ارزیابی و تحلیل نقش رهبری تحول آفرین در توسعه یادگیری سازمانی کارکنان اداری شهرداری شهر کرمانشاه- قسمت ۲

۴-۴ مدلسازی معادلات ساختاری (مدل ساختاری پژوهش) ۵۸
۴-۵ جمع‌بندی فصل ۶۲
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل نتایج ۶۴
۵-۱ خلاصه‌ی تحقیق ۶۵
۵-۲ یافته های پژوهش ۶۷
۵-۳ فرضیات و سوالات پژوهش ۶۸
۵-۴ پیشنهادهای کاربردی پژوهش ۷۰
۵-۵ محدودیت‌های تحقیق ۷۲
۵-۶ پیشنهادهای پژوهشی ۷۳
۵-۷ جمع‌بندی فصل ۷۳
منابع ۷۴
فهرست جداول
جدول ۳-۱ ابعاد رهبری تحول آفرین و تعداد سوالات مختص به آن ۴۳
جدول ۳-۲ سوالات مختص به هر یک از مولفه های یادگیری سازمانی ۴۴
جدول ۳- ۳ ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه‌های تحقیق ۴۷
جدول ۴- ۱سطح تحصیلات کارکنان اداری شهرداری شهر کرمانشاه ۵۲
جدول ۴- ۲ آزمون کلموگروف اسمیرونوف ۵۵
جدول ۴- ۳ بررسی ارتباط میان ابعاد رهبری تحول آفرین و یادگیری سازمانی (آزمون پیرسون) ۵۷
جدول ۴-۴ شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری ۶۱
جدول ۵- ۱ بررسی ارتباط میان ابعاد رهبری تحول آفرین و یادگیری سازمانی (آزمون پیرسون) ۶۷
فهرست نمودار
نمودار ۱-۱ مدل مفهومی پژوهش (manshadi, et all, 2014) 9
نمودار ۴-۱ نمودار جنسیت کارکنان اداری شهرداری شهر کرمانشاه ۵۱
نمودار ۴-۲ نمودار سطح تحصیلات کارکنان اداری شهرداری شهر کرمانشاه ۵۲
نمودار ۴-۳ تجربه کاری کارکنان شهرداری شهر کرمانشاه ۵۳
نمودار ۴-۴ بررسی مدل در حالت تخمین استاندارد ۵۹
نمودار ۴-۵ بررسی مدل در حالت اعداد معناداری استاندارد ۵۹
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل ارتباط میان ابعاد رهبری تحول گرا و یادگیری سازمانی کارکنان اداری (ستادی) شهرداری شهر کرمانشاه انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، کارکنان اداری (ستادی) شهرداری شهر کرمانشاه بوده اند. این تحقیق از لحاظ نوع، توصیفی بوده و از لحاظ هدف نیز کاربردی است. علاوه بر آن، برای گرداوری داده های مورد نیاز در این پژوهش، از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است. برای آزمون فرضیات و سوالات تحقیق، از آزمون های همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.
بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات پژوهش، طبق آزمون همبستگی پیرسون، میان ابعاد رهبری تحول گرا، شامل: بیان دقیق چشم انداز، ارتباطات الهام بخش، رهبری حمایتی، ترغیب ذهنی و شناخت شخصی و یادگیری سازمانی کارکنان اداری (ستادی) شهرداری شهر کرمانشاه، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس مدل معادلات ساختاری، مولفه های پنجگانه رهبری تحول آفرین، تاثیر مثبت و مستقیمی بر روی ابعاد یادگیری سازمانی در کارکنان اداری شهرداری شهر کرمانشاه داشته اند. بطور کلی میزان معناداری بر اساس نقاط بحرانی ۱٫۹۶ و ۱٫۹۶- تعیین می‌شوند. بدین ترتیب که چنانچه میزان ضریب معناداری بیشتر از ۱٫۹۶ یا کوچکتر از ۱٫۹۶- باشد فرض صفر مورد پذیرش و وجود رابطه معنادار تائید می شود. با توجه به ضریب معناداری (۲۳/۱۰)، فرضیه تاثیر رهبری تحول آفرین بر یادگیری سازمانی تایید شد.
کلید واژه ها: رهبری تحول گرا، بیان دقیق چشم انداز، ارتباطات الهام بخش، رهبری حمایتی، ترغیب ذهنی، شناخت شخصی، یادگیری سازمانی.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

فصل اول

 

 

مقدمه ی پژوهش

 

 

مقدمه و بیان مساله

 

محیط سازمان ها پیوسته در حال دگرگونی است، سازمان ها برای پایداری و موفقیت در چنین محیطی باید همواره به ارزیابی، واکنش مناسب و سازگاری با تاثیرهای محیط خارجی توجه داشته باشند. بدین منظور، رهبران سازمان های قرن بیست و یک راه هایی را برای بهبود توانایی سازمان در پاسخ گویی هر چه سریع تر به چالش های پیش رو جستجو می کنند. به باور بسیاری از پژوهشگران سازمانی، توانایی یادگیری سازمان ها تنها مزیت رقابتی و تنها راه پایداری آن ها در آینده است (کیدورسکی[۱]، ۲۰۰۶). به باور پیتر سنگه[۲] (۱۹۹۰)، در دنیای پیچیده و پویای کنونی، سازمان ها در صورتی می توانند مزایای رقابتی خود را حفظ کنند که به صورت موجودیتی واحد و یکپارچه بتوانند یادگیری سریع تری نسبت به رقبا داشته باشند. وی برای ایجاد قابلیت یادگیری از ایده توسعه سازمان در جهت تبدیل به سازمان یادگیرنده دفاع م یکند. به دنبال ارائه نظریه سازمان یادگیرنده، کتاب های تجویزی زیادی در این باره توشه شد که برای شکل گیری و توسعه سازمان یادگیرنده چه نوع از باورهای فردی باید توسعه داده شوند (گاروین[۳]، ۲۰۰۰).
با این وجود، تحقیقات تجربی انجام شده در این زمینه، هنوز از غنای کافی برخوردار نیست. در این صورت با نبود توان و تمایل سازمان ها برای ارزیابی پیشرفت به سوی یادگیری سازمانی، توسعه بنیادی سازمان یادگیرنده در مقیاس گسترده به خطر می افتد. از این رو می توان گفت اگر چه سال ها از ارائه نظریه سازمان یادگیرنده می گذرد، باز هم کمبود پژوهش های تجربی در زمینه سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی نمایان است. از سوی دیگر برای توسعه سازمان یادگیرنده، زیرساخت هایی مانند رهبری، فرهنگ سازمانی، محیط، فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی موثرند و باید از ویژگی ها و شرایط مناسبی برخوردار باشند (رهنورد، ۱۳۸۰).
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
همه سازمان ها به خودی خود و به یک اندازه برای توسعه یادگیری سازمانی، آمادگی ندارند. از این جهت، کلید درک موفقیت و شکست توسعه یادگیری سازمانی، شناخت و ایجاد شرایط و زمینه مناسب برای اجرای موثر فرایندهای یادگیری سازمانی است. یکی از این عوامل تقویت کننده، عامل رهبری است. در این تحقیق، بر آنیم که نقش رهبری تحول گرا را در توسعه یادگیری سازمانی شهرداری شهر کرمانشاه اندازه گیری نماییم.
در این راستا، متون نظری و تجربیف بر رابطه بین رهبری و یادگیری سازمانی تاکید کرده اند. به عنوان نمونه، گاروین، ادموندسون و گینو (۲۰۰۸) و اسلاتر و نارور (۱۹۹۵) در الگوهای خود برای یک سازمان یادگیرنده، به نقش رهبری به عنوان یک عامل تسهیل کننده یادگیری اشاره کرده اند. همچنین بر اساس مطالعات صورت گرفته، یک سبک رهبری حمایتی مانند سبک رهبری تحول گرا توسط بهبود انگیزش و تحریک فکری، انگیزش الهامی، و اعتماد به نفس در میان اعضای سازمان برای توسعه یادگیری سازمانی انرژی فراهم کرده و از فرایندهای تغییر و یادگیری سازمانی حمایت و پشتیبانی می کند (اسلاتر، نارور[۴]، ۱۹۹۵).
از این جهت، مسائل اصلی در پژوهش حاضر به شرح ذیل می باشند:

 

 

  • آیا می توان ارتباط معناداری میان مولفه های رهبری تحول گرا و توسعه یادگیری سازمانی در شهرداری شهر کرمانشاه یافت؟

 

 • آیا مولفه های رهبری تحول گرا، قابلیت تاثیر بر روی یادگیری سازمانی در شهرداری شهر کرمانشاه را دارند؟

 

اهمیت موضوع

 

اهمیت و ضرورت موضوعی این پزوهش از آن جهت است که از یک سو، موضوع یادگیری سازمانی، به واسطه اهمیتش برای بقا، رشد، موفقیت و تعالی سازمانی با رویکردهای روان شناسی، جامعه شناسی، نظریه سازمان و مدیریت استراتژیک مورد مطالعه قرار گرفته است (لورنته، گابررا[۵]، ۲۰۰۵). بر اساس رویکرد استراتژیک، مفهوم سازمان یادگیرنده و قابلیت یادگیری سازمانی بر ایجاد تغییرات در طریقه سنتی برخورد با مدیریت کسب و کارها دلالت دارد. این امر به نوبت نیازمند منابع ملموس و ناملموس یا مهارت ها و یک قابلیت پویای حقیقی که با ویژگی های ارزشمند بودن، نادر بودن، غیر قابل جایگزین بودن و تقلید ناپذیر بودن توصیف شده باشد، است و در نهایت به سازمان امکان می دهد تا به وسیله طراحی استراتژی های تولید ارش، به بازده های بالاتر از حد متوسط، ارزش برتر برای مشتری در بلند مدت و اشکال جدید مزیت رقابتی دست یابد (ویجانده[۶] و دیگران، ۲۰۱۱).
از سویی یکی از نگرش های اخیر به رهبری که موضوع بسیاری از تحقیقات اوایل سال ۱۹۸۰ بود، نگرش رهبری تحول گرا است. رهبری تحول گرا توعی فرایند پیچیده و پویاست که در آن رهبران، ارزش ها، باورها و اهداف پیروان را تحت تاثیر قرار می دهند. رهبران تحول‌گرا از طریق تأیید اندیشه‌ها و ارزش‌های اخلاقی کارکنان و الهام بخشیدن به آنان برای اندیشیدن به مسائل با بهره گرفتن از شیوه‌های نوین، انگیزه فوق العاده‌ای را فراهم می‌کنند. توانایی ارزیابی سبک‌ها و پیامدهای سازمانی و دید آینده‌نگر و ایجاد آرمان واحد در اعضای سازمان از اجزای رهبری تحول‌گرا هستند. رهبری تحول‌گرا نوعی چشم‌انداز واضح از آینده ترسیم می‌کند (بنیس، نانوس[۷]، ۱۹۸۵).
رهبری تحول گرا از آن جهت دارای اهمیت است که دارای دستاوردهای ذیل است:

 

 

  • ایجاد محیطی حمایتی که در آن مسئولیت ها به اشتراک گذاشته می شود.

 

  • تشویق فعالیت هایی که به جای حمایت از تمایلات و نظرات شخصی از سازمان حمایت می کند.

 

  • داشتن آزادی برای تعیین استراتژی و تغییر مسیر.

 

  • بدست آوردن اعتماد و احترام از نوابغ و تحسین از سوی تیم کاری.

 

 • تحت تاثیر قرار دادن عملکرد و تاثیر تجاری فراتر از آنچه انتظار می رود (کیدورسکی، ۲۰۰۶).

 

از آنجا که یادگیری سازمانی بیش از هر جنبه دیگری، ماهیتی انسانی دارد، در این تحقیق از میان زیرساخت ها و توانمندسازهای گوناگون یادگیری اسمزانی، به نقش حیاتی و تعیین کننده رهبری در توسعه یادگیری سازمانی پرداخته می شود و تلاش می شود تاثیر یکی از گونه های رهبری، یعنی رهبری تحول گرا بر یادگیری سازمانی به گونه ای معتبر و قابل اتکا تشریح شود. رهبری حامی یادگیری، باید در سراسر سازمان و در همه لایه های سلسله مراتبی نمایان باشد. سازمان های اثربخش، به رهبری اتکا دارد، نه رهبران. نقش رهبری دانشی، فراهم ساختن چشم انداز راهبردی، انگیزش افراد، برقراری ارتباطات موثر، ایفای نقش به عنوان عامل تغییر، مربی گری، الگوی مناسب عمل و پیاده سازی طرح دانشی است (دبوسکی[۸]، ۲۰۰۶).

 

اهداف تحقیق

 

هدف اصلی:

 

 

 • بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توسعه یادگیری سازمانی در شهرداری شهر کرمانشاه

 

اهداف فرعی:

 

 

  • بررسی ارتباط میان مولفه های رهبری تحول آفرین و توسعه یادگیری سازمانی در شهرداری شهر کرمانشاه

 

  • بررسی تاثیر مولفه های رهبری تحول آفرین در توسعه یادگیری سازمانی شهرداری شهر کرمانشاه

 

 • بررسی وضعیت هر یک از مولفه های رهبری تحول گرا و نیز یادگیری سازمانی در شهرداری شهر کرمانشاه

 

سوالات پژوهش

 

 

 

  • آیا میان تبیین چشم انداز و یادگیری سازمانی کارکنان اداری شهرداری شهر کرمانشاه، رابطه معناداری وجود دارد؟

 

  • آیا میان ارتباطات الهام بخش و یادگیری سازمانی کارکنان اداری شهرداری شهر کرمانشاه، رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 • آیا میان رهبری حمایتی و یادگیری سازمانی کارکنان اداری شهرداری شهر کرمانشاه، رابطه معناداری وجود دارد؟

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*