منابع تحقیق درمورد شهر اصفهان

درصد سطوح ساخته شده در شهر اهواز در شرایطی که خاک پوشش غالب پیکسل‌های مخلوط نباشد و پیکسل‌های مخلوط سطوح ساخته شده و پوشش گیاهی وآب بیشتر در نظر گرفته شده است.

شکل ‏5-40- رابطه بین دمای سطح و درصد سطوح ساخته شده در شهر اهواز در شرایطی که پوشش گیاهی پوشش غالب پیکسل‌های مخلوط نباشد و پیکسل‌های مخلوط سطوح ساخته شده و خاک و آب بیشتر در نظر گرفته شده است.

در سلول‌های مخلوطی که پوشش غالب در درصد‌های پایین سطوح ساخته شده، پوشش گیاهی است، افزایش و جایگزینی سطوح ساخته شده به جای پوشش گیاهی سبب افزایش دما (شکل 5-42) و در سلول‌های مخلوطی که پوشش غالب در درصد‌های پایین سطوح ساخته شده خاک است افزایش و جایگزینی سطوح ساخته شده به جای خاک لخت با کاهش و یا عدم تغییر در دمای سطح همراه است(شکل 5-43) دلیل این امر میانگین پایین‌تر و نزدیک دمای سطوح ساخته شده نسبت به زمین‌های بایر‌ و میانگین بالاتر سطوح ساخته شده نسبت به پوشش گیاهی می‌باشد.(جدول 5-1) همانگونه که در جدول 5-1 مشاهده می‌شود خاک لخت بیشترین دمای سطح را در تمام شهرها و پس از آن سطوح ساخته دارای دمای بیشتر نسبت به پوشش گیاهی و پوشش گیاهی دارای کمترین میانگین دمای سطح بود. تفاوت میانگین سطوح ساخته شده و خاک کمتر از تفاوت این سطوح با پوشش گیاهی است. لذا با جایگزینی سطوح ساخته شده به جای پوشش گیاهی تاثیر بیشتری نسبت به جایگزینی سطوح ساخته شده به جای خاک را نشان می‌دهد. با توجه به شرایط مشابه سلول‌های مختلط در شهرهای دیگر هم این موارد مورد بررسی قرار گرفت.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   محافظه کاری حسابداری، بازده غیر عادی

جدول ‏5-2-میانگین دمای پوشش‌های مختلف در شهرهای مورد مطالعه
نام شهر
میانگین دمای پوشش گیاهی
میانگین‌دمای‌خاک
میانگین‌دمای‌سطوح ساخته شده
اهواز
47.571
52.368
51.2961
تهران
40.601
47.359
45.6571
اصفهان
39.631
48.821
44.167
مشهد
42.456
48.669
46.322
تبریز
41.524
46.554
44.095

شکل ‏5-41- رابطه بین دمای سطح و درصد پوشش گیاهی در شهر اصفهان

Related articles

پایان نامه با کلمات کلیدی حق الزحمه، حقوق فرانسه

فقدان استحکام دربی که بر روی ریل می چرخد و در نتیجه موجب صدمه شخصی گردیده است.86به هر حال عیب ساخت مربوط به عدم رعایت اصول فنی ساخت و ساز در طول دوره ساخت است با این حال در رژیم حقوق فرانسه دادگاه استیناف آنژه در مورد خاصی مسأله را به شکل معکوس درآورده است. […]

Learn More

کلانشهر تبریز، جاذبه های گردشگری

س شرایط گوناگون توجه شده است. در زمان صفویه یکی از درخشان ترین دوران سیاحت در ایران رقم خورد که مهمترین عوامل توسعه، امنیت، راه های ارتباطی مناسب و تاسیسات متعدد بوده که موجب جلب سیاحان به ایران شده است.در سال ۱۳۱۴ شمسی برای اولین بار در وزارت داخله (کشور) اداره ای به نام «اداره […]

Learn More

مقاله درمورد دانلود KP، allusion، not، TL

in Mantiq ut-Tair by Attar followed by their translations are given. Then the utilized strategies and some explanations regarding KP allusions and translator’s treatment are provided. Similarities and differences between the translations and the original are discussed and the effects produced by different translations are studied. In this part, the first translation is of Nott […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید