منبع تحقیق درمورد مبناگرایی، سلسله مراتب، برتراند راسل، منابع فارسی

……………………………………………………37
2-4- خلاصهی فصل…………………………………………………………………………………………………………….39
فصل سوّم: رویکرد مبناگرایی……………………………………………………………………………………………….41
3-1- تمهید…………………………………………………………………………………………………………………………42
3-2- تعریف مبناگرایی………………………………………………………………………………………………………….44
3-3- مبناگرایی: رویکردی توجیهنگر………………………………………………………………………………………45
3-4- اقسام مبناگرایی…………………………………………………………………………………………………………….46
3-5- اهداف مبناگرایی…………………………………………………………………………………………………………..47
3-6- سیر تاریخی مبناگرایی و مراحل تکوّن آن در معرفتشناسی غربی………………………………………47
3-5-1- مبناگرایی و راسیونالیسم……………………………………………………………………………………………..50
3-5-1-1- راسیونالیسم ارسطویی………………………………………………………………………………………………….51
3-5-1-2- راسیونالیسم دکارتی…………………………………………………………………………………………………….51
3-5-2- مبناگرایی و اِمپریسم…………………………………………………………………………………………………..53
3-6-پیشینهی مبناگرایی در معرفتشناسی اسلامی……………………………………………………………………………55
3-7- بدیلهای معرفتی مبناگرایی…………………………………………………………………………………………………..56
3-7-1- توجیه مبتنی بر انسجام……………………………………………………………………………………………….57
3-7-1-1- نقد و بررسی……………………………………………………………………………………………………59
3-7-2- نامتناهیگرایی…………………………………………………………………………………………………………………60
3-7-2-1- نقد و بررسی………………………………………………………………………………………………………………61
3-7-3- شکّاکیّت افراطی………………………………………………………………………………………………………..61
3-7-3-1- نقد و بررسی………………………………………………………………………………………………………………62
3-8- خلاصهی فصل…………………………………………………………………………………………………………….64
فصل چهارم: مبناگرایی برتراند راسل……………………………………………………………………………………..67
4-1- راسل و آثار علمی……………………………………………………………………………………………………………….68
4-2-تحوّلات فکری راسل……………………………………………………………………………………………………………71
4-3- علم و مسئلهی شناخت………………………………………………………………………………………………………..76
4-3-1- نمودار علم و مسئلهی شناخت………………………………………………………………………………………….81
4-3-2- سلسله مراتب معرفت………………………………………………………………………………………………..82
4-3-3- بدیهیّات…………………………………………………………………………………………………………………..84
4-3-3-1- اصل امتناع تناقض…………………………………………………………………………………………….88
4-3-3-1-1- نقد و بررسی ……………………………………………………………………………………………..90
4-3-4-گزاره/ باور/ صدق و کذب/ حکم……………………………………………………………………………………….92
4-3-5-مکانیزم خطا در معرفتشناسی راسل……………………………………………………………………………….100
4-3-6-مفهوم “امر واقع” و اقسام آن………………………………………………………………………………………….102
4-3-6-1- امور واقع اتمی……………………………………………………………………………………………… 104
4-3-6-2- امور واقع مولکولی…………………………………………………………………………………………………….105
4-3-6-3- امور واقع از راه آشنایی……………………………………………………………………………………105
4-3-6-4- امور واقع مربوط به حافظه…………………………………………………………………………………………107
4-3-6-5- امور واقع از راه دروننگری………………………………………………………………………………………..108
4-3-6-5-1- نقد و بررسی…………………………………………………………………………………………….109
4-3-6-6- امور واقع سلبی……………………………………………………………………………………………………..109
4-4-تجربهگرایی راسل…………………………………………………………………………………………………………..110
4-5- راسل و مبناگرایی………………………………………………………………………………………………………………114
4-5-1- ادلّه و قراین بر مبناگرا بودن راسل…………………………………………………………………………………..117
4-6- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………….119
فصل پنجم: مبناگرایی علّامه طباطبائی…………………………………………………………………………………..122
5-1- علّامه طباطبائی و آثار فلسفی………………………………………………………………………………………………123
5-2- علم و مسئلهی شناخت……………………………………………………………………………………………….124
5-2-1-سلسله مراتب معرفت……………………………………………………………………………………………………..127
5-2-2-بدیهیّات………………………………………………………………………………………….
………………………128
5-2-2-1- اقسام بدیهیّات………………………………………………………………………………………………..129
5-2-2-2- بدیهیّات اوّلیّه و شکّناپذیری آنها……………………………………………………………………………130
5-2-2-3- اصل امتناع تناقض، به عنوان اصلی حاکم بر تفکر………………………………………………………….133
5-2-2-4- تصدیقات بدیهی و نحوهی ارتباط آنها با اصل امتناع تناقض………………………………………..134
5-2-2-5- تصدیقات نظری و نحوهی ارتباط آنها با تصدیقات بدیهی…………………………………………….135
5-2-2-5-1- تسلسلناپذیری تصدیقات نظری………………………………………………………………………….137
5-2-3-تصدیق/ حکم/ قضیّه/ باور…………………………………………………………………………………………..139
5-3- مکانیزم خطا در معرفتشناسی علّامه طباطبائی……………………………………………………………………..144
5-4- علّامه طباطبائی، فیلسوفی رئالیسم………………………………………………………………………………………..146
5-5- علّامه طباطبائی فیلسوفی مبناگرا…………………………………………………………………………………………..148
5-5-1- ادلّهی منطقی و موجّه در اثبات مبناگرا بودن علّامه طباطبائی………………………………………………..152
5-6- خلاصهی فصل…………………………………………………………………………………………………………………153
فصل هفتم: نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………155
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………162
منابع فارسی و عربی…………………………………………………………………………………………………………162
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..166
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..170

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد دربارهفناوری اطلاعات، بازار الکترونیک، ساختار سازمانی، تجارت الکترونیک

فصل اوّل
کلیّات بحث

1- 1- بیان مسئله
مبناگرایی، دیدگاهی است درباب ساختارمعرفت، که از اینحیث،به توجیه باورهای استنتاجیمیپردازد.
براین اساس، «مبناگرایی، نگرشی استدرباب ساختار توجیهِ شناخت.»(Fumerton, 2005,p 284). که با ارجاع باورهای استنتاجی به باورهای پایه، ساختارمعرفت را توجیه مینماید.
بنابر اهمیّتِ این رویکرد درتبیین مسئلهی شناخت، بسیاری از معرفتشناسان، این دیدگاه توجیهنگر را پذیرفتهاند؛ چنانکه، با مطالعهی سیر تاریخ

Related articles

منبع پایان نامه درمورد صنایع دستی، کشورهای پیشرفته، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه

بهداشتی به تنهایی برای ماندن جمعیت در روستاها کافی نیست بلکه عامل مهم و اساسی ، ایجاد شغل و درآمد برای ماههای بیکاری و فراغت روستاییان است و صنایع دستی با قابلیتها و خصوصیات ویژه ی خود از جمله عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد و امکان ایجاد و توسعه ی آن در مناطق روستایی […]

Learn More

پایان نامه درمورد مصرف کننده، اقتصاد خرد، حمل و نقل، قرن نوزدهم

از جمله شرکت هایی که در حال حاضر از این تکنیک برای به دست آوردن عوامل موثر بر ارزش ویژه مشتریان و ارزش ویژه نام تجاری خود استفاده می کنند؛ می توان از آی.بی.ام، سیزر، شورون تگزاکو و ساکس فیفت آونیو نام برد. گام نهایی این است که عوامل تأثیر گذار بر ارزش ویژه مشتریان […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق فرانسه، علم اصول فقه، اختلال نظام، اشخاص ثالث

می کنند و ضرورتی نمی بیند از نصوص استفاده کنند. تا بحال مشاهده نشده که عقلاء عالم، متکلمین را ملزم کنند به اینکه باید تصریح کنی و یا مستمعین را ملزم کنند که حتماً و فقط باید به نصوص متکلم اعتماد کنی و حق نداری ظاهر کلام ایشان را اخذ نمایی و این سیره در […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید