دانلود پایان نامه ارشد درمورد همبستگی، معادلاتضریب

دانلود پایان نامهمعادلات

ضریب همبستگی

بهار

13/17+H0034/0-=T

842/0

تابستان

5/24+H0047/0-=T

825/0

پاییز

84/14+H0047/0-=T
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان درمورد حقوق اسلامی، پایان نامه