مقاله با موضوع مماسی، لایه، ماکزیمم، بیشترین

دانلود پایان نامه

در لایه اول (˚0 ) برای دو حالت 0 و و برای و تفاوتی میان تنش‌های مماسی ماکزیمم وجود ندارد. در این لایه بین بیشترین (0=) و کمترین ( ) مقدار تنش مماسی ماکزیمم %3 اختلاف دیده می‌شود. این مقدار برای لایه سوم (˚45 ) در دو وضعیت 0 و و همچنین و تقریبا به %0 می‌رسد. تفاوت بیشترین (0= ) و کمترین ( ) مقدار تنش مماسی ماکزیمم در این لایه %4/2 می‌باشد. این مقادیر برای لایه دوم (˚45- ) در دو وضعیت 0 و به %1 و و به %0 می‌رسد. %2 اختلافی است که بین بیشترین (0= ) و کمترین ( ) مقدار تنش مماسی ماکزیمم در این لایه دیده می‌شود. در لایه چهارم (˚45- ) در حالت‌های ( 0 و ) و ( و ) اختلاف میان تنش‌های مماسی ماکزیمم دیده نمی‌شود. در این لایه تفاوت بیشترین (0= ) و کمترین ( ) مقدار تنش مماسی ماکزیمم %1 از لایه دوم بیشتر بوده %3 می‌باشد.
چون اثر اصطکاک در راستای بیشتر بوده محل ایجاد تنش مماسی ماکزیمم در حضور و یکسان می‌باشد. در لایه‌های اول و سوم برای 0 و به ترتیب در (˚50 ) و (˚56 ) و برای و در (˚56 ) و (˚61 ) بیشترین تنش مماسی رخ می‌دهد. در لایه‌های دوم و چهارم برای حالت‌های 0 و در(˚50- ) و برای و در (˚56- ) بیشترین تنش مماسی اتفاق می‌افتد. حضور اصطکاک در راستای سبب شده محل ایجاد بیشترین تنش حدود ˚5 نسبت به حالات 0 و چرخش پیدا کرده است.
جدول ‏45- مقادیر و محل تنش شعاعی و مماسی ماکزیمم در لایه‌گذاری زاویه‌ای با وجود اصطکاک در حالت‌های متفاوت

Related articles

منبع پایان نامه ارشد با موضوع p.، 1997,، (Leppihalme,، allusion

Leppihalme (1997, p. 70). The following section introduces Leppihalme’s lists of strategies for translating allusions. 2.7.4. Strategies for translating Allusions According to Leppihalme (1997, p. 24) there is a difference between PN allusions and KP allusions. She also noted that potential strategies for these two groups are slightly different. She again proposed this is due […]

Learn More

دانلود پایان نامه ارشد درباره استان کرمانشاه، استان کرمان، پرسش نامه، قصد استفاده

پذیرش قرار گرفته است. طبق مدل پذیرش تکنولوژی دیویس، استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی به وسیله قصد استفاده از یک سیستم خاص تعیین می شود و قصد استفاده نیز به وسیله میزان مفید بودن تکنولوژی از دیدگاه مصرف کننده و سهولت استفاده از سیستم تعیین میشود. در واقع دیویس بیان می کند که ادراکات فرد […]

Learn More

مقاله رایگان درباره سیستم، آموزشی، مبتنی، سازی

واسط بین مشتریان (Client) وب و سرورهای وب به کار می رود و اسناد وب را با لینک های معنایی تقویت کرده و افزایش می دهد. از نظر معماری، chose مانند یک شاخص یا پروکسی عمل می کند و درخواست HTTP مشتری (کلاینت) را رهگیری و دریافت می کند، سند اصلی HTML را بازیابی می […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید