پایان نامه با موضوع حاکمیت شرکتی درون سازمانی، سیستمهای حاکمیت شرکتی

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

تلا‌شهایی برای طبقه‌بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلا‌تی همراه بوده می باشد. با این حال، یکی از بهترین تلا‌شها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار می باشد، طبقه‌بندی معروف به سیستمهای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی می باشد(زیمرلی و همکاران، 2007). عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تلا‌شهایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر سیستمهای حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‌گیرند و در بعضی از ویژگیهای آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوتهایی می باشد که بین فرهنگها و سیستمهای قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلا‌ش دارند تا این تفاوتها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستمهای حاکمیت شرکتی در سطح جهانی  به هم نزدیک شوند.

1-2-2-2) حاکمیت شرکتی درون سازمانی (ارتباط ای ): 

و مینز (1932) مطرح گردید. همان طور که بعدها جنسن و مک لینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه‌های سنگینی می باشد که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌گردد. اگرچه در سیستمهای برون‌سازمانی، شرکتها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند.

1-2-2-2-2) مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی):

  1. نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب؛
  2. نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب؛

3.کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن؛

    این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درمورد کارشناسی ارشد، بیمارستان ها