منابع پایان نامه ارشد درباره عدم تمرکز، سلسله مراتب، مصرف کنندگان، عرضه کنندگان

دانلود پایان نامه

شوند . فعالیت در محیط فناوری محور نیازمند برخورداری از دانش و مهارتهای خاصی است که اکثر کارکنان از آن بی بهره اند .52
2-1-9- تأثیرات فناوری اطلاعات بر افراد :
سلطه فناوری اطلاعات در سازمان می تواند در سطح فردی نیز اثرات قابل توجهی را بهمراه داشته باشد که این تأثیرات عبارتند از :
– مشارکت گروههای ناتوان جسمی : فناوری امکان بکار گیری معلولین و افراد ناتوان جسمی را فراهم آورده است تعبیر در فناوری موجود در جهت سازگاری با توانایی های افراد مانند رسانه های ورودی صوتی ، صفحات نمایش هوشمند ، اسکنرها و تجهیزات خاصی مانند موس پایی موجب گردیده تا بسیاری از معلولین بکار گرفته شوند .
– نگرانی از حذف شغل و بیکاری : بررسی ها نشان داده که یکی از نگرانی های کارکنان در به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان تقلیل محتوای کمی شغل و یا نیاز به دانش و مهارت جدید برای شاغلین است و این که فناوری می تواند به حذف افراد از جریان امور سازمان شود و از آن جایی که افراد همواره به دنبال امنیت شغلی و آینده ای روشن و فارغ از دغدغه های شغلی هستند ، این چالش ها می تواند اثرات قابل ملاحظه ای بر رفتار و نگرش های آنها داشته باشد . افراد این نگرانی ها را بصورت مقاومت در برابر تغییر در شیوه های انجام کار و یا بکار گیری سیستم های جدید نشان می دهند . اگر بپذیریم که فناوری اطلاعات موجب کاهش زمان انجام کارهای تکراری می شود ، اثر این کاهش زمان در منابع انسانی چگونه است ؟ آیا زمانهای ذخیره شده در کار به نفع نیروی انسانی و منجر به فراغت و استراحت بیشتر برای وی است و یا موجب کاهش در آمدهای آنان و یا کنار گذاشتن آنها می شود . در بسیاری از کشورهای توسعه یافته این امر تا حدودی زمان موظف نیروی کار را کاهش داده است ولی عمدتاً به تقلیل نیروی انسانی منجر شده است .
– اثرات روانی کاهش جنبه های انسانی کار : یکی از نقدها در بکارگیری فناوری اطلاعات کاهش نقش منابع انسانی و نظام مندی رابطه انسان و ماشین است . این اثر موجب ناخشنودی انسان از کار با سیستم و احساس ماشینی شدن فرد است . فرد خود را جزیی از سیستم ماشینی می پندارد که هیچ گونه اختیاری ندارد و به خواسته ها و روحیات و جنبه های انسانی وی توجه نمی شود . این احساس مخصوصاً در رده کاربران سطوح پایین سازمان مانند کارکنان سیستم های حسابداری و یا رزر و بلیط بسیار قابل مشاهده است . فرد کمتر می تواند خلاقیتهای خود را در سیستم اعمال کند و لذا نوعی سرخوردگی از کار حاصل می شود . 53
2-1-10- تأثیرات فناوری اطلاعات بر سازمانها :
«روکارت» و «شورت» با بررسی نتایج مطالعات انجام شده در زمینه تأثیرات اصلی فناوری اطلاعات بر سازمانها تا اواخر دهه 80 میلادی به چهار دیدگاه عمده دست یافته اند . بسیاری از مطالعاتی نیز که پس از این دهه انجام شده اند در همین چارچوب قابل اراده هستند . در اینجا ضمن بیان این دیدگاهها ، اطلاعات جدید تر نیز درباره هر دیدگاه اضافه می شود .
دیدگاه اول ، بر تأثیرات این فناوری بر ساختار مدیریتی ، نقشها و فرایندهای داخلی سازمان تاکید دارد . یافته ها در این زمینه متفاوت هستند . تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر در تصمیم گیری . سطوح کمتر مدیریت میانی و بالاتر ، و تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر قدرت مدیریتی از جمله این موارد محسوب می شوند . هر چند این یافته ها با یکدیگر در تعارض هستند ، اما پژوهشهای بعدی کاربردهای دو گانه ای را برای این فناوری نشان می دهند که تا حدی این مسئله را روشن می سازند . «مالون» با انجام پژوهشی به این نتیجه دست یافت که کاهش چشمگیر هزینه های فناوری اطلاعات ، باعث تغییر الگوی تصمیم گیری شده و کنترل غیر متمرکز را در بسیاری از شرایط ، مطلوب ساخته است ، وی رابطه تغییرات در الگوی تصمیم گیری را با تغییرات در هزینه های فناوری اطلاعات بررسی کرد .
مطالعات او نشان می دهند که با توسعه فناوری اطلاعات و کاهش هزینه های آن ، مهمترین راه برای تصمیم گیری از سه مرحله عبور می کند . در مرحله اول که این هزینه ها زیاد هستند ، بهترین راه برای تصمیم گیری ، استقلال و عدم تمرکز است . با کاهش هزینه ها ، در بسیاری از موقعیتها بهتر است که اطلاعات پراکنده گردآورده و تصمیمها به صورت متمرکز گرفته شوند . در این صورت ، می توان به دیدگاهی وسیع دست یافت و بنابر این بهتر از تصمیم گیرندگان محلی و جدا از هم تصمیم گرفت . با کاهش بیشتر هزینه ها موقعیتی پدید می آید که در آن تصمیم گیرندگان مرتبط 54و غیر متمرکز ، موثر تر هستند . این افراد می توانند بهترین اطلاعات را از سراسر جهان با دانش و خلاقیت خود ترکیب و بهترین تصمیم را اتخاذ کنند . مفهوم کنترل نیز با جایگزینی بوروکراسی با زیر ساخت و معماری اطلاعات دستخوش تغییر شده است . از این رو برای کنترل به ساز و کارهای بوروکراتیک و نظارت سلسله مراتبی نیازی نیست . به این ترتیب در سطوح ملی ، سازمانهای محلی بطور موثری تحت کنترل مرکزی قرار می گیرند .
دومین دیدگاه بر پدیداری گروههای کاری مسئله محور ، مبتنی بر کار تیمی و متغیر بعنوان شکل اصلی سازمانی تمرکز دارد که با ارتباطات الکترونیکی پشتیبانی می شوند . بر این اساس ، تیمها و دیگر ساختارهای تصمیم گیری موقت ، زیر بنای یک شکل ثابت را برای سازمان فراهم می کنند . این دیدگاه بر نقش فناوری اطلاعات در تأمین هماهنگی بهتر فعالیتها برای گروههای پراکنده تاکید دارد .
دیدگاه سوم ، بر این اساس استوار است که سازمانهای سلسله مراتبی در حال از دست دادن یکپ
ارچگی55خود هستند و مرزهای سازمانی خلل می یابند . این موقعیت به دلیل کاهش فزاینده هزینه های ارتباطات الکترونیکی و افزایش جراینهای اطلاعات است . واسطه گری الکترونیکی 56عاملی دیگر در این زمینه به حساب می آید که بر قابلیت فناوری اطلاعات در ایجاد ارتباط میان عرضه کنندگان و مصرف کنندگان گوناگون از طریق پایگاههای اطلاعات مرکزی استوار است. یکپارچگی الکترونیکی با ارتباط و اتصال محکمتر فرآیندهای میان سازمانی ، عاملی دیگر برای این موضوع به حساب می آید . در این دیدگاه ، تأثیر اصلی فناوری اطلاعات بر سازمانها تنها در چگونگی انجام کارها (سریعتر، بهتر، ارزانتر ، …) خلاصه نمی شود ، بلکه تاکید بیشتر بر چگونگی سازماندهی جریان کالاها و خدمات در زنجیره های ارزش سازمانهاست .
دیدگاه چهارم ، دیدگاهی بیشتر فنی است و یکپارچگی کسب و کار را بر اثر یکپارچگی داده ها و سیستمها مورد توجه قرار می دهد . در اینجا مفهوم یکپارچگی سازمانی با کاربرد فناوری اطلاعات ، نتیجه طبیعی توسعه ارتباطات و دسترس پذیری بیشتر داده های مشترک تلقی می شود . بنابراین منظور از یکپارچگی در این دیدگاه یکپارچگی داده ها ، ارتباطات سازمانی با تاکید بر گروهها ، و فرآیندهای کسب و کار از لحاظ جغرافیایی ، وظیفه ای و محصول است . سازمانهای مجزا می توانند با کاربرد این فناوری ، مقام یا بخشی از زنجیره های ارزش خود را بصورت خودکار توسعه دهند و ارتباط نزدیکی با یکدیگر برقرار سازند .57 از جمله دیگر تأثیرات فناوری اطلاعات بر رود از ماتها می توانبه موارد زیر اشاره کرد :
– تغییر در سرپرستی : انجام کارها بصورت مکانیزه و امکان ذخیره سازی نتایج آن در سیستم و امکان دنبال کردن فرآیند انجام کارها ، سرپرستان را قادر می کند تا وظایف کنترل و نظارت خود را بطور موثر تری انجام دهند رشد کار از دور ، شیوه های سرپرستی گذشته را عملاً با شکل مواجه می کند در شیوه نوین سازوکار سازمانی ، سرپرستی از طریق نظارت مستقیم برکار افراد و تعاملات فیزیکی در هدایت آنها عملاً به صورت الکترونیکی و بطور نامحسوس انجام می پذیرد.
– جابجایی قدرت : بکارگیری فناوری اطلاعات به افزایش دانش و آگاهیهای کارکنان و نیز غنی تر شدن محتوای مشاغل می انجامد . دانش کارکنان موجب تسلط حرفه ای آنها بر سازمان می شود و اگر جمله معروف «دانش ، توانایی است » را بپذیریم . آن گاه می توانیم ادعا کنیم در سازمانهایی که فناوری حاکم می شود ، کارکنان از قدرت و توانایی بیشتری برخوردارند . تعویض اختیار به رده های سطوح پایین سازمانی و کاهش قدرت سنتی مدیران از دستاوردهای فناوری اطلاعات و جابجائی قدرت را بهمراه دارد .
سلسله مراتب سازمانی : بکارگیری فناوری اطلاعات و بطور خاص سیستم های اطلاعاتی به تسهیل کنترل و نظارت در سازمان می انجامد و از این طریق حیطه نظارت مدیران ، بر خلاف ساختارهای سنتی که یک محدودیت به حساب می آمد می تواند گسترش یابد .
گسترش حیطه نظارت تعداد مدیران سطوح میانی و کارشناسان را کاهش می دهد و از این طریق تعداد سطوح مدیریتی در بخشهای میانی سازمان تقلیل می یابد . همچنین فناوری اطلاعات از طریق مهندسی مجدد به تقلیل فرایندها ، کاهش زمان انجام کارها و تعداد منابع انسانی در سطح عملیات می انجامد که در نهایت ، کاهش در سطح عملیات در کنار گسترش حیطه نظارت مدیران از طریق بکار گیری سیستم های مکانیزه کارایی مدیران و سازمان را بطور چشم گیری ارتقاء می دهد .
همان گونه که بیان شد این امر به کاهش تعداد مدیران سطوح میانی و سطوح مدیریت میانی و در نتیجه مسطح شدن سازمان می‌انجامد.58
2-1-11- تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سامانی :
ساختار سازمانی : هر سازمانی به منظور تحقق اهداف و مأموریت خود اقدام به سازماندهی و گزینش ساختار مناسب می کند . عوامل مختلفی بر طراحی ساختار سازمان تأثیر می گذارند که عبارتند از :
– عدم قطعیت : میزان عدم اطمینان حاکم بر کسب و کار یکی از عوامل حیاتی در طراحی است . بنیانگذاران و مدیران سعی می کنند تا همواره عدم اطمینان را کاهش و یا آن را در طراحی خود حذف کنند .
– تخصص گرایی : میزان تخصص و مهارت مورد نیاز جهت انجام کار ها نیز از دیگر عوامل اثر گذار در طراحی ساختار است.
– هماهنگی : میزان هماهنگی امور ، واحدها و کارکنان در سازمان بر شیوه طراحی ساختار اثر می گذارد در سازمانهایی که عدم اطمینان و مشاغل تکراری و با محیط تقریباً ایستا برخوردارند . هماهنگی بسیار ساده و از طریق استاندارد کردن فرآیند ها انجام می شود . ولی در محیطهای پویا با تخصص بالا هماهنگی با ساز و کارهای متفاوت انجام می گیرد .
– وابستگی : به نحوه بستگی واحدها یا بخشهای مختلف به یکدیگر در یک سازمان اشاره دارد .
در طراحی سازمان ها متغیر های بسیاری وجود دارند . این نوع متغیرها را می توان به دو دسته تقسیم کرد . متغیرهای طراحی سنتی و متغیرهای طراحی فناوری اطلاعات .
متغیرهای طراحی سنتی عبارتند از :
– ساختار : تعریف واحدهای فرعی سازمان ، تعریف هدف ، سازکارهای گزارش دهی ، ارتباطی و نظارتی را شامل می شود .
– فرآیند کار : وظایف ، جریان کار ، خروجی فرآیندها ،ورودیها و وابستگی ها را شامل می شود .
– ارتباطات : مجاری رسمی و ارتباطات غیر رسمی و مذاکرات را در بر می گیرد .
– روابط میان سازمانی : سازوکارهای ارتباطات ، تبادل مواد و تصمیمات خرید یا ساخت را در بر می گیرد .
تاثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از متغیر های مذکور می تواند شکل جدیدی از س
ازمان را بوجود آورد .
1- ساختار :
– عناصر مجازی : سازمان از فناوری اطلاعات به منظور خلق عناصری استفاده می کند که در شکل سنتی وجود ندارد . مثلاً برخی از تولید کنندگان ، تأمین کنندگان قطعات را جایگزین انبار خود می کنند و از طریق ارتباطات تأمین کنندگان را به تولید پیوند می دهند . قطعه یا مواد زمانی به سیستم وارد می شود که نیاز است . در واقع انبار مواد تولید کننده بصورت مجازی در بخش های تأمین کنندگان قرار می گیرد.
– ارتباطات الکترونیکی : از طریق پست الکترونیک ، کنفرانس های ویدئویی و نمابر ارتباطات درون و برون سازمانی را می توان برقرار کرد .
– سطح بندی تکنولوژیکی : فناوری اطلاعات می تواند جایگزین طبقات مدیریتی در ساختار شده و وظایف مدیریتی این سطوح را بعهده بگیرد . فناوری اطلاعات در سازمانهای بروکراتیک به منظور بررسی ، تأیید پیام ها و اتصال آنها (از سطوح پایین به بالا) استفاده می شود . ارتباطات الکترونیکی برخی از این سطوح را حذف می کند . همچنین

Related articles

منبع پایان نامه درمورد صنایع دستی، کشورهای پیشرفته، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه

بهداشتی به تنهایی برای ماندن جمعیت در روستاها کافی نیست بلکه عامل مهم و اساسی ، ایجاد شغل و درآمد برای ماههای بیکاری و فراغت روستاییان است و صنایع دستی با قابلیتها و خصوصیات ویژه ی خود از جمله عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد و امکان ایجاد و توسعه ی آن در مناطق روستایی […]

Learn More

منبع تحقیق درباره مصرف کننده، ارزش بازار، ارزش افزوده، ارزش بازار سهام

– مدل رفتار خرید نیکوزیا …………………………………………………………………………….91شکل 2-12- رفتار مصرف کننده هوارد- شث ………………………………………………………………….93شکل 2-13- مدل انگل- لاک ول – مینارد ………………………………………………………………………95شکل 2-14- مدل جامع رفتار مصرف کننده هاوکینز …………………………………………………………96شکل 2-15- رفتار خرید تکراری تحت شرایط حساسیت بالای نام و نشان تجاری ………………97شکل 2-16- استراتژی وفاداری به نام تجاری ………………………………………………………………….98شکل 2-17- هرم آگاهی ……………………………………………………………………………………………….106شکل 2-18- مدل […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی کتاب مقدس، گونه شناسی، قرآن کریم، علامه طباطبایی

آیه که تفسیر علامه طباطبایی از آن به اجمال مرور شد، نشان از توجه قرآن در ارجاعاتش دارد و اینکه قرآن مخاطب خویش را محدود به یک منطقه و یا باور خاص نمیدانسته است. این مساله از بازبینی این آیه و دیگر آیات قرآن و نحوه ارجاع آن بخوبی روشن میشود.4- ارجاع به مکاتب توحیدی […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید