پایان نامه رشته حقوق : شرط،

خیار تخلف شرط، بر این مطلب تصریح شده که اسقاط خیار قبل از حدوث تخلف، به اعتبار اینکه عقد سبب آن (حق خیار) محسوب شود، صحیح است. دیگر نویسندگان نیز بر این باورند که دلیل موجهی بر بطلان... دنباله مطلب

پایان نامه رشته حقوق : حقوق طلبکار

می‌کند. مبحث دوم: شرایط صرف نظر از شرط مطالب این مبحث طی دو گفتار ارائه می‌شود. در گفتار اول، شرایط انصراف دهنده از شرط از قبیل اراده و اهلیت و در گفتار دوم شرایط موضوع و همچنین جهت... دنباله مطلب

پایان نامه رشته حقوق : قصد مشترک طرفین

نمی‌تواند ناظر به اثر شرط باشد. اما چنان‌چه طرفین، تراضی نمایند که خود شرط بما هو شرط را از میان ببرند، آن‌چه که صورت می‌گیرد قرارداد به معنای حقیقی است؛ زیرا از یک سو موضوع قصد... دنباله مطلب

پایان نامه رشته حقوق : قصد مشترک طرفین

مضاف بر این یکی از شرایط صحت، معلوم و معین بودن موضوع عمل حقوقی می‌باشد، اما این قاعده در خصوص اعمال مبتنی بر احسان و مسامحه استثنا شده و اسقاط نیز نوعا در شمار این قبیل موارد است، به... دنباله مطلب

پایان نامه رشته حقوق : شرط،

تصرفات بلاعوض، نیازی به قبول ندارد، مگر اینکه موردی مانند هبه به دلیل شرعی از حکم قاعده خارج شده باشد. در مورد شرط نیز دلیلی وجود ندارد، پس نیازمند قبول نیست. اگر شرط از سوی مشروط‌له... دنباله مطلب

پایان نامه رشته حقوق : انصراف از ایجاب

راستای شرط نیز منفسخ می‌گردد. گروهی از نویسندگان تفکیک قائل شده‌اند بدین شرح که اگر عمل انجام گرفته از حیث موضوع نسبت به عقد اصلی جنبه‌ی تبعی داشته باشد مانند عقد رهن و ضمان، عقد... دنباله مطلب

پایان نامه رشته حقوق : امر به معروف و نهی از منکر

انصراف یافتن» بیان شده است. «انصراف» نیز «بازگشتن، برگشتن، تغییر عقیده دادن» معنا می‌دهد. صرف نظر، عرفا به معنای گذشتن و چشم‌پوشی کردن از امری به کار می‌رود. این واژه در پاره‌ای... دنباله مطلب

پایان نامه رشته حقوق : عقد،

: بند اول: شرط ضمن عقد و ابتدایی: به اعتبار وجود یا عدم ارتباط با عقد، شرط به ضمن عقد و ابتدایی تقسیم می‌شود؛ شرط ضمن عقد، توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین، در شمار... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : شروط غیرمنصفانه

به کارگیری قواعد ایجاب و قبول یا مخالفت با نظم عمومی یا مخالفت با مقتضای عقد و هدف اصلی قرارداد صورت می‌گرفت. اما این ماده وضع گردید تا به دادگاه اجازه دهد رؤسا در موضوع ناعادلانه... دنباله مطلب