No category

دانلود پایان نامه درمورد استان تهران، فعالیتهای اقتصادی، شهر تهران، فرصتهای شغلی

مورد میزان رفتوآمد روزانه برای کار است و بررسی توزیی جمعیت و فرصتهای شغلی در منشره تنها تصویری کلی از مسأله ارائه میدهد باید توجه داشت که ری اشتغام جمعیت در شهر تهران معادم ۲۶/۷ درصد... دنباله مطلب

Learn More