ویژگی های مدیران

آمارههای توصیفی حاکی از آن است که نمونه انتخابی از تنوع زیادی برخوردار است. به عنوان نمونه، آمار توصفی مربوط اندازه شرکت نشان میدهد که حداکثر و حداقل اندازه شرکت به ترتیب برابر ۱۲/۷ و ۰۷/۵، انحراف معیار آن نیز برابر با ۳۱/۴۰ است. در خصوص سایر متغیرها چنین ویژگی وجود دارد که حاکی از تنوع شرکت‌های انتخابی و در نتیجه قابلیت تعمیم نتایج نمونه به جامعه تحقیق می باشد.

۴-۲-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول
فرضیه اصلی اول: بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق درموردشهر اصفهان، استان اصفهان، سنجش از دور، ماهواره لندست

Related articles

مقاله رایگان درباره سلسله مراتب، پردازش اطلاعات

بر و کامل برای تولید هستی شناسی است .2-4- استفاده از تکنولوژی معنایی برای استخراج و یکپارچه سازی محتوافرایند استخراج اطلاعات 35(IE) بخش کلیدی تکنولوژی های پردازش زبان طبیعی برای استخراج خودکار انواع خاصی از اطلاعات از مستندات و دیگر منابع و تبدیل آنها به رکوردهای پایگاه داده یا فیلدهای اشیاء در پایگاه دانش هستند. […]

Learn More

پایان نامه با کلید واژه های دریای، ناوه، غربی، سینوپتیک

ساخته و اگر شرایط صعود فراهم باشد بارندگی ایجاد می کند. شکل شماره 4-50 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 2/11/2004روزقبل از بارش سطح 500 هکتو پاسکالی: همانطور که در شکل مشاهده میشود ناوه وسیعی بر منطقه اسکاندیناوی و روسیه و شمال اروپا گسترده شده است . محور این ناوه نسبتا شمالی – جنوبی با […]

Learn More

مقاله رایگان با موضوع سلسله مراتب، پردازش اطلاعات

بر و کامل برای تولید هستی شناسی است .2-4- استفاده از تکنولوژی معنایی برای استخراج و یکپارچه سازی محتوافرایند استخراج اطلاعات 35(IE) بخش کلیدی تکنولوژی های پردازش زبان طبیعی برای استخراج خودکار انواع خاصی از اطلاعات از مستندات و دیگر منابع و تبدیل آنها به رکوردهای پایگاه داده یا فیلدهای اشیاء در پایگاه دانش هستند. […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید