منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، استاد راهنما، کارشناسی ارشد، تجدیدنظرخواهی

ربوطه را اخذ نمایم.
۴) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: ایرج بائی‌لاشکی
تاریخ و امضاء:
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات مازندران
گروه حقوق
پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)
گرایش: جزا و جرم‌شناسی
عنوان:
اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)
استاد راهنما:
دکتر علی قربانی
استاد مشاور:
دکتر ابوالحسن شاکری
نگارش:
ایرج بائی‌لاشکی
تابستان ۱۳۹۲
سپاسگزاری
بدین‌وسیله از همه اساتید معظم و بزرگواری که در دوران تحصیلم از آن‌ها آموخته‌ام سپاسگذاری نموده و در برابر ایشان سر تعظیم فرود آورده و برای یکایک این عزیزان از درگاه خداوند منان طلب سلامتی و آرزوی موفقیت روز افزون دارم. خصوصاً استاد فرزانه و دلسوز، جناب آقای دکتر علی قربانی که قبول زحمت فرموده و با راهنماییهای دقیق و عالمانه، در این نوشتار یاری‌ام فرموده‌اند، که بی‌وجود رهنما پیمودن راه غیرممکن است.
همچنین از جناب آقای دکتر ابوالحسن شاکری، استاد مشاور محترم، کمال تشکر و سپاس را دارم. و خداوند را شاکرم که توفیق شاگردی و تلمذ از محضر ایشان را نصیبم نمود.
تقدیم به
تقدیم به پدر و مادر عزیزم که در تمامی مراحل زندگی پشتیبان و همراهم بوده‌اند، باشد که با این اندک سپاس، قطره‌ای از دریای بیکران زحمات ایشان را ارج نهاده باشم. همچنین از همسر و فرزندم که با تحمل و حمایت بی‌دریغ‌شان مرا به سوی موفقیت رهنمون ساختند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۳- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۴- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۵- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۶- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۷- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۸- ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱- رأی و اقسام آن……………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۲-۱-۱- حکم ………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۲-۱-۲- قرار ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۲-۲- طرق اعتراض نسبت به آراء ………………………………………………………………………………………………….. ۹
۲-۲-۱- طرق عادی اعتراض نسبت به آراء ………………………………………………………………………………… ۱۰
الف) واخواهی …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
ب) تجدید نظر خواهی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۲-۲-۲- طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء ……………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۳- تعریف مبانی و پیشینه اعاده دادرسی ………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۳-۱- تعریف اعاده دادرسی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۳-۲- مبانی اعاده دادرسی …………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
الف) اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
ب) اشتباه حکمی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
ج) تأمین حقوق متهم ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۴- پیشینه اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۴-۱- پیشینه تاریخی اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۴-۲- پیشینه تقنینی اعاده دادرسی…………………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۵- مقایسه اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری …………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۵-۱- وجوه اشتراک …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۵-۲- وجوه افتراق ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۶- مقایسه اعاده دادرسی در امور کیفری با تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی …………………………………… ۳۵
۲-۶-۱- مقایسه اعاده دادرسی در امورکیفری با تجدید نظرخواهی ………………………………………………… ۳۵
۲-۶-۲- مقایسه اعاده دادرسی در امور کیفری با فرجام خواهی …………………………………………………….. ۳۷
۲-۷- آثار پذیرش درخواست اعاده دادرسی …………………………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۷-۱- اثر تعلیقی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۷-۲- اثر انتقالی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۸- طریق فوق‌العاده از جهت عدولی و یا تصحیحی بودن ………………………………………………………………. ۴۴
۲-۸-۱- طریقه عدولی …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۸-۲- طریقه تصحیحی ………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
۲-۹- موضوع اعاده دادرسی ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
۲-۱۰- مرجع درخواست اعاده دادرسی …………………………………………………………………………………………… ۵۰
۲-۱۱- درخواست کنندگان اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………….. ۵۶
۲-۱۱-۱- محکوم علیه …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۲-۱۱-۲- دادستان کل کشور …………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۲-۱۱-۳- رئیس حوزه قضائی (دادستان) ……………………………………………………………………………………. ۶۰
۲-۱۲- مواعد اعاده دادرسی …………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
۲-۱۲-۱- درخواست اعاده دادرسی قبل از اجرای حکم ………………………………………………………………. ۶۲
۲-۱۲-۲- درخواست اعاده دادرسی در حین اجرای حکم …………………………………………………………….. ۶۳
۲-۱۲-۳- درخواست اعاده دادرسی پس از اجرای حکم………………………………………………………………… ۶۳
۲-۱۳- مراحل رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی

Related articles

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اعتبار امر مختوم، دادگاه هم عرض

درخواست تجویز اعاده دادرسی به استناد موارد متعدد پرسشی که در خصوص موارد اعاده دادرسی به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا متقاضی اعاده دادرسی می‌تواند به استناد یک یا چند مورد از موارد اعاده دادرسی درخواست تجویز اعاده دادرسی نماید و آیا شعب دیوان عالی کشور می‌تواند به استناد یک یا چند مورد […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، شهادت شهود، دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری

ماهیتاً نمی‌تواند بیش از یک مجرم داشته باشد یعنی صرفاً یک نفر می‌تواند مرتکب جرم شود و نه بیشتر. ثانیاً: امکان ارتکاب جرم با بیش از یک نفر می‌باشد لیکن با توجه به اوضاع و احوال و قرائن و امارات به گونه‌ای است که نمی‌توان فرض نمود که بیش از یک نفر مرتکب جرم شده […]

Learn More

دانلود پایان نامه با موضوع ضمن عقد، شرط ضمنی بنایی، شرط ضمن عقد، فقه امامیه

آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود(ماده۲۳۴ق.م)حقوق دانان در تعریف این شرط گفته اند: شرط فعل آن است که در ضمن عقد، انجام دادن و یا ترک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین و یا بر شخص خارجی شرط شود.مثل آن […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید