منبع مقاله با موضوع ، معنی‌داری، P?0، P=0

دانلود پایان نامه

P=0
فرض H1 : بین محصول و وفاداری به برند رابطه معنی‌داری وجود دارد. P?0

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد دانلودp.، one، intertextuality، allusion

Related articles

مقاله درمورد دانلود allusion، allusions، p.، KP

the other hand, Ben-Porat (1976, p. 50) and Perri (1978, p. 41) argued that allusive words and the evoked words may be identical emphasizing on names’ potentiality of being allusive.2.7.1. Functions of Allusion The use of allusion has had a long rhetorical history for reasons mentioned by Wheeler (1979): “Allusions help to elucidate the meaning […]

Learn More

محرومیت اجتماعی، نظریه کنش ارتباطی

تعمیم ارزش موجب تقویت خاص‌گرایی می‌شود (چلبی، ۱۳۸۹: ۱۴۲). بنابراین با توجه به وجود خرده‌فرهنگ‌ها با مختصات اجتماعی، اقتصادی و قشربندی‌های متنوع در شهر اردبیل مانعی برای تحقق وفاق اجتماعی و مشارکت عموم شهروندان در عرصه‌های مختلف توسعه و مدیریت شهری قلمداد می‌گردند و این شرایط به‌خصوص در زمانی به‌عنوان یک مسأله اجتماعی دارای اهمیت […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی پرسش نامه، تحول گرا، عملکرد سازمان

و متغیر مورد بررسی در هر سوالردیفمتغیرابعادتعدادسوالشماره سوال1رهبری تحول گرارفتار آرمانی44-3-2-1 ویژگی آرمانی48-7-6-5 ترغیب ذهنی412-11-10-9 انگیزش الهام بخش416-15-14-13 توجه و ملاحظات فردی420-19-18-17 پرسش نامه های تحقیق در مجموع شامل 49 سوال می باشند که با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده است.در جدول 3-3سنجه های مورد نظر در این طیف قابل مشاهده […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید