پایان نامه رایگان درباره and، of، the، K.M.Loewenthal:

دانلود پایان نامه

form-class.Psychonomic Science, 1969, 17, 79-80.
6. K.Loewenthal: A study of imperfectly acquired vocabulary. British Journal of Psychology, 1971, 62, 225-233. B
7. K.Loewenthal: Effects of understanding from the audience on language behaviour. In S.Moscovici (ed) Readings in Sociopsycholinguistics, Mouton,1972. CH
8. K.Loewenthal & B.Kostrevski: The effects of training in written communication on verbal skills. British Journal of Educational Psychology, 1973, 43, 82-86. B
9. K.Loewenthal & G.Gibbs: Word familiarity and retention. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 1974, 26, 15-25. A
10. K.M.Loewenthal: Property. European Journal of Social Psychology, 1974, 6, 73-81. A
11. K.Loewenthal: Psychology and Religion: comments on Giles, Jones, Horton and Lay.Bulletin of the British Psychological Society, 1975, 28, 349-350. C
12. K.Loewenthal: Handwriting and self-presentation. Journal of Social Psychology, 1975, 96, 267-270. C
13. K.Loewenthal & P.Bick: Silence and role uncertainty. Journal of Social Psychology, 1976, 99, 151. C
14. K.Loewenthal: What is the unconscious? Learn,1979, 3, 36.
15. K.Loewenthal: Exams: how to cope with stress. Learn,1979, 7, 7-9.
16. K.Loewenthal: The UFO phenomenon. New Society,1979, 47, 241-2.
17. K.Loewenthal: What does handwriting tell us about personality? New Society,1980, 51, 544-5.
18. S.Tahta, M.Wood & K.Loewenthal: Foreign accents: factors relating to transfer of accent from the first language to a second language. Language and Speech, 1981, 24, 265-72. B
19. S.Tahta, M.Wood & K.Loewenthal: Age changes in the ability to replicate foreign pronunciation and intonation. Language and Speech, 1981, 24, 367-72. B
20. K.Loewenthal: Family planning: Jewish attitudes.In T.Gurary (ed) Aura: a reader on Jewish Womanhood,New York: Lubavitch,1985. CH
21. K.Loewenthal: Handwriting as a guide to character.In M.Harris & D.MacKenzie-Davey (eds)Judging People,McGraw-Hill,1982. CH
22. K.M.Loewenthal: Jewish attitudes to family planning. Jewish Chronicle,August 1982.
23. K.Loewenthal & D.Bull: Imitation of foreign sounds: what is the effect of age? Language and Speech, 1984, 27, 95-98. B
24. K.Loewenthal: Attribution of religious commitment: different accounts by the religious and the nonreligious. Journal of Social Psychology, 1985, 125, 519-520. C
25. K.Loewenthal: Unstructured groups in undergraduate social psychology teaching.Psychology Teaching,1985.
26. K.Loewenthal: Factors affecting religious commitment. Journal of Social Psychology, 1986, 125-126. C
27. K.Loewenthal: Religious development and experience in Habad-hasidic women. Journal of Psychology and Judaism, 1988, 12, 5-20.
28. K.Loewenthal: The shape of Jews to come. In C.Shindler (ed) Fourth Jacob Sonntag Memorial Symposium, Jewish Quarterly,1989,133,34-43. A
29. K.M.Loewenthal: The happiness of the Anglo-Jewish woman. HaMaor,1989,18-21.
30. K.Loewenthal: Marriage and religious commitment: the case of hasidic women. Religion Today, 1988, 5, 8-10. A
31. K.Eames & K.Loewenthal: Non-content factors in the assessment of essays; handwriting and the judge’s expertise. Journal of Social Psychology, 1990, 130, 831-834. C
32. K.Loewenthal: Judaism and Feminism. In P.Ginsbury (ed) L’Eylah: special issue on Feminism, London,1991. CH
33. M.James & K.Loewenthal: Handwriting stereotypes for the judgment of depression.Journal of Social Psychology, 1991, 131, 747-748 C
34. A.Jarrett & K.M.Loewenthal: Employer’s social judgments based on handwriting and
typeface. Journal of Social Psychology,1991, 131, 749-750 C
35. K.Loewenthal: Depression, Melancholy and Judaism. International Journal for the Psychology of Religion, 1992, 2, 101-108. C
36. K.Loewenthal, K.Eames, C.Loewenthal, V.Goldblatt, V.Amos and S.Mullarkey) Levels of wellbeing and distress in orthodox Jewish men and women. Journal of Psychology and Judaism, 1993, 16, 225-233.
37. K.Loewenthal: Religion, stress and distress Religion Today, 1993, 8, 14-16. A
38. K.Loewenthal & N.Cornwall: Religiosity and perceived control of life events International Journal for the Psychology of Religion,1993, 3, 39-46. C
39. K.M.Loewenthal & V.Goldblatt: Family size and depressive symptoms in orthodox Jewish women. Journal of Psychiatric Research, 1993, 27,3-10. A
40. K.M.Loewenthal: Judaism and Psychoanalysis, L’Eylah, 1993, 35, 42-43.
41. K.Loewenthal, V. Goldblatt, V. Amos & S.Mullarkey: Some correlates of wellbeing and distress in Anglo-Jewish women. In L.Brown (ed)Religion, Personality and Mental Health.New York: Springer-Verlag, 1993. CH
42. K.M.Loewenthal, V.Goldblatt & others: Gender and depression in Anglo-Jewry.Psychological Medicine, 1995, 25, 1051-1063. A
43. K.M.Loewenthal & C.Bradley: Immunisation uptake and doctors’ perceptions of uptake in a minority group: implications for interventions. Psychology, Health and Medicine, 1996, 1, 223-230. C
44. S.Hamid & K.M.Loewenthal: Inferring gender from handwriting in Urdu and English.Journal of Social Psychology, 1996, 136, 778-782. C
45. K.M.Loewenthal: Religious beliefs about illness. International Journal for the Psychology of Religion, 1997, 7, 173-176. C
46. B.Grady & K.M.Loewenthal: Features associated with speaking in tongues (Glossolalia).British Journal of Medical Psychology, 1997, 70, 185-191. C
47. K.M.Loewenthal: Stress and distress in orthodox-Jewish men and women. British Psychological Society, Bulletin of the Psychology of Women Section, 1996, 18, 6-11.
48. K.M. Loewenthal, V.Goldblatt & others: The social circumstances of anxiety among Anglo-Jews. Journal of Affective Disorders, 1997, 46, 87-94. A
49. K.M. Loewenthal, V.Goldblatt & others: (1997) The costs and benefits of boundary maintenance: Stress, religion and culture among Jews in Britain. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 32, 200-207. B
50. A.Kose & K.M.Loewenthal: Conversion motifs in British converts to Islam. International Journal for Psychology of Religion, 10, 101-110, 2000 C
51. K.M.Loewenthal: Religion and Depression in the Jewish context.Journal of Psychology and Judaism (In press).
52. K.M.Loewenthal: Review article on The Unconscious at Work: Individual and Organizational Stress in the Human Services, edited by A. Obholzer & V.Roberts. Human Relations, 49 , 1998. A
53. K.M.Loewenthal: Invited review of Psychiatry and Religion, edited by D. Bhugra. Psychological Medicine, 27, 1450-1452, 1998. A
54. K.M.Loewenthal: Haredi women, Haredi men, stress and distress. Israel Journal of Psychiatry, 35, 217-224, 1998. C
55. K.M.Loewenthal: Religious issues in mental health among minority groups: Issues in Great Britain in the 1990s. International Journal for the Psychology of Religion. C
56. S.Dein & K.M.Loewenthal: Editorial: Mental health and religion. Mental Health, Religion and Culture, 1, 5-10, 1998.
57. S.Dein & K.M.Loewenthal: Holy healing: The growth of religious and spiritual therapies.Mental Health, Religion and Culture, 1, 85-90, 1998
58. M.Cinnirella & K.M.Loewenthal: Religious and ethnic group influences on beliefs about mental illness: A qualitative interview study. British Journal of Medical Psychology, 72, 505-524, 1999. C
59. K.M.Loewenthal: Religious issues and their psychological aspects. In K.Bhui & D.Olajide (eds) Cross Cultural Mental Health Services: Contemporary Issues in Service Provision. London: W.B. Saunders, 1999. CH
60. S.Dein & K.M.Loewenthal: The millennium and mental health. Mental Health, Religion and Culture, 2, 5-8, 1999.
61. K.M.Loewenthal & M.Cinnirella: Beliefs about the efficacy of religious, medical and psychotherapeutic interventions for depression and schizophrenia among different cultural-religious groups in Great Britain. Transcultural Psychiatry, 36, 491-504, 1999.
62. S.Dein & K.M.Loewenthal: Mysticism and psychiatry. Mental Health, Religion and Culture, 2, 101-104, 1999.
63. K.M.Loewenthal, M.W.Eysenck, D.Harris,
G.Lubitsh, T.Gorton & G. Keinan: Job dysfunction and distress in airline pilots in relation to contextually-assessed stress. Stress Medicine, 16, 179-183, 2000.
64. M.Yossifova & K.M.Loewenthal: Religion and the judgement of obsessionality. . Mental Health, Religion and Culture, 2, 145-152, 1999.
65. K.M.Loewenthal, A.K.MacLeod, V. Goldblatt, G.Lubitsh & J.D.Valentine: Comfort and Joy: Religion, cognition and mood in individuals under stress. Cognition and Emotion, 14, 355-374, 2000. A
66. K.M.Loewenthal, A.K.MacLeod & M.Cinnirella:Are women more religious than men? Gender differences in religious activity among different religious groups in the UK.Personality and Individual Differences, 32, 133-139, 2001. B
67. K.M.Loewenthal with M.Brooke-Rogers: Culturally and religiously sensitive psychological help – from a Jewish perspective. In S.King-Spooner & C.Newnes (eds) Spirituality and Psychotherapy. Ross-on-Wye: PCCS Books, 2001 CH
68. K.M.Loewenthal, M.Cinnirella, G. Evdoka & P.Murphy: Faith conquers all? Beliefs about the role of religious factors in coping with depression among different cultural-religious groups in the UK. British Journal of Medical Psychology, 74, 293-303, 2001. C
69. Z.Kamal & K.M.Loewenthal: Suicide beliefs and behaviour among young Muslims and Hindus in the UK. Mental Health, Religion and Culture, 5, 111-118, 2002.
70. K.M.Loewenthal, A.K.MacLeod, S.Cook, M.J.Lee & V.Goldblatt (2002) Tolerance for depression: Are there cultural and gender differences? Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 9, 681-688. A*
71. K.M.Loewenthal: A contemporary interface between religion and psychotherapy. Journal of Judaism and Civilisation, 4, 64-79, 2002.
72. K.M.Loewenthal & M.Cinnirella: (2003) Religious issues in ethnic minority mental health with special reference to schizophrenia in Afro-Caribbeans in Britain: a systematic review. In D.Ndegwa & D.Olajide (editors) Main Issues in Mental Health and Race.London: Ashgate CH
73. K.M.Loewenthal, A.K.MacLeod, S.Cook, M.J.Lee & V.Goldblatt: Beliefs about

Related articles

منبع تحقیق درباره مصرف کننده، اقتصاد خرد، قرن نوزدهم

رفتار خرید مصرف کنندگان همیشه به عنوان یکی از موضوعات مشهور در بازاریابی، مطالعات گسترده ای را در چند دهه اخیر به خود اختصاص داده است و هیچ کتاب بازاریابی بدون فصلی در باب رفتار مصرف کننده کامل نمی شود159. 2-5-1- تعریف رفتار مصرف کننده در مطالعه متون و نوشته های مرتبط با رفتار مصرف […]

Learn More

منبع تحقیق درمورد مبناگرایی، برتراند راسل، سلسله مراتب، توجیه معرفت

معرفتشناسی، میتوان به این نتیجه مؤول شد که اکثر معرفتشناسان نیز،مبناگرا بودهاند. با اینوصف، معرفتشناسان مذکور، نه تنها خود را مبناگرا نمیخواندند بلکه تا دوران اخیر نیز، به این رویکرد توجیهنگر اشارهای نداشتهاند. براین اساس، استناد مبناگرا بودن به این معرفتشناسان، چیزی است که از نحوهی تفکر مبناگرایانهی آنان استنباط میگردد. نمونهیبارز این امر، راسل […]

Learn More

پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث

است، البته این تفاوت زمانی است که شرایط جانشینی با پرداخت قانونا فراهم باشد.90 همچنین در مواردی که پرداخت ثالث مسبوق به اذن می باشد نمی توان ماهیت آنرا وکالت در پرداخت تلقی کرد؛ چون همچنانکه در مبحث قبل گذشت هر اذنی وکالت محسوب نمی شود. در مورد اذن به پرداخت نیز اذن مستقل محسوب […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید