تحقیق رایگان با موضوع همبستگی، معادلاتضریب

دانلود پایان نامه

معادلات

ضریب همبستگی

بهار

13/17+H0034/0-=T

842/0

تابستان

5/24+H0047/0-=T

825/0

پاییز
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق درباره پایان نامه، مطالعه