انگیزه تماشای سریال های شبکه ماهواره ای فارسی زبان جم- قسمت ۳۲

با توجه به مقدار به دست آمده بر طبق جدول بالا در متغیر انگیزه فرار از واقعیت؛ بین نمره این متغیر در تمامی طبقات اقتصادی (درآمدی) ذکر شده در جدول فوق تفاوت معناداری در میانگین نمرات آنها مشاهده شده است و در بین سایر طبقات اقتصادی( ذکر نشده) تفاوت معناداری در میانگین مشاهده نشد. لذا از ذکر آنها -به دلیل طولانی شدن جدول- خودداری شد. بیشترین تفاوت در میانگین نمره انگیز فرار از واقعیت در بین طبقه پایین- طبقه بالا (sig:0.000 )، به میزان(۱٫۱۹) و طبقه متوسط به پایین- طبقه بالا (sig: 0.006)، به میزان(۰٫۸۴۹)، مشاهده شد که در آن طبقات اقتصادی پایین و متوسط به پایین انگیزه فرار از واقعیت بیشتری در تماشای سریالهای شبکه جم نسبت به طبقه اقتصادی بالا دارند. کمترین میزان تفاوت معنادار در انگیزه فرار از واقعیت مربوط به طبقه پایین- طبقه متوسط به بالا (sig:0.029 )، به میزان (۰٫۷۳۳) است که در آن طبقه اقتصادی پایین نسبت به طبقه اقتصادی متوسط به بالا انگیزه فرار از واقعیت بیشتری در تماشای سریالهای شبکه جم دارد. تماشای سریالهای شبکه جم با هدف انگیزه فرار از واقعیت در بین سایر طبقاتی که ذکر نشد؛ تفاوت معناداری نداشت.
به طور کلی بر اساس یافتههای بالا باید گفت که فرضیه تایید میگردد.
نمودار ۴-۶: نمودار میانگین انگیزه فرار از واقعیت در طبقات مختلف اقتصادی
با توجه به نتایج آزمون توکی و همانگونه که شیب نمودار بالا نشان میدهد، هرچه طبقه اقتصادی بالاتر میرود، تمایل افراد آن طبقه به تماشای سریالهای شبکه جم با هدف فرار از واقعیت (انگیزه فرار از واقعیت) کاهش مییابد و برعکس، هر چه طبقه افراد در مرتبه پایینتری قرار داشته باشد، تماشای سریالهای شبکه جم با هدف انگیزه فرار از واقعیت افزایش مییابد.
۴-۲-۲-۵-فرضیه پنجم پژوهش
«به نظر میرسد پایگاه طبقات اقتصادی پایین گرایش بیشتری به تماشای سریالهای شبکه ماهوارهای فارسی زبان جم (GEM TV) با انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی داشته باشند».
به منظور ارزیابی فرضیه پنجم با توجه به ماهیت آن، از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است که نتایج حاصل از اجرای آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه میزان انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی در تماشای سریالهای شبکه جم در میان طبقات اقتصادی در جداول زیر آورده شده است.
جدول ۴-۱۲: تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی در بین طبقات اقتصادی

منبع تغییر Df میانگین مجذورات F Sig.
انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی بین گروهی
درون گروهی
کل
۳۴٫۰۳۹
۳۴۵٫۱۴۱
۳۷۹٫۱۷۹
۳
۱۹۱
۱۹۴
۱۱٫۳۴۶
۱٫۸۰۷
۶٫۲۷۹ .۰۰۰
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir