نویسنده: 92

فایل پایان نامه سرمایه اقتصادی

شبکه آگاهی نداشته باشند (ریتزر، 1374: 617).پیتر بلاو، ریچارد امرسون و الوین گلدنر تاکید می‌کنند، علاوه بر منابع ذکرشده، وابستگی یک‌جانبه شخص “ب” به “الف” می‌تواند زمینه‌ای... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه حقوق : حقوق بشر دوستانه

بین‌الملل باشند، تشکیل می شود. این قضات از طرف سازمان ملل متحد (شورای امنیت و مجمع عمومی) انتخاب می شوند و انتصابی دولت های متبوع خود نیستند.ارتباطات و وابستگی هایی که دیوان با ارکان... دنباله مطلب

Learn More

فایل پایان نامه مردانگی هژمونیک

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  تولید طبایع از سوی ساختارهای اجتماعی و سپس بازتولید این ساختارها در قالب کنش‌های ساختمند است، بنابراین منش صرفا... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه حقوق : دفاع مشروع

امنیت است که طبق ماده 94 منشور ضامن اجرای تصمیمات دیوان قلمداد می شود، پس دیوان نیز باید حرمت تصمیمات شورای امنیت را متقابلاً پاس بدارد.دیوان با تفسیری موسع از اصل ممنوعیت توسل به زور... دنباله مطلب

Learn More

فایل پایان نامه نظریه کارکردگرایی

بسیاری از زنان، احساس پست بودن و جنس دوم بودن نسبت به مردان را درونی می‌کنند(همان).   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  توزیع نامساوی قدرت بین زن و شوهر را... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه حقوق : توسل به زور

سرزمین های اشغالی مبادرت به رسیدگی به این قضیه نمود.در این پرونده ایرادات متعدد صلاحیتی و صلاحدیدی برای دیوان مطرح گردید منجمله: مجمع عمومی فراتر از صلاحیت خود تقاضای نظر مشورتی... دنباله مطلب

Learn More

فایل پایان نامه انسجام خانواده

به آن‌هایی که زیردست هستند، تعمیم نمی‌شود. زیمل اظهار می‌دارد که، بریتانیا در سرتاسر تاریخ‌اش با معیارهای بالایی از عدالت نسبت به افراد و سطوح بالایی از بی‌عدالتی نسبت به... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه حقوق : سازمان های بین المللی

تقسیم می شوند که با رعایت شرایط ذیل از چنین حقی برخوردار می شوند:1-تقاضا می بایست از طرف یک سازمان تخصصی و مقام ذیصلاح آن صورت گرفته باشد؛ 2-تقاضای مربوط به یک مسئله حقوقی باشد؛ 3-آن... دنباله مطلب

Learn More

فایل پایان نامه پایگاه اجتماعی

ا عنوان”بررسی تاثیرهمگونی اقتصادی- اجتماعی زوجین بر قدرت زنان در خانواده” رابطه بین میزان فاصله سنی، تحصیلات، منزلت شغلی، درآمد و میزان پای‌بندی به مذهب و زوجین نسبت به... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه حقوق : حقوق دیپلماتیک

که هر دو اعلامیه با همدیگر مطابقت دارند. از آنجا که اعلامیه ایران محدودتر است، لذا بیانگر مفاد مشترک هر دو اعلامیه است و دیوان آن را ملاک احراز صلاحیت خود قرار میدهد»نکته دیگر اینکه... دنباله مطلب

Learn More