مقاله درمورد اندازه گیری، مسائل

دانلود پایان نامه

61-825

96-646

04/0-89/1

1/7-4/8

شم رود

123-265

169-425

8/0-59

7/6-9/8

 

سفیدرود در آستانه اشرفیه

سفیدرود تقریباً از ناحیه آستانه تا دریا در شبکه آبیاری سفیدرود تعهدی ندارد مگر زمین هایی که در سال‎های اخیر در مصب تشکیل شده و مورد بهره گیری کشاورزان و واحدهای دولتی قرار گرفته می باشد. وسعت این اندازه گیری سفیدرود در آستانه برای داشتن بیلان کلی از آب سفیدرود و به لحاظ مسائل شیلاتی در سر دهانه سفیدرود واجد اهمیت بسیار می باشد.

1- حجم سالانه سفیدرود در آب سد                                                       9/4 کیلومتر مکعب

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع پایان نامه، روند بارش