شبنم پیوند می‎خورد.

میزان رطوبت هوا عموماً توسط شاخص رطوبت نسبی گزارش می گردد. اندازه گیری این پارامتر در ایستگاههای تبخیر سنجی وزارت نیرو، سینوپتیک و کلیماتولوژی سازمان هواشناسی به کمک دماسنج های خشک و تر و بهره گیری از جدول مخصوص محاسبه می گردد.

سنجش نم نسبی سه نوبت در روز انجام می گیرد و نم نسبی روزانه میانگین حسابی سه اندازه گیری مذکور می باشد . در شرایطی که مقدار بخار آب در هوای مشخص ثابت باشد، هر چه دمای هوا افزایش یابد رطوبت نسبی کاهش می یابد، پس رطوبت نسبی قبل از طلوع خورشید که دمای حداقل نیز در آن محدوده زمانی اتفاق می افتد، حداکثر مقداری را دارا بوده و حداقل رطوبت نسبی به هنگام وقوع حداکثر دمای شبانه روز رخ می دهد.

جدول 3-6 میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاههای  مورد مطالعه برحسب درصد

 

ماه   ایستگاه مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور سالانه
رشت 86 87 87 87 87 87 84 81 78 77 79 82 83
منجیل 5/62 5/65 5/67 5/67 8/69 8/65 61 5/60 8/55 50 8/54 3/59  
رشت 7/85 3/86 1/85 1/86 9/85 9/85 8/81 8/79 5/77 3/76 6/78 8/82  
آستانه اشرفیه 6/86 2/86 2/84 3/84 7/84 6/85 83 7/81 3/79 7/78 9/80 6/84  
سد سفید رود 6/63 1/63 1/62 1/61 5/60 5/62 9/60 5/59 3/55 8/52 2/56 6/61  
گیلوان 7/76 7/76 7/75 3/75 7/73 2/73 73 7/72 6/71 3/70 6/72 5/74  
پارودبار 9/60 61 4/65 66 4/65 3/61 57 6/59 4/57 57 4/58 2/60  
فومن 2/80 2/83 2/83 8/82 1/84 1/84 2/82 2/80 7/78 7/75 3/78 1/79 8/80
لاهیجان 5/80 9/80 5/79 5/78 4/79 4/79 5/77 1/76 6/73 5/72 9/74 8/77 78
لاکان 5/86 6/88 6/86 3/86 3/89 8/89 1/85 8/84 6/83 3/81 7/82 84 1/83
رودبار 2/70 7/69 9/68 8/68 8/68 1/68 9/64 2/64 7/64 5/65 68 7/69 7/67
تاریک رود 83 81 3/75 3/73 1/76 5/77 3/77 9/77 6/76 3/75 3/76 6/80 5/77
قلعه رودخان 9/87 4/87 4/84 5/83 7/84 6/85 2/84 8/83 4/81 9/79 4/81 6/85 1/84

 

 مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه