دسترسی به منابع مقالات : ارزیابی تحمل به شوری ارقام مختلف سورگوم در مرحله‌ گیاهچه‌ای و ارتباط آن …

جدول ۴-۳- میانگین مربعات حاصل از برشدهی سطوح مختلف شوری برای پارامترهای ظاهری اندازهگیری شده در ارقام مختلف سورگوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
جدول ۴-۴- مقایسه میانگین ارقام برای صفات ظاهری اندازه‌گیری شده در سطوح مختلف شوری……………………………….۳۷
جدول ۴-۵- میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس برای صفات پرولین برگ و قندهای محلول در ارقام سورگوم…..۳۹
جدول ۴-۶- میانگین مربعات حاصل از برشدهی سطوح مختلف شوری برای پارامترهای پرولین و قندهای محلول در ارقام مختلف سورگوم….. ………..۴۰
جدول ۴-۷- مقایسه میانگین ارقام برای صفات پرولین و قندهای محلول در سطوح مختلف شوری………………………………۴۰
جدول ۴-۸- میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس برای عناصر معدنی اندازه‌گیری شده در ارقام مختلف سورگوم…۴۴
جدول ۴-۹- میانگین مربعات حاصل از برشدهی سطوح مختلف شوری برای عناصر معدنی اندازهگیری شده در ارقام مختلف سورگوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
جدول ۴-۱۰- مقایسه میانگین ارقام برای عناصر معدنی اندازه‌گیری شده در سطوح مختلف شوری………………………………۴۵
جدول ۴-۱۱- ضرایب همبستگی فنوتیپی (بالای قطر) و ژنتیکی (زیر قطر ) صفات در شرایط تنش شوری………………. ۴۷
جدول ۴-۱۲- ضرایب همبستگی فنوتیپی (بالای قطر) و ژنتیکی (پایین قطر) صفات در شرایط عدم تنش …………۴۸
جدول ۴-۱۳- شاخص‌های تنوع ژنتیکی به‌دست آمده در ژنوتیپ‌های سورگوم با استفاده از ۷ نشانگر SSR…………….. 53
جدول ۴-۱۴- ماتریس تشابه برای تجزیه داده‌های مولکولی……………………………………………………………………………………………..۵۳
جدول ۴-۱۵- مقادیر مؤلفه‌های اصلی برای بخش مولکولی ………………………………………………… …………………………………………۵۵
جدول ۴-۱۶- ضرایب تأثیر B در تجزیه لجستیک دوتایی بین صفات گیاه سورگوم و آلل‌های SSR در شرایط تنش………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….۵۷
جدول ۴-۱۷- ضرایب تأثیر B در تجزیه لجستیک دوتایی بین صفات گیاه سورگوم و آلل‌های SSR در شرایط بدون تنش……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
IV
V
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل ۴-۱-گروهبندی ژنوتیپهای سورگوم با استفاده از نمودار سه بعدی STI، Yp و Ys…………………………………………..50
شکل ۴-۲- الگوی باند آغازگر XTxp258 با ۱۰ رقم سورگوم و DNA Ladder 50bp RTU………………………………52
شکل-۴- ۳- گرهبندی ارقام سورگوم مورد مطالعه بر اساس مشاهدات مولکولی نشانگرSSR به روش UPGMA…..54
شکل۴-۴- نمودار پراکنش ژنوتیپ‌های سورگوم به‌وسیله دو مؤلفه اول بر اساس مشاهدات نشانگرهای SSR …………….55
V
فهرست ضمیمه‌ها
عنوان صفحه
ضمیمه ۱- طرز ساختن محلول‌ها
طرز ساختن محلول اتیلن دیامین تترا استیک اسید (EDTA) یک مولار………………………………………………………………………۷۳
طرز ساختن بافر تریس بورات اتیلن دیامین تترا استیک اسید (TBE)……………………………………………………………………………73
طرز ساختن بافر CTAB…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
ضمیمه ۲– جداول مقایسه میانگین ارقام
جدول ۶-۱- مقایسه میانگین ارقام برای صفات ظاهری اندازه‌گیری شده در سطوح مختلف شوری……………………………….۷۴
جدول ۶-۲- مقایسه میانگین ارقام برای صفات پرولین و قندهای محلول در سطوح مختلف شوری………………………………۷۵
جدول ۶-۳- مقایسه میانگین ارقام برای عناصر معدنی اندازه‌گیری شده در سطوح مختلف شوری…………………………………۷۶
VI
فصل اول
مقدمه و هدف
۱-۱- اهمیت سورگوم

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.