پایان نامه رایگان با موضوع مسؤولان، تضامنی، عرضی، است،ابراء

دانلود پایان نامه

از ضامن ها را تنها در صورتی موجب برائت ذمه سایر مسؤولان تضامنی می دانند که ضمان طولی باشد یعنی هر یک از مسؤولان تنها با “ید” قبل از خود تضامن داشته باشد،اما در مواردی که ضمان عرضی است،آنگونه که در تضامن مورد نظر است،ابراء ذمه یکی از مسؤولان تضامنی را موجب ابراء ذمه سایر مسؤولان تضامنی ندانسته.(بحرالعلوم،1403؛خمینی،1412،ص502؛طهوری،1412،ص526) و علت این امر را تعدد روابط بین مضمون له و مسؤولان تضامنی می دانند.(آملی،بی تا،ص300) اما بعضی دیگر از فقها، در مواردی هم که ضمان عرضی است،ابراء ذمه مضمون عنه را موجب ابراء ذمه ضامن می دانند.(حکیم طباطبایی،1404 ،ص276؛طباطبایی یزدی،1378،ص186)
البته، بین فقها امامیه اجماع وجود دارد که ابراء ذمه مضمون عنه،در صورتی که قصد ابراء کننده ابراء اصل دین مورد ضمان باشد، موجب ابراء ضامن می شود. (طباطبایی یزدی،1417،ص406) علت عدم تأثیر ابراء ذمه مضمون عنه در ابراء ذمه ضامن را نیز، اینگونه بیان می کنند که با توجه به ماهیّت ضمان عقدی که نقل ذمه به ذمه است، اساساً بعد از انعقاد عقد ضمان مضمون عنه چیزی در تعهد نداشته و بنابراین ابراء ذمه مضمون عنه در واقع ابراء ذمه ای است که قبلاً ابراء شده است و دیگر محلی برای ابراء وجود ندارد.(خوئی،1409،ص127).اما این مبنا تنها در ضمان عقدی قابل

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان با موضوعقانون مجازات، ترک فعل، اصل برائت، جبران خسارات

Related articles

مقاله درمورد دانلود KP، In، allusions، poem

the original meter into the TL. And because each language has its own specific stressing and pronunciation system, this method will result in the inappropriate translation in terms of meaning and structure.4. Verse-to-prose translation has also some weaknesses. The outstanding weakness is the loss of the beauty of the original poem.5. Rhymed translation emphasizes the […]

Learn More

دانلود مقاله با موضوع اندام تحتانی، ظرفیت جذب، بیومکانیک

قدامی ، بین استخوانی و داخلی از هم جدا می‌شوند . تنه در محل اتصال قسمت میانی به 3/1 تحتانی نازک‌ترین قطر خود را داراست ولی از این نقطه به‌طرف دو انتهای فوقانی و تحتانی به میزان قابل‌توجهی بر ضخامت استخوان افزوده می‌شود . کنار قدامی از برجستگی تیبیا شروع‌شده تا قوزک داخلی به‌طرف پایین […]

Learn More

محافظه کاری حسابداری، عدم تقارن اطلاعاتی

برای کسب مزیت نسبت به دیگر سرمایه گذاری‌ها نه تحلیل بنیادی و نه تحلیل تکنیکال مؤثر نیستند.۳- کارایی ضعیف: در این گونه تمام حقیقت‌های پیشین سهام در قیمت کنونی آن مؤثر هستند. بنابراین برای پیش بینی قیمت آتی سهام از تحلیل تکنیکال نمی‌توان استفاده کرد (نوروزبیگی ،۱۳۸۶، ۷۷). ۵-۲بخش پنجم: پیشینه تحقیقمقدمه محافظه کاری به […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید