ویژگی های مدیران

دانلود پایان نامه

آمارههای توصیفی حاکی از آن است که نمونه انتخابی از تنوع زیادی برخوردار است. به عنوان نمونه، آمار توصفی مربوط اندازه شرکت نشان میدهد که حداکثر و حداقل اندازه شرکت به ترتیب برابر ۱۲/۷ و ۰۷/۵، انحراف معیار آن نیز برابر با ۳۱/۴۰ است. در خصوص سایر متغیرها چنین ویژگی وجود دارد که حاکی از تنوع شرکت‌های انتخابی و در نتیجه قابلیت تعمیم نتایج نمونه به جامعه تحقیق می باشد.

۴-۲-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول
فرضیه اصلی اول: بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله با موضوعپرسش نامه، حقوق صاحبان سهام، کارکنان بانک، احتمال نکول

Related articles

پایان نامه با کلمات کلیدی قانون کار، جبران خسارت، قانون مجازات، جبران خسارات

که تحت حفاظت آنها قرار گرفته پاسخگوی زیان های وارده باشند. این قاعده امروزه در مورد همه اشیای بی جان جاری است و تفکیکی میان اموال منقول و غیرمنقول و یا اشیای خطرناک و غیر آن نشده است. بنابراین در بیشتر نظام های حقوقی امروزه این قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است که شخص مسئولیت […]

Learn More

بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

مدیریت در پیش بینی سود.لطفی و حاجی پور۱۳۸۹نتایج بدست آمده حکایت از این دارد که در شرکت هایی که حسابداری محافظه کارانه تری دارند، خطای مدیریت در پیش بینی سود کمتر است.۶بررسی پیش بینی سود توسط مدیران و عوامل مؤثر بر آن.مشایخ و شاهرخی۱۳۸۶بین اشتباه مدیران و اشتباه پیش بینی بر اساس گام تصادفی تفاوت […]

Learn More

مقاله درمورد دانلود language، p.، not، poetry

over the SL function into the TT (Baker, 1998, p. 194). According to Baker (1998) Gardner’s translations of Dutch poet Remcc Campert (2007) suggested that successful translation of poetry does not depend upon the reader’s belief that the translated poem is an original (p. 195). Yet translators like Minhinnick pointed out that they attempt to […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید