پایان نامه با کلید واژه های هکتو، پاسکال، غربی، سینوپتیک

دانلود پایان نامه

شماره 4-36 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 24 /9/2012 روز بعداز بارش
سطح 500 هکتو پاسکالی: همانطور که در شکل مشاهده میشود ناوه وسیعی بر منطقه اسکاندیناوی و روسیه و شمال اروپا گسترده شده است . محور این ناوه نسبتا شمالی – جنوبی با کمی تمایل به سمت شمال شرقی است.کشور ایران و منطقه مورد مطالعه ( سواحل غربی جنوب دریای خزر) در قسمت جلویی ناوه و نزدیک به محور آن قرار دارند. با توجه به شکل مشاهده میشود که با شرایط موجود امکان صعود هوا فراهم است با توجه به شرایط سطح زمین که توضیح آن گذشت ، وجود هوای خنک که از عرض های جغرافیایی بالا نزول میکند و وجود پرفشار با حرکت ساعتگرد و عبور از دریای خزر و کسب رطوبت شرایط جهت بارش فراهم است.

4-2-بررسی بارش بالای 100 میلی مترروزانه ایستگاه انزلی
نمودار زیر میزان بارش را از سال 1371 تا 1391 طی دوره 20 ساله در ایستگاه انزلی را نمایش می دهد بارشهای بالای 100 میلی متر روزانه که بالاتر از خط قرمز در نمودار می باشد.
نمودار شماره 4-4 نمایش میدهد که تعداد اینگونه بارشها 24مورد در طی دوره آماریاز سال 1371 تا 1391و دارای شرط بیش از 100میلی متر می باشد از آنجایی که این نوع از بارشها معمولا به صورت سیل ظاهر می شوند و باعث خرابی و بروز خسارت می گردند بنابراین بررسی وقوع آنها دارای اهمیت بسیارزیادی می باشد .

نمودار شماره 4-4. بارندگی روزانه ایستگاه بندر انزلی از سال 1371 تا 1391

جدول شماره 4-6 نشان می دهد فراوانی بارش در ایستگاه انزلی بیشتر از سایرایستگاهها می باشد و تعداد بارشهای بالای 100 میلی متر در ماه شهریور بیشتر از ماههای دیگر سال می باشد.

جدول شماره 4-6.میزان وقوع بارشهای بالای 100 در هرماه
ردیف
نام ایستگاه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
مجموع
1
انزلی
1
9
5
3
5

1

24

جدول شماره4-7 نشان می دهد درصد فراوانی وقوع این بارشهادر طی دوره 20 ساله آماری برای ایستگاه انزلی بصورت زیر می باشدوبیشترین درصد بارشها از شهریور تا ماه آذر می باشد

جدول شماره 4-7.میزان وقوع بارشهای بالای 100 در هرماه به درصد
ردیف
نام ایستگاه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
مجموع
1
انزلی
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
2/4%
5/37%
8/20%
5/12%
8/20%
0/0%
2/4%
0/0%
100/0%

نمودار شماره 4-5. موضوع بالا را به خوبی نمایش می دهد.

نمودار شماره 4-5. بارندگی ماهانه شهرانزلی به درصد
جدول شماره 4-8 میزان بارش بالای 100 میلی متر را بصورت جداگانه نمایش می دهد که زمان وقوع را به تاریخ شمسی در جدول خواهیم دید این جدول نمایش می دهد که بیشترین زمان وقوع این گونه بارشها در ماههای شهریور -مهر و آبان و آذر می باشد

جدول شماره 4-8. بارشهای بالای 100 میلی متر روزانه

ردیف
سال
میزان بارش
10سال اول 2 موردسیل
1
24/6/1371
7/105

2
29/6/1374
5/112

3
21/9/1374
6/111

4
24/7/1375
6/144

5
21/6/1376
1/130

6
15/7/1377
4/102

7
16/7/1377
4/153

8
19/9/1379
4/116

9
7/11/1379
1/105

10
9/6/1380
192

11
9/7/1380
4/186

12
10/9/1380
122
10سال دوم 0 موردسیل
13
16/6/1382
7/100

14
13/8/1383
6/149

15
16/6/1385
7/101

16
26/6/1385
2/103

17
28/8/1385
9/128

18
1/9/1386
8/124

19
9/7/1388
4/118

20
31/5/1389
102

21
6/6/1390
8/119

22
4/8/1390
8/195

23
3/9/1390
4/123

24
20/6/1391
4/104

نمودار شماره 4-6. بارش های بالای 100 میلیمتر روزانه انزلی را طی دوره 20 ساله نشان می دهد که تعداد بارشها در دودهه آمار با هم برابر می باشد.

نمودار شماره 4-6. بارش های بالای 100 میلیمتر روزانه انزلی

در جدول شماره 4-9 تکرار فراوانی وقوع سیل بدون در نظر گرفتن شرط میزان بارش 100میلی متر روزانه آورده شده است این آمار سالانه وقوع سیل را نمایش میدهند .

جدول شماره 4-9. فروانی وقوع سیل در ایستگاه انزلی
سال
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
تعداد
1
1
1
1

1
1
1
2

حال تاریخ وقوع سیلها را با بارشهای بالای 100 میلی متر روزانه را فیلتر نموده تا در طی دو دوره 10 ساله آن را مورد مطالعه قراردهیم این امر در جدول 4-9 قابل نمایش می باشد. تعداد وقوع سیل با شرط بارش بالای 100 در دو دهه سال آمار باهم برابر می باشد.

جدول شماره 4-10.وقوع سیل به همراه بارشهای بالای 100 میلی متر روزانه برای ایستگاه انزلی

ردیف
تاریخ میلادی
تاریخ شمسی
میزان بارش
10 سال اول
1
8/10/98
16/7/1377
4/153

2
1/10/2001
9/7/1380
4/186
10سال دوم
3
3/11/2004
13/8/1383
6/149

4
26/10/2011
4/8/1390
8/195

اکنون الگوی سینوپتیک بارش های جدول 4-10 را بصورت زیر بررسی نموده تا بتوان از آن نتیجه گیری نمود.

شکل شماره 4-37 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 7 /10/98روز قبل از بارش

همینطور که مشاهده می شود پر فشار در طی یک روز در جهت حرکت بادهای شمالی به سمت جنوب حرکت کرده است . بطوریکه کل منطقه اتحاد جماهیر شوروی و تمام
کشور ایران را در بر گفته است. اثرات این پر فشار در شمال کشور و بر روی دریای خزر با فشار 1015 هکتو پاسکال مشهود است . نزدیک بودن خطوط هم فشار نشان میدهد که سرعت حرکت هوا در این منطقه نسبت به اطراف بیشتر است. با حرکت این پر فشار در شمال دریای خزر به سمت ایران، که عاملی است که با حرکت ساعتگرد خود رطوبت دریای خزر ا به هرطرف منتشر کند.

شکل شماره 4-38 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 7 /10/98روز قبل از بارش

در سطح 500 هکتو پاسکالی موج عمیقی در روسیه، اسکاندیناوی، شمال اروپا و شمال مدیترانه و منطقه خاور میانه قرار دارد. در شمال غربی ایران ناوه ای عمیق شکل گرفته که جلو این ناوه قرار گرفته و با محور شمال غربی – جنوب شرقی گسترش یافته که هر چه از عرض های جغرافیایی بالا تر به طرف عرض های پایین ارتفاع آن افزایش میابد . این افزایش ارتفاع در عرض های پایین تر ، در کشور ایران و منطقه مورد مطالعه مشهود است که باعث ایجاد امکان صعود هوا میگردد. با توجه به توضیحات سطح زمین که با حرکت ساعتگرد خود رطوبت دریای خزر ا به هرطرف منتشر کند.

شکل شماره 4-39 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 8 /10/98روز بارش

در سطح زمین: همانطور که در شکل مشخص است پر فشار نسبتا قوی و بزرگی سرتاسر اتحاد جماهیر شوروی را در بر گرفته است . فشار مرکزی آن 1035 هکتو پاسکال و در مرکز اتحاد جماهیر شوروی قرار دارد. زبانه های این پر فشار از سمت جنوب شرقی اتحاد جماهیر شوروی وارد ایران شده. این پر فشار با زبانه 1022.5 هکتو پاسکال از شمال غرب وارد کشور شده است. گرادیان فشار در سطح زمین نشان ی دهد که باد با سرعت قابل توجهی در بعضی مناطق از جمله شمال غرب ایران جریان دارد. شرایط پر فشار در سطح زمین معمولا با پایداری هوا همراه است مگر عاملی در سطح بالا و یا محلی سبب نا پایدار شدن آن گردد.

شکل شماره 4-40 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 8 /10/98روز بارش

در سطح 500 هکتو پاسکالی موج عمیقی در شمال اروپا ، اسکاندیناوی و شمال مدیترانه و منطقه خاور میانه قرار دارد. در شمال غربی ایران ناوه ای عمیق شکل گرفته با محور غربی – شرقی که هر چه از عرض های جغرافیایی بالا تر به طرف عرض های پایین ارتفاع آن افزایش میابد . این افزایش ارتفاع در عرض های پایین تر ، در کشور ایران و منطقه مورد مطالعه مشهود است که باعث ایجاد امکان صعود هوا میگردد. با توجه به توضیحات سطح زمین این شرایط به خوبی در منطقه مورد مطالعه فراهم است که می تواند بارش قابل توجهی ایجاد کند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   جرم کلاهبرداری، مجازات اسلامی

شکل شماره 4-41 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 9 /10/98روز بعداز بارش
در سطح زمین: همانطور که در شکل مشخص است پر فشار نسبتا قوی و بزرگی سرتاسر دریای خزر، اتحاد جماهیر شورویو دریای سیاه را در بر گرفته است . فشار مرکزی آن 1035 هکتو پاسکال و شمال دریای خزر قرار دارد. زبانه های این پر فشار از سمت غرب به شرق گسترده شده است. این پر فشار با زبانه 1035هکتو پاسکال از شمال دریای خزر وارد کشور شده است. گرادیان فشار در سطح زمین نشان ی دهد که باد با سرعت قابل توجهی در بعضی مناطق از جمله شمال غرب ایران جریان دارد. شرایط پر فشار در سطح زمین معمولا با پایداری هوا همراه است مگر عاملی در سطح بالا و یا محلی سبب نا پایدار شدن آن گردد.

شکل شماره 4-42 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 9 /10/98روز بعداز بارش

در سطح 500 هکتو پاسکالی موج عمیقی در شمال اروپا ، اسکاندیناوی و شمال مدیترانه و منطقه خاور میانه قرار دارد. در شمال غربی ایران ناوه ای عمیق شکل گرفته با محور شمال غربی – جنوب شرقی که هر چه از عرض های جغرافیایی بالا تر به طرف عرض های پایین ارتفاع آن افزایش میابد . این افزایش ارتفاع در عرض های پایین تر ، در کشور ایران و منطقه مورد مطالعه مشهود است که باعث ایجاد امکان صعود هوا میگردد. با توجه به توضیحات سطح زمین این شرایط به خوبی در منطقه مورد مطالعه فراهم است که می تواند بارش قابل توجهی ایجاد کند.

شکل شماره 4-43 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 30/9/2001 روز قبل از بارش

همانطور که در شکل مشخص است پر فشار بزرگی سرتاسر اتحاد جماهیر شوروی و دریای سیاه را در بر گرفته است . فشار مرکزی آن 1020 هکتو پاسکال و در جنوب غربی اتحاد جماهیر شوروی قرار دارد. زبانه های این پر فشار از سمت شمال به جنوب گسترده شده است. این پر فشار با زبانه 1015 هکتو پاسکال از شمال غربی وارد کشور شده است. گرادیان فشار در سطح زمین نشان ی دهد که باد با سرعت قابل توجهی در بعضی مناطق از جمله شمال غرب ایران جریان دارد. شرایط پر فشار در سطح زمین معمولا با پایداری هوا همراه است مگر عاملی در سطح بالا و یا محلی سبب نا پایدار شدن آن گردد.

شکل شماره 4-44 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 30/9/2001 روز قبل از بارش

در سطح 500 هکتو پاسکالی موج عمیقی در شمال اروپا ، اسکاندیناوی و شمال مدیترانه و روسیه قرار دارد. در شمال غربی ایران ناوه ای عمیق شکل گرفته با محور غربی – شرقی که هر چه از عرض های جغرافیایی بالا تر به طرف عرض های پایین ارتفاع آن افزایش میابد . این افزایش ارتفاع در عرض های پایین تر ، در کشور ایران و منطقه مورد مطالعه مشهود است که باعث ایجاد امکان صعود هوا میگردد. با توجه به توضیحات سطح زمین این شرایط به خوبی در منطقه مورد مطالعه فراهم است که می تواند بارش قابل توجهی ایجاد کند.

شکل شماره 4-45 نقشه سینوپتیک سطح
زمین مورخ 1/10/2001روز بارش
همانطور که در شکل مشخص است پر فشار بزرگی سرتاسر اتحاد جماهیر شوروی و دریای سیاه و شمال اروپا را در بر گرفته است . فشار مرکزی آن 1025 هکتو پاسکال و در جنوب غربی اتحاد جماهیر شوروی قرار دارد. زبانه های این پر فشار از سمت غرب به شرق گسترده شده است. این پر فشار با زبانه 1020 هکتو پاسکال از شمال غربی وارد کشور شده است. گرادیان فشار در سطح زمین نشان ی دهد که باد با سرعت قابل توجهی در بعضی مناطق از جمله شمال غرب ایران جریان دارد. شرایط پر فشار در سطح زمین معمولا با پایداری هوا همراه است مگر عاملی در سطح بالا و یا محلی سبب نا پایدار شدن آن گردد.

شکل شماره 4-46 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 1/10/2001روز بارش

در سطح 500 هکتو پاسکالی موج عمیقی در شمال اروپا ، اسکاندیناوی و شمال مدیترانه و روسیه قرار دارد. در شمال شرقی ایران ناوه ای عمیق شکل گرفته با محور شمال غربی – جنوب شرقی که هر چه از عرض های جغرافیایی بالا تر به طرف عرض های پایین ارتفاع آن افزایش میابد . این افزایش ارتفاع در عرض های پایین تر ، در کشور ایران و منطقه مورد مطالعه مشهود است که باعث ایجاد امکان صعود هوا میگردد. با توجه به توضیحات سطح زمین این شرایط به خوبی در منطقه مورد مطالعه فراهم است که می تواند بارش قابل توجهی ایجاد کند.

شکل شماره 4-47 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 2/10/2001روز بعداز بارش

همانطور که در شکل مشخص است پر فشار بزرگی سرتاسر اتحاد جماهیر شوروی و مدیترانه ای و خاورمیانه را در بر گرفته است . فشار مرکزی آن 1030 هکتو پاسکال و در جنوب شرقی دریای خزر دارد. زبانه های این پر فشار از سمت شمال به جنوب شرقی گسترده شده است. این پر فشار با زبانه 1025 هکتو پاسکال از شمال وارد کشور شده است. گرادیان فشار در سطح زمین نشان ی دهد که باد با سرعت قابل توجهی در بعضی مناطق از جمله شمال غرب ایران جریان دارد. شرایط پر فشار در سطح زمین معمولا با پایداری هوا همراه است مگر عاملی در سطح بالا و یا محلی سبب نا پایدار شدن آن گردد.

شکل شماره 4-48 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 2/10/2001روز بعداز بارش

در سطح 500 هکتو پاسکالی موج عمیقی در شمال اروپا ، اسکاندیناوی و شمال مدیترانه و روسیه قرار دارد. در شمال غربی ایران ناوه ای عمیق شکل گرفته با محور شمال غربی – جنوب شرقی که هر چه از عرض های جغرافیایی بالا تر به طرف عرض های پایین ارتفاع آن افزایش میابد . این افزایش ارتفاع در عرض های پایین تر ، در کشور ایران و منطقه مورد مطالعه مشهود است که باعث ایجاد امکان صعود هوا میگردد. با توجه به توضیحات سطح زمین این شرایط به خوبی در منطقه مورد مطالعه فراهم است که می تواند بارش قابل توجهی ایجاد کند.

شکل شماره 4-49 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 2/11/2004روزقبل از بارش

همانطور که مشاهده میشود پر فشار وسیع و گسترده ای به سمت شرق حرکت کرده و به چندین سلول بسته تبدیل شده که هر سلول بسته یا مرکز پر فشار نواحی اطراف خود را تحت تاثیر قرار می دهند . مرکز پر فشاری با فشار مرکزی 1020 هکتو پاسکال در شمال غربی ایران قرار دارد و منطقه مورد مطالعه و کل ایران را تحت تاثیر قرار داده است. این پر فشار با حرکت ساعتگرد و چرخشی واگرا میتواند رطوبت دریافتی از دریای خزر را به اطراف پراکنده

Related articles

پایان نامه با کلمات کلیدی قانون کار، جبران خسارت، قانون مجازات، جبران خسارات

که تحت حفاظت آنها قرار گرفته پاسخگوی زیان های وارده باشند. این قاعده امروزه در مورد همه اشیای بی جان جاری است و تفکیکی میان اموال منقول و غیرمنقول و یا اشیای خطرناک و غیر آن نشده است. بنابراین در بیشتر نظام های حقوقی امروزه این قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است که شخص مسئولیت […]

Learn More

مقاله با موضوع مماسی، لایه، ماکزیمم، بیشترین

در لایه اول (˚0 ) برای دو حالت 0 و و برای و تفاوتی میان تنش‌های مماسی ماکزیمم وجود ندارد. در این لایه بین بیشترین (0=) و کمترین ( ) مقدار تنش مماسی ماکزیمم %3 اختلاف دیده می‌شود. این مقدار برای لایه سوم (˚45 ) در دو وضعیت 0 و و همچنین و تقریبا به […]

Learn More

منبع پایان نامه ارشد با موضوع language، p.، not، poetry

over the SL function into the TT (Baker, 1998, p. 194). According to Baker (1998) Gardner’s translations of Dutch poet Remcc Campert (2007) suggested that successful translation of poetry does not depend upon the reader’s belief that the translated poem is an original (p. 195). Yet translators like Minhinnick pointed out that they attempt to […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید