مقاله با موضوع مماسی، لایه، ماکزیمم، بیشترین

در لایه اول (˚0 ) برای دو حالت 0 و و برای و تفاوتی میان تنش‌های مماسی ماکزیمم وجود ندارد. در این لایه بین بیشترین (0=) و کمترین ( ) مقدار تنش مماسی ماکزیمم %3 اختلاف دیده می‌شود. این مقدار برای لایه سوم (˚45 ) در دو وضعیت 0 و و همچنین و تقریبا به %0 می‌رسد. تفاوت بیشترین (0= ) و کمترین ( ) مقدار تنش مماسی ماکزیمم در این لایه %4/2 می‌باشد. این مقادیر برای لایه دوم (˚45- ) در دو وضعیت 0 و به %1 و و به %0 می‌رسد. %2 اختلافی است که بین بیشترین (0= ) و کمترین ( ) مقدار تنش مماسی ماکزیمم در این لایه دیده می‌شود. در لایه چهارم (˚45- ) در حالت‌های ( 0 و ) و ( و ) اختلاف میان تنش‌های مماسی ماکزیمم دیده نمی‌شود. در این لایه تفاوت بیشترین (0= ) و کمترین ( ) مقدار تنش مماسی ماکزیمم %1 از لایه دوم بیشتر بوده %3 می‌باشد.
چون اثر اصطکاک در راستای بیشتر بوده محل ایجاد تنش مماسی ماکزیمم در حضور و یکسان می‌باشد. در لایه‌های اول و سوم برای 0 و به ترتیب در (˚50 ) و (˚56 ) و برای و در (˚56 ) و (˚61 ) بیشترین تنش مماسی رخ می‌دهد. در لایه‌های دوم و چهارم برای حالت‌های 0 و در(˚50- ) و برای و در (˚56- ) بیشترین تنش مماسی اتفاق می‌افتد. حضور اصطکاک در راستای سبب شده محل ایجاد بیشترین تنش حدود ˚5 نسبت به حالات 0 و چرخش پیدا کرده است.
جدول ‏45- مقادیر و محل تنش شعاعی و مماسی ماکزیمم در لایه‌گذاری زاویه‌ای با وجود اصطکاک در حالت‌های متفاوت

Related articles

پایان نامه با کلمات کلیدی حریری، بدیع، زید، 1364،

پردازی، از اوایل قرن چهارم رواج پیدا کرد و به تدریج رشد و گسترش و تنوع یافت و در آن تفنن ورزیدند تا به ابوبکر خوارزمی رسید. در رسالهی مناظرهی بدیع الزمان با خوارزمی میخوانیم که خوارزمی به اقتراح بدیعالزمان قطعهای مینویسد که از آن قطعه است: “الدرهم و الدینار ثمن الدنیا و الآخره بهما […]

Learn More

بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

مدیریت در پیش بینی سود.لطفی و حاجی پور۱۳۸۹نتایج بدست آمده حکایت از این دارد که در شرکت هایی که حسابداری محافظه کارانه تری دارند، خطای مدیریت در پیش بینی سود کمتر است.۶بررسی پیش بینی سود توسط مدیران و عوامل مؤثر بر آن.مشایخ و شاهرخی۱۳۸۶بین اشتباه مدیران و اشتباه پیش بینی بر اساس گام تصادفی تفاوت […]

Learn More

پایان نامه با کلید واژه های سینوپتیک، پاسکال، بالای، هکتو

3-3- محدوده مورد مطالعه 183-4- روش کار 203-4-1-روش مقایسه ای 203-4-2-روش مطالعه فیزیکی 203-4-3-روش مطالعه سینوپتیک 203-4-4-مراحل انجام کار 223-4-4-1-مرحله اول 223-4-4-2- مرحله دوم 223-4-4-3- مرحله سوم 223-4-4-4- مرحله چهارم 223-4-4-5-مرحله پنجم 233-4-4-6- مرحله ششم 233-4-4-7-مرحله هفتم 23فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق4-1- بررسی بارش بالای 100 میلی مترروزانه ایستگاه […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید