تحقیق رایگان با موضوع روزهای یخبندان، اندازه گیری

دانلود پایان نامه

84/14+H0047/0-=T

85/0

زمستان

44/7+H0051/0-=T

8419/0

 

 

تعداد روزهای یخبندان :

بر طبق تعریف، روز یخبندان روزی می باشد که طی آن دمای هوا به صفر یا کمتر از آن رسیده باشد. دوره یخبندان نیز به دوره ای اطلاق می گردد که روزهای یخبندان طی آن اتفاق  می افتد. جهت مطالعه بیشتر و بهتر روزهای یخبندان نیاز به داده های دمای روزانه در ایستگاههای واحد اندازه گیری دما می باشند. (سینوپتیک، کلیماتولوژی، تبخیر سنجی) جدول شماره (3-5) تعداد روزهای یخبندان را در ایستگاههای سینوپتیک، کلیماتولوژی و تبخیرسنجی منطقه مورد مطالعه نشان می دهد. با در نظر داشتن جدول شماره (3-5) بالاترین تعداد روزهای یخبندان متعلق به ایستگاه قلعه رودخان با 5/28 روز و پایینترین با 7/14 روز متعلق به منجیل بدست آمد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درباره 4/845/837/846/852/848/834/819/794/816/851/84،