پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، وحدت رویه، دادگاه هم عرض

سابقاً به نام قانون اصول محاکمات جزائی یا همان قانون آئین دادرسی در امور کیفری، از قانون آئین دادرسی در امور کیفری کشور فرانسه اقتباس گردیده است در قانون این کشور پس از تسلیم... دنباله مطلب

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، دادگاه هم عرض، اعتبار امر مختومه

درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید».۱۳۸ اما باب چهارم قانون آئین... دنباله مطلب

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، دادگاه هم عرض، تجدیدنظرخواهی

در پاسخ به سوال مذکور می‌توان بیان داشت دادگاه مرجوع‌الیه تکلیف و الزامی مبنی بر تبعیت از رأی شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی ندارد چرا که شعبه دیوان عالی کشور... دنباله مطلب

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، وحدت رویه، دادگاه هم عرض

فلذا ادعای نسخ قانون بر خلاف قانون و غرض قانون گذار از تصویب قانون فوق‌الاشعار می‌باشد. ۲) قانون گذار در تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون موصوف در خصوص تجویز اعاده دادرسی آراء مشمول ماده ۲۷۲... دنباله مطلب

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اجرای مجازات، محل وقوع جرم

دارای حق درخواست اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور را در غیر جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان بوده را دارا می‌باشند. در خصوص اینکه آیا دادستان‌های عمومی و انقلاب نیز... دنباله مطلب

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، قائم مقام، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری

حکم قطعی عقیده‌ای برخلاف نظر و عقیده قضات دیوان عالی کشور داشته باشد و این امر به نظر می‌رسد دقیقاً یکی از مصادیق بارز اصل استقلال قضائی قضات در صدور رأی می‌باشد و هیچ‌گونه تضاد و... دنباله مطلب

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، قانون اساسی، دادگستری

بسته می‌شود و مردم با سهل‌ترین راه می‌توانند از حکم صادره خویش اعاده دادرسی بکنند»۱۰۹. در رابطه با مرجع تسلیم و پذیرش اعاده دادرسی، نظر دیگری که در این رابطه ارائه شده بدین شرح... دنباله مطلب

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اصل برائت، اجرای مجازات

صورت وجود یکی از جهات قابل اعاده دادرسی هستند»۹۶. همچنین در نظر دیگری که ارائه گردید بیان شده است: «فقط از احکام محکومیت می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نموده». بنابراین حکم برائت قابل... دنباله مطلب

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اثر انتقالی، دادگاه هم عرض

نمیباشد. علی الاصول بازداشت ایشان به جهت عجز ایشان از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌باشد و این امر ارتباطی به عدم تعویق اجرای حکم ندارد۸۴. در رویه عملی شعب دیوان عالی کشور در خصوص... دنباله مطلب

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، تجدیدنظرخواهی، اعتبار امر مختوم

تعقیب، موقوفی تعقیب است. (البته لازم به ذکر است در اعاده دادرسی به استناد ماده ۱۸ اصلاحی مطلق آراء اعم از احکام محکومیت و برائت و قرارهای نهایی منع و موقوفی تعقیب تحت شرایطی مشمول... دنباله مطلب