پایان نامه حقوق : دیوان بین المللی

اصل ممنوعیت توسل به زور، تعیین استثنائات و شرایط معیارهای آن از یک طرف، و رسیدگی به قضایای ترافعی و صدور آرای مشورتی به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان از سوی دیگر عمل می نماید. مبحث اول)... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه ارشد حقوق : دیوان بین المللی

بودن آن در زمان صلح و درگیری می باشد. دیوان بین المللی دادگستری هم در قضیه کورفو به این اصل اشاره می کند و بیان می دارد:“بعضی اصول کلی مانند تعهد یک دولت به اینکه اجازه ندهد از... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه ارشد حقوق : روابط بین الملل

مدیریت منابع طبیعی دریایی در نظر گرفته شود، اما باز در مورد قدرت حقوقی آن به چند دلیل جای شک و تردید است: بدان دلیل که ماده دربردانده یک تعهد حقوقی و مشخص نیست و کلامی تشویقی دارد.این... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه ارشد حقوق : بین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری بیان شده اند و به دلیل اهمیتی که در میان تابعان اصلی حقوق بین الملل دارند با بررسی آنها می توان جایگاه هر موضوع و مسئله ای را به خوبی درک نمود. در اینجا هم... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه ارشد حقوق : نظام های حقوقی

موضوع اشاره داشته اند، گامی در مسیر تقویت این دیدگاه برداشته است. رویه قضایی در آراءی همچون: آراء صادره در قضایای دریای شمال در 1969، قضیه ی دریای اژه بین ترکیه و یونان در 1976، رأی... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه ارشد حقوق : حاکمیت دولت ها

ها تاکید دارند؛ در حالی که حقوقدانان مالکیت و حق تصرف بر آن ها را مدنظر قرار داده اند. بند دوم: منابع نفت و گاز هر ظرف طبیعی که در آن نفت و گاز یافت شود منبع نفت و گاز نامیده می شود.... دنباله مطلب

Learn More

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع دیوان بین المللی

بودن آن در زمان صلح و درگیری می باشد. دیوان بین المللی دادگستری هم در قضیه کورفو به این اصل اشاره می کند و بیان می دارد:“بعضی اصول کلی مانند تعهد یک دولت به اینکه اجازه ندهد از... دنباله مطلب

Learn More

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع روابط بین الملل

مدیریت منابع طبیعی دریایی در نظر گرفته شود، اما باز در مورد قدرت حقوقی آن به چند دلیل جای شک و تردید است: بدان دلیل که ماده دربردانده یک تعهد حقوقی و مشخص نیست و کلامی تشویقی دارد.این... دنباله مطلب

Learn More

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع بین المللی دادگستری

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد دیوان بین المللی دادگستری بیان شده اند و به دلیل اهمیتی که در میان تابعان اصلی حقوق بین الملل دارند با... دنباله مطلب

Learn More

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع نظام های حقوقی

موضوع اشاره داشته اند، گامی در مسیر تقویت این دیدگاه برداشته است. رویه قضایی در آراءی همچون: آراء صادره در قضایای دریای شمال در 1969، قضیه ی دریای اژه بین ترکیه و یونان در 1976، رأی... دنباله مطلب

Learn More