پایان نامه با واژه های کلیدی فراوانی، (مدیران)، کارشناسی، تحصیلات

دانلود پایان نامه

دهندگان کمتر از 5 سال، 0/55 درصد بین 5 تا 10 سال، 4/16 درصد بین 10 تا 15 سال و 3/4 درصد بیشتر از 15 سال سابقه فعالیت در بیمه دارند.

نمودار 4-4 نمودار میله ای مربوط به فراوانی سابقه کار (کارمندان)
5-1- 4. جنسیت (مدیران)

جدول 5-4 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت (مدیران)
جنسیت (مدیران)
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
21
6/56
زن
11
4/34
جمع
32
100
همانطوری که در جدول و نمودار 5-4 مشاهده می شود 6/56 درصد پاسخ دهندگان مرد، 4/34 درصد زن می باشند.

نمودار 5-4 نمودار میله ای مربوط به فراوانی جنسیت (مدیران)

6-1-4. تحصیلات (مدیران)

جدول 6-4 توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات (مدیران)
تحصیلات (مدیران)
فراوانی
درصد فراوانی
کارشناسی
17
1/53
کارشناسی ارشد
15
9/46
جمع
32
100
همانطوری که در جدول و نمودار 6-4مشاهده می شود 1/53 درصد پاسخ دهندگان کارشناسی و 9/46 درصد کارشناسی ارشد می باشند.

نمودار 6-4 نمودارمیله ای مربوط به فراوانی سطح تحصیلات (مدیران)
7-1- 4. سن(مدیران)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد با موضوعسلامت روان، عزت نفس، سلسله مراتب، ابراز وجود

Related articles

تحقیق درمورد سطح معنادار، سلامت روان، آزمون فرضیه، جنس مخالف

پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی،1378).در یک پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوائی، ملاکی و اعتبار سازه استفاده می شود. روایی محتوائی بیشترین کاربرد را در تعیین روائی یک مقیاس دارد. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. برای تعیین اعتبار محتوائی پرسشنامه […]

Learn More

مقاله رایگان درباره سلسله مراتب

بررسی استفاده از هستی شناسی های موجوددر این مرحله مطالعه جامعی بر روی هستی شناسی های موجود انجام داده و مشخص می کنیم از کدام هستی شناسی موجود می توان استفاده کرد.برای پاسخ به این سوال که چرا باید از هستی شناسی های موجود استفاده کرد؟ به دلایل زیر اشاره می شود:* کاهش زمان و […]

Learn More

منبع پایان نامه ارشد درمورد تغییرات ساختاری، تغییرات عملکرد، فیزیولوژی

ه می‌شوند در پتانسیل غشایی نزدیک پتانسیل استراحت غشاء (حدود 70- میلیولت) فعال میشوند، هدایت یونی پایین و دوره باز بودن کوتاه دارند. این کانالها بیشتر در جسم سلولی و دندریت نورونها بیان میشوند. از مهارکننده‌های رایج این نوع جریانات کلسیمی می‌توان میبفرادیل32، کورتوکسین33 (سم عقرب) و یون‌ نیکل را نام برد (Perez-Reyes, 2003; Catterall […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید