پایان نامه ها و مقالات

قوانین موضوعه، دیوان عدالت اداری

ت شناخته شده است۲۳ در واقع در یک تعریف کلی میتوان گفت:”اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم”که در قوانین و مقررات اداری بسیاری از کشورها پذیرفته شده،در حقیقت به مفهوم مستند و... دنباله مطلب

Learn More

ویژگی های مدیران

آمارههای توصیفی حاکی از آن است که نمونه انتخابی از تنوع زیادی برخوردار است. به عنوان نمونه، آمار توصفی مربوط اندازه شرکت نشان میدهد که حداکثر و حداقل اندازه شرکت به ترتیب برابر ۱۲/۷... دنباله مطلب

Learn More

بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

مدیریت در پیش بینی سود.لطفی و حاجی پور۱۳۸۹نتایج بدست آمده حکایت از این دارد که در شرکت هایی که حسابداری محافظه کارانه تری دارند، خطای مدیریت در پیش بینی سود کمتر است.۶بررسی پیش بینی... دنباله مطلب

Learn More

ویژگی های مدیران، کیفیت اطلاعات

شرکت، ظاهراً آنها نسبت به مدیران اجرایی شرکت برای حفظ منافع سهامداران در مقابل فرصت‌طلبی مدیریت، در موقعیت بهتری قرار دارند.بیشتر شواهد، از نقش نظارتی مدیران غیرموظف حمایت... دنباله مطلب

Learn More

فراوانی تجمعی، توزیع فراوانی

کنند. جدول ۱۷-۱-۴ دخالت خانواده در زندگیفراوانیدرصددرصد فراوانیفراوانی تجمعیValidبله۱۱۲۲.۰۲۲.۰۲۲.۰ خیر۳۹۷۸.۰۷۸.۰۱۰۰.۰ کل۵۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰ نمودار ۱۷-۱-۴ مربوط به متغیر دخالت خانواده در... دنباله مطلب

Learn More

عوامل اقتصادی، آسیب های اجتماعی

کنند و به وضعیت “بی تفاوتی” برسند. به اعتقاد وی بی تفاوتی آخرین مرحله روابط بین زن و شوهر است که در آن اصل “بود و نبود” همسر فرقی برای زوجین نمی کند بلکه مسائل جنبی دیگر... دنباله مطلب

Learn More

شهرستان سرپل ذهاب، وسایل ارتباط جمعی

چند سال پژوهش پیرامون خانواده به صورت غیر مستقیم و از زاویه ای دیگر یعنی مطالعه پیرامون عوامل رضایت از زندگی زناشویی (منادی, ۱۳۸۳) به این امر علاقه مند شده اند یقینا نه ادعای پاسخگویی... دنباله مطلب

Learn More

محافظه کاری حسابداری، بازده غیر عادی

ی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۱۳-۴) ۱.۹۶۴ می‌باشد و این عدد نشان می‌دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود... دنباله مطلب

Learn More

بازده غیر عادی، محافظه کاری حسابداری

چولگی۰.۱۳۶۰.۱۳۶۰.۱۳۶۰.۱۳۶کشیدگی۰.۷۵۵۵.۷۲۴۱.۰۴۷۳.۳۳۶خطای استاندارد ضریب کشیدگی۰.۲۷۲۰.۲۷۲۰.۲۷۲۰.۲۷۲دامنه تغییرات۲.۸۸۰.۸۷۰.۹۱۱.۴۳بالاترین۱.۵۵۰.۳۶۰.۵۵۰.۸۷پایین‌ترین۱.۳۳-۰.۵۲-۰.۳۶-۰.۵۶-... دنباله مطلب

Learn More

محافظه کاری حسابداری، عدم تقارن اطلاعاتی

برای کسب مزیت نسبت به دیگر سرمایه گذاری‌ها نه تحلیل بنیادی و نه تحلیل تکنیکال مؤثر نیستند.۳- کارایی ضعیف: در این گونه تمام حقیقت‌های پیشین سهام در قیمت کنونی آن مؤثر هستند. بنابراین... دنباله مطلب

Learn More