منبع مقاله با موضوع ، معنی‌داری، P?0، P=0

P=0
فرض H1 : بین محصول و وفاداری به برند رابطه معنی‌داری وجود دارد. P?0

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با واژه های کلیدیپرسش نامه، تحول گرا، عملکرد سازمان

Related articles

ویژگی های مدیران

آمارههای توصیفی حاکی از آن است که نمونه انتخابی از تنوع زیادی برخوردار است. به عنوان نمونه، آمار توصفی مربوط اندازه شرکت نشان میدهد که حداکثر و حداقل اندازه شرکت به ترتیب برابر ۱۲/۷ و ۰۷/۵، انحراف معیار آن نیز برابر با ۳۱/۴۰ است. در خصوص سایر متغیرها چنین ویژگی وجود دارد که حاکی از […]

Learn More

منبع مقاله با موضوع انتخاب برند، چشم انداز سازمان، ارزش افزوده، سهم بازار

فصل دوم ادبیات پژوهش 2-1- مقدمه این فصل حاصل مطالعات کتابخانه‌ای و ثانویه صورت گرفته در حوزه موضوع پژوهش می‌باشد که در قالب بسط و بررسی هر یک از متغیرها به همراه نظرات سایر پژوهشگران در این راستا و همچنین خلاصه چند پژوهش مرتبط ارائه شده است . 2-2 چهارچوب مفهومی پژوهش چهارچوب مفهومی درنظر […]

Learn More

منابع تحقیق درمورد شهر اصفهان، استان اصفهان، سنجش از دور، ماهواره لندست

ه اینکه مساحت شهر در طی سال های 1383 تا 1392 روند افزایشی چشمگیری نداشته، نشان می دهد که تراکم جمعیت شهری در حال افزایش بوده و نگرانی های ناشی از آلاینده های انسانی، به خصوص آلودگی هوا را تشدید می کند (واحدیان، 1393). از نظر صنعتی شهرستان اهواز شاهرگ حیاتی استان خوزستان محسوب می […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید