اثرات گردشگری روستایی:/پایان نامه درباه بوم گردی

Businessman showing business growth on a chart, hands touch the graph that represents profit rises on a lot more.

اثرات مثبت و منفی زیست محیطی گردشگری روستایی

  1. انگيزه اصلی بسياری از گردشگران در بازديد از روستا، بهره گيری از فضای روستايی است. موفقيت گردشگری روستايی به محيط زيستِ جذاب بستگی دارد. بنابراين گردشگری :
  2. درآمد ايجاد می کند؛
  3. انگيزه ی حفظ، حمايت و آبادانی محيط زيست طبيعی روستا را به وجود می آورد؛
  4. از حفظ و آبادانی فضاهای تاريخی مثل خانه‌های روستايی، باغ‌ها و گردشگاه‌ها حمايت می کند.

حضور تعداد زياد بازديدکنندگان و فراهم آوری امکانات تفريحی برای برآورده کردن نيارهای آنها، اگر به طور صحيح کنترل و اداره نشود، ويژگی‌های زيست محيطی که گردشگران را به مناطق روستايی می کشاند، کاهش می دهد و يا حتی نابود می کند. همچنين گردشگری :

  1. باعث ويرانی‌هايی در محيط زيست ساخته دست بشر می شود ( فعاليت‌هايی مانند اسکی،‌هاکی، صخره نوردی و اتومبيل رانی در محيط زيست تأثيرگذار هستند و خانه‌های روستايی، باغ‌ها و پارک‌ها در اثر استفاده بيش از حد گردشگران آسيب می بينند؛
  2. آلودگی را در مناطق روستايی افزايش می دهد که شامل آلودگی زيست محيطی و صوتی است (Sharpley by Richard & Julia, 1997: 41-44).

2-3 اکوتوریسم

اکوتوریسم، مفهوم نسبتا جدیدی است که هنوز هم اغلب درست درک نشده است و صحیح به کار نمی رود اکوتوریسم که ازEcological-Tourism  گرفته شده است در ادبیات فارسی حهانگردی،زیست محیطی طبیعت گردی نام گرفته است، بدان مفهوم که محیط یا طبیعتی که نه تنها یک جهانگرد بلکه سایر انسانها نیز در آن زندگی می کنند. طبیعت با هرچه درآن است برداشت و مفهموم بنیادین این واژه اصطلاحی- ترکیبی است(رضوانی1379،233). اکوتوریسم هر نوع توریسمی است که به طبیعت مرتبط باشد به طوری که انگیزه اصلی در این نوع توریسم بهره جستن از جذابیتهای طبیعی یک منطقه،شامل ویژگیهای فیزیکی وفرهنگ بومی است و توریست پس از مشاهده جذابیتها بدون اینکه خللی در آن وارد یا آن را تخریب کند، محل را ترک می گوید. بدین ترتیب ضمن بهره‌گیری از فرهنگ، سوابق تاریخی ونمونه‌های طبیعی منطقه، حفظ واحترام به اکوسیستم،فرصت‌های اقتصادی ودرآمد زایی نیز برای مردم محلی ایجاد می شود وزمینه حفظ وحمایت جدی تر از جذابیتها با منابع مالی تازه تر فراهم می آید. در واقع اکوتوریسم آنتی تزی است برای توریسم که به منافع کوتاه مدت می اندیشد (سازمان اکوتوریسم27،1380). این شکل از گردشگری فعالیت‌های فراغتی انسان را بیشتر در طبیعت امکان پذیر می سازد و مبتنی بر مسافرت‌های هدفمند همراه با دیدار و برداشت‌های فرهنگی و معنوی از جاذبه‌های طبیعی و لذت جویی از پدیده‌های گوناگون آن است (Yaghmaiyan , 2003:235). اکوتوریسم یکی از زیر شاخه‌های بخش توریسم پایدار است. اکوتوریسم به مفهوم شکل پایدار توریسم طبيعت  مطرح می شود و بخش‌هایی از توریسم روستایی و فرهنگی را نيز در بر می گيرد. همانند سایر اشکال فعاليت‌های گردشگری که با اهداف مختلفی صورت می گيرد، هدف اکوتوریسم نيز رسيدن به نتایج توسعه پایدار است (اپلروود، 1387:13). اکوتوریسم از دو واژه ” اکو” برگرفته از لغت ” اکولوژی ” و” توریسم ” مشتق شده است که مستقيما با محيط‌های طبيعی بکر و بخش‌های وابسته به آن مانند جوامع بومی ساکا در منطقه و یا حتی فرهنگ این جوامع سروکار دارد. اکوتوریسم به حفظ اکوسيستم کمک می کند و برای منابع طبيعی و ارزش‌های بومی و محلی احترام وارزش قایل است (زاهدی، 1385:29). از اواسط قرن بيستم، اكوتوریسم در جهان طرفداران بسياري پيدا كرد. طرفداران این موج، سفرهاي هدف دار و موضوعي را جایگزین سفرهاي صرفًا تفریحي کردند. این نوع سفر که با دستاوردهاي بوم شناختي همراه است در مقایسه با انواع دیگر سفرها جاذبه‌هاي متفاوتي دارد. لذت کشف ناشناخته‌هاي طبيعت و فرهنگ در گوشه و کنار این جهان پر رمز و راز در كنار اهميت به مسایل زیست محيطي، انگيزه سفر بسياري از افراد، مخصوصا طرفداران محيط زیست است. طبق آمار سازمان جهانی گردشگری ميزان رشد اکوتوریسم در جهان بيش از گردشگری فرهنگيست، وهمين عامل سبب توجه بيشتر دولت‌ها و سرمایه گزاران توریسم در بخش اکوتوریسم شده است. رشد بالای اکوتوریسم در سال‌های اخير در حوزه پيدایش اصطلاحات تازه در این رشته نيز بازتاب یافته است. اصطلاحاتی مانند حساس به محيط زیست، مهربان با محيط زیست، اقامتگاه زیست محيطی، تکنيک‌های زیست محيطی، اخلاق زیست محيطی برچسب یا گواهينامه زیست محيطی و نظایر آن.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی و تحلیل تأثیر احداث اقامتگاه­های بوم­گردی بر روی معیشت جامعه محلی، مطالعه موردی، روستای افراچال ساری