پایان نامه رایگان با موضوع مسؤولان، تضامنی، عرضی، است،ابراء

از ضامن ها را تنها در صورتی موجب برائت ذمه سایر مسؤولان تضامنی می دانند که ضمان طولی باشد یعنی هر یک از مسؤولان تنها با “ید” قبل از خود تضامن داشته باشد،اما در مواردی که ضمان عرضی است،آنگونه که در تضامن مورد نظر است،ابراء ذمه یکی از مسؤولان تضامنی را موجب ابراء ذمه سایر مسؤولان تضامنی ندانسته.(بحرالعلوم،1403؛خمینی،1412،ص502؛طهوری،1412،ص526) و علت این امر را تعدد روابط بین مضمون له و مسؤولان تضامنی می دانند.(آملی،بی تا،ص300) اما بعضی دیگر از فقها، در مواردی هم که ضمان عرضی است،ابراء ذمه مضمون عنه را موجب ابراء ذمه ضامن می دانند.(حکیم طباطبایی،1404 ،ص276؛طباطبایی یزدی،1378،ص186)
البته، بین فقها امامیه اجماع وجود دارد که ابراء ذمه مضمون عنه،در صورتی که قصد ابراء کننده ابراء اصل دین مورد ضمان باشد، موجب ابراء ضامن می شود. (طباطبایی یزدی،1417،ص406) علت عدم تأثیر ابراء ذمه مضمون عنه در ابراء ذمه ضامن را نیز، اینگونه بیان می کنند که با توجه به ماهیّت ضمان عقدی که نقل ذمه به ذمه است، اساساً بعد از انعقاد عقد ضمان مضمون عنه چیزی در تعهد نداشته و بنابراین ابراء ذمه مضمون عنه در واقع ابراء ذمه ای است که قبلاً ابراء شده است و دیگر محلی برای ابراء وجود ندارد.(خوئی،1409،ص127).اما این مبنا تنها در ضمان عقدی قابل

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان با موضوعجبران خسارت، ترک فعل، قانون مجازات، اصل برائت

Related articles

پایان نامه با کلمات کلیدی جبران خسارت، ترک فعل، اجتماع اسباب، حقوق جزا

دو نوع مادی و معنوی تقسیم می شود: مقصود از ضرر مادی یا مالی این است که زیانی در نتیجه از بین رفتن اعیان و اموال و یا کاهش ارزش اموال به وجود آید.در واقع هر گاه آنچه که از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و به حقوق مالی ضرر برسد، ضرر مالی […]

Learn More

مقاله درمورد تغییرات جمعیت، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، استان فارس

1900-2000 روزـدرجه‌ی سلسیوس برآورد شد (جدول 4-1). جدول 4- 1- محاسبه‌ی نیاز گرمایی به طور پیوسته برای تمام نسل زمان رویدادنیاز گرمایی (روز-درجه) نسل اولنخستین شکاراواخر فروردین230 دامنه‌ی ظهوراواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت525– 230 اوج پروازاواخر فروردین تا اوایل اردیبهشت230 نسل دومدامنه‌ی ظهور20خرداد تا 20 تیر1260– 780 اوج پروازهفته اول تیر1050– 960 نسل سومدامنه‌ی ظهور20 […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی فراوانی، (مدیران)، کارشناسی، تحصیلات

دهندگان کمتر از 5 سال، 0/55 درصد بین 5 تا 10 سال، 4/16 درصد بین 10 تا 15 سال و 3/4 درصد بیشتر از 15 سال سابقه فعالیت در بیمه دارند. نمودار 4-4 نمودار میله ای مربوط به فراوانی سابقه کار (کارمندان)5-1- 4. جنسیت (مدیران) جدول 5-4 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت (مدیران)جنسیت (مدیران)فراوانیدرصد فراوانیمرد216/56زن114/34جمع32100همانطوری […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید