استرس شغلی و عملکرد کاری:/پایان نامه درباره فرسودگی شغلی

  استرس  شغلی و عملکرد کاری

سطوحي از استرس ممكن است به بهتر شدن عملكرد كاري كمك كنند. وقتی استرس وجود نداشته باشد کارکنان دچار تنبلی و کسالت می‌شوند. چنان كه استرس افزايش پيدا كند عملكرد به سمت بهبود مي‌رود و كاركنان آمادگي ذهني و رواني بالايي براي رويارويي با چالشها پيدا مي‌كنند.اگر مقدار استرس از سطح بهينه فراتر رود، تقاضاها از توانایی كاركنان بیشتر و در نتیجه سطح عملکرد افت می‌یابد. بنابراین رابطه استرس با عملکرد کاری یک رابطه معکوس است ، که همزمان با افزایش استرس شغلی ، میزان کارایی و بهره وری در محیط کار کاهش می یابد (نزهت، 1389).

2-2-  فرسودگی شغلی

2-2-1 تعاریف فرسودگی شغلی

مفهوم فرسودگي شغلي براي اولين بار توسط فرودنبرگر[1] (1975) معرفي شد. فرودنبرگر فرسودگي شغلي را حالتي از خستگي و يا ناكامي مي داند كه به علت از خودگذشتگي فرد و همچنين روش زندگي  در محیط کار  و يا ارتباطاتي كه منجر به وصول نتيجه دلخواه نميشود، بوجود مي آيد (فرودنبرگر، 1975 ، به نقل از اقدامی باهنر ، نجارپور استادی و لیوارجانی ، 1392) .
در تعریف دیگر مي توان فرسودگي شغلي را، همان نشانگان خستگي جسماني وهيجاني دانست كه در نتيجه توسعه گرايشات منفي شغلي و ازدست دادن احساس وعلاقه نسبت به كار در فرد، ايجاد مي شود (رای ، نواک [2]، 2010) .
فاربر [3](2009) در تعريف فرسودگي شغلي مي نويسد: فرسودگي شغلي سندرمي است مركب از خستگي جسمي و عاطفي كه در نتيجه مواجهه مستقيم و درازمدت فرد با مردم و در شرايطي كه از لحاظ هيجاني طاقت فرساست، در وي ايجاد مي شود و همچنین در زمينه تعاريف ارايه شده در رابطه با فرسودگي شغلي، فابر نتيجه مي گيرد كه كليه متخصصان در تعريف اين پديده در رابطه با چند نكته، اتفاق نظر دارند. به عبارت ديگر، كليه آنان مي پذيرند كه فرسودگي شغلي به نحوي با زندگي دنياي پيشرفته و به ويژه به محيط كاري، مربوط مي شود. تقريبا كليه متخصصان به طريقي فرسودگي شغلي را در رابطه با تنيدگي شغلي مي دانند. چرنيس[4] (2011) نشانگان فرسودگي شغلي را چنين تعريف كرد: كاهش انگيزه در كار، پاسخ درگيريهاي شديد، عدم رضايت،كناره گيري رواني و خستگي عاطفي.
به نظر ماسلاچ[5] (2008)  فرسودگي شغلي عبارت است از كاهش قدرت سازگاري فرد براثر عوامل فشارزا و نشانگان خستگي جسمي وهيجاني. این نشانگان منجر به ايجاد خودپنداره منفي درفرد، نگرش منفي نسبت به شغل و فقدان احساس ارتباط با ديگران مي گردد. اين نشانگان ممكن است فرد را به سوي انواع بيماري هاي رواني و جسماني سوق دهد.
[1] Forodenberger
[2] Ray & Novak
[3] Farber
[4] Chernis
[5] Maslach
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان اداره آموزش وپرورش شهر کرمانشاه

این نوشته را هم بخوانید :   پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در تهران و کرج