منبع پایان نامه ارشد با موضوع translation.، strategy’.، Example، 24:

the context, thus signaling the presence of the borrowed words or more subtle attempts. In other words, the goal of translator is idiomatic translation. The strategy which has been used by second translator is ‘minimum change strategy’.
Example 24:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مدلسازی ریاضی، دی اکسید کربن

Related articles

پایان نامه با واژه های کلیدی پرسش نامه، تحول گرا، عملکرد سازمان

و متغیر مورد بررسی در هر سوالردیفمتغیرابعادتعدادسوالشماره سوال1رهبری تحول گرارفتار آرمانی44-3-2-1 ویژگی آرمانی48-7-6-5 ترغیب ذهنی412-11-10-9 انگیزش الهام بخش416-15-14-13 توجه و ملاحظات فردی420-19-18-17 پرسش نامه های تحقیق در مجموع شامل 49 سوال می باشند که با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده است.در جدول 3-3سنجه های مورد نظر در این طیف قابل مشاهده […]

Learn More

منبع پایان نامه ارشد با موضوع KP، allusion، not، TL

in Mantiq ut-Tair by Attar followed by their translations are given. Then the utilized strategies and some explanations regarding KP allusions and translator’s treatment are provided. Similarities and differences between the translations and the original are discussed and the effects produced by different translations are studied. In this part, the first translation is of Nott […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد سازمان، تحول گرا، بر عملکرد سازمان، عملکرد نوآورانه

می تواند به عنوان بهترین و یا بدترین مزیت در فرآیند نوآوری تلقی شود. گام نهایی آخرین قدم هایی که در فرآیند نوآوری خدمات وجود دارد، طراحی و ایجاد نمونه خدمت مورد نظر و آزمایش و کاربردی کردن آن است. در این مرحله نیز همکاری مشتری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. نمونه سازی برای […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید