پایان نامه با واژه های کلیدی فراوانی، (مدیران)، کارشناسی، تحصیلات

دهندگان کمتر از 5 سال، 0/55 درصد بین 5 تا 10 سال، 4/16 درصد بین 10 تا 15 سال و 3/4 درصد بیشتر از 15 سال سابقه فعالیت در بیمه دارند.

نمودار 4-4 نمودار میله ای مربوط به فراوانی سابقه کار (کارمندان)
5-1- 4. جنسیت (مدیران)

جدول 5-4 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت (مدیران)
جنسیت (مدیران)
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
21
6/56
زن
11
4/34
جمع
32
100
همانطوری که در جدول و نمودار 5-4 مشاهده می شود 6/56 درصد پاسخ دهندگان مرد، 4/34 درصد زن می باشند.

نمودار 5-4 نمودار میله ای مربوط به فراوانی جنسیت (مدیران)

6-1-4. تحصیلات (مدیران)

جدول 6-4 توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات (مدیران)
تحصیلات (مدیران)
فراوانی
درصد فراوانی
کارشناسی
17
1/53
کارشناسی ارشد
15
9/46
جمع
32
100
همانطوری که در جدول و نمودار 6-4مشاهده می شود 1/53 درصد پاسخ دهندگان کارشناسی و 9/46 درصد کارشناسی ارشد می باشند.

نمودار 6-4 نمودارمیله ای مربوط به فراوانی سطح تحصیلات (مدیران)
7-1- 4. سن(مدیران)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   کندانس، کامپوزیت

Related articles

لرد، سدلی

این بخش ها وجود ندارد.سر لی دو گروه از پرونده ها رو مشخص کرده در آنها وظیفه ارائه دلیل وجود دارد .اولین آنها شامل تمایل به برقراری انصاف است بنابراین دلایل باید به درستی ارائه شوند وشوند.دودی مثالی از این پرونده است . دومین گروه وقتی است که تصمیمات نا بهنجار و غیر معقول به […]

Learn More

گزارشگری مالی، اطلاعات حسابداری

ر سود سهام پرداختی ، سود قبل از اقلام غیر مترقبه و اندازه شرکت را بر روابط فوق بسنجد.سایر اهداف: امید است با استفاده از نتایج این پژوهش سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی که قصد سرمایهگذاری کوتاه مدت و بلند مدت دارند، بتوانند سهامهایی که دارای بازده بالقوه بیشتری هستند را انتخاب کنند. همچنین از دیگر […]

Learn More

منابع تحقیق درمورد سلسله مراتب، ماهواره لندست، توسعه شهر

موجبات افزایش دما را به همراه دارد و اثر دره ای نامیده می شود. مقدار تابش های خورشیدی رسیده به دره های شهری بستگی دارد به ارتفاع ساختمان ها و جهت دره ها. این ساختار هندسه سه بعدی شهرها تایش را در سطح زمین به دام میاندازد و بنابراین تابش طول موج بلند از دست […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید